Detail předmětu

Management rizik u strojních a elektrických zařízení

FSI-GMR-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na systémový přístup k identifikaci nebezpečí a analýze rizik výrobních strojů a zařízení, posuzování zjištěných rizik a jejich řízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Znalost stavby výrobních strojů a jejich konstrukčních prvků

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet:

Podmínkou udělení zápočtu je účast ve cvičeních a vypracování všech zadaných úkolů včetně semestrální práce v rozsahu odpovídající Metodickému přístupu k analýze rizik a jejich snižování (zejména dle přednášky č. 6). Rozsah semestrální práce:

 • Popis posuzovaného zařízení
 • Analýza právních předpisů EU pro posuzované zařízení
 • Analýza harmonizovaných norem pro posuzované zařízení
 • Identifikace nebezpečí na základě blokového diagramu posuzovaného zařízení
 • Identifikace nebezpečí na základě životního cyklu posuzovaného zařízení
 • Seznam všech identifikovaných nebezpečí s uvedením jejich počátečního rizika
 • Aplikace iterační metody tří kroků na snížení rizik u deseti různých nebezpečí

Zkouška:

Test sestávající z 25 otázek (max. 25 bodů).
Semestrální práce na schválené téma (max. 5 bodů) u které se hodnotí:

 • Správnost analýzy právních předpisů EU a ČR pro posuzované zařízení (1 bod)
 • Správnost analýzy harmonizovaných norem pro posuzované zařízení a jejich použití při snižování rizika (1 bod)
 • Úplnost seznamu všech identifikovaných nebezpečí (1 bod)
 • Návrh konstrukčních opatření snižování rizika (krok 1) v souladu s harmonizovanou normou typu C případně B (1 bod)
 • Správnost formulace informací pro snížení rizika (krok 3) formou bezpečnostních instrukcí do návodu k používání, nebo umístěných na stroji. Včetně jejich souladu s doplňkovými bezpečnostními opatřeními (krok 2) v případě používání OOPP (1 bod

Body se počítají pouze u první odevzdané semestrální práce. V případě opravy a dalšího odevzdání semestrální práce se již dříve získané body nemění. V případě nedodržení stanoveného termínu odevzdání (bez řádné omluvy) se započítá pouze 50% získaných bodů.

Celkové hodnocení:
29 a více bodů A; 28 a více bodů B; 26 a více bodů C; 23 a více bodů D; 20 a více bodů E; méně jak 20 bodů F


Kontroluje se účast ve cvičeních. Přednášky jsou dobrovolné, studenti, kteří je neabsolvují, jsou povinni se seznámit s probranou látkou ještě před navazujícím cvičením. Prezentace a obhajoba zadané semestrální práce je povinná.

Učební cíle

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost výrobních strojů a zařízení, metodikami systémového přístupu identifikace nebezpečí u výrobních strojů, analýzou rizik, jejich posuzování, snižování a dokumentcování.
Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a zařízení a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů z hlediska jejich bezpečnosti.

Základní literatura

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90
BĚLOHOUBEK, P.: Efektivní stavba, provoz a údržba strojů. Přednáška na semináři ICB, Brno 2005

Doporučená literatura

Směrnice EU týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Zákony a nařízení vlády ČR týkající se bezpečnosti strojních zařízení
3. Harmonizované normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program N-VSR-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky managementu rizik u výrobních zařízení
2. Lidský faktor
3. Požadavky právních předpisů EU
4. Požadavky právních předpisů ČR
5. Harmonizované normy
6. Metodický přístup
7. Funkční bezpečnost I
8. Funkční bezpečnost II
9. Funkční bezpečnost III
10. FMEA
11. FTA
12. Techniky analýzy rizika
13. Management rizik v dalších oblastech

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Případové studie následků vybraných nebezpečí v reálném světě
2. Zadání semestrálních prací
3. Konzultace semestrálních prací a procvičování poznatků z přednášek
4. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
5. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
6. Vypracovávání zadané práce a její prezentace
7. Odevzdání semestrálních prací a udělení zápočtů

V průběhu cvičení studenti řeší zadané úkoly v oblasti identifikace nebezpečí a snižování rizik.

eLearning