studijní program

Fine Art and Design

Fakulta: FaVUZkratka: FAADAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0213A310015

Udělovaný titul: MgA.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 2500 EUR/ročně pro studenty z EU, 2500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 1.3.2022 - 1.3.2032

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Fine Art and Design jako návazný magisterský program v oblasti vzdělávání Umění cílí zejména na absolventky*ty bakalářských studijních programů stejného nebo podobného zaměření, ale otevřen je i pro uchazečky*če s ukončeným magisterským, případně doktorským vzděláním. Cílem studijního programu je výchova absolventek a absolventů vybavených bohatým spektrem praktických dovedností a teoretických znalostí, ale také silnou reflexivitou a kritickým myšlením, schopností vyhledávat nová témata, problémy a příležitosti a vztahovat se k nim tvůrčím způsobem. Obsah studia je přizpůsoben hlavnímu cíli, jímž je výchova komplexních tvůrčích osobností schopných prosadit se jak v oblasti profesionálního umění a designu, tak v oblastech příbuzných, případně dále úspěšně pokračujících v doktorském stupni studia.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Fine Art and Design je koncipován tak, aby studentkám*tům vytvořil podmínky k tomu stát se samostatně tvořícími osobnostmi v oblasti umění či designu. Důraz je v rámci kurikula kladen jak na posílení tvůrčích kompetencí získaných v předešlém studiu v identických nebo příbuzných oborech, tak na schopnost kritické reflexe a hodnocení vlastní práce i práce druhých za použití aparátu současné teorie umění a designu a vybraných oblastí soudobé filosofie a humanitních věd.
Studijní plán umožňuje studujícím procházet odlišně profilovanými ateliéry a osvojovat si nejen různé vědomosti a praktické dovednosti, ale také různé přístupy k práci, reflektující aktuální uměleckou či designérskou praxi. Studentky*ti navazujícího magisterského programu Fine Art and Design jsou v průběhu studia podporovány*i ve využívání možností vzájemné spolupráce a v interdisciplinárním způsobu práce. Absolventky*ti mají potřebné kompetence k samostatné umělecké či designérské tvorbě i pro uplatnění v rámci tvůrčích týmů a mezioborových kolektivů. Důraz, který je v programu kladen na výzkumnou práci založenou v tvůrčí praxi nebo pro potřeby této praxe, pak absolventkám*tům otevírá prostor pro mezioborové spolupráce na pomezí umění a vědy a činí z nich nadějné aspiranty*ky na doktorské studium v uměleckých a příbuzných oborech.

Odborné znalosti absolventky*ta
- Má komplexní znalosti v oblasti teorie a dějin umění a designu a je schopna*en aplikovat je v rámci tvůrčího procesu;
- Orientuje se v oblasti výzkumu uměním/designem a je schopna*en artikulovat vlastní kreativně-výzkumné záměry;
- Má znalosti z vybraných oborů přírodních a humanitních věd relevantní z hlediska individuálního zaměření své tvůrčí praxe a dokáže využívat poznatků z těchto oborů pro dosažení tvůrčího záměru;
- Zná kritéria zakládající excelenci v současném umění/designu a dokáže se k nim vztáhnout ve své kreativní praxi;
- Orientuje se v nabídce současných technologií pro uměleckou/designerskou práci a možnostech šíření jejích výsledků.

Odborné dovednosti absolventky*ta
- Je schopna*en samostatného řízení tvůrčího procesu, od fáze inspirace a artikulování tématu, přes konceptualizaci a volbu výrazových prostředků, až po realizaci výsledného díla/návrhu/produktu;
- Dokáže nalézat vhodná formální a technologická řešení pro tvůrčí záměry a je orientovaný*á v nabídce profesionálních služeb v případě, že se jedná řešení, která svou složitostí či časovou náročností přesahují možnosti individuální práce;
- Dokáže využívat získaných poznatků a kritického aparátu současného umění/designu k dosažení stanovených cílů;
- Dokáže podrobit svoji tvůrčí práci i práci ostatních kritické analýze, co se týče jejích výsledků, procesů, kterými se uskutečňuje, i myšlenkového základu, z něhož vychází;
- Dokáže uskutečnit výzkum založený na tvůrčí praxi nebo pro potřeby této praxe; dokáže svůj výzkum zprostředkovat ve formě odborného výstupu.

Obecné způsobilosti absolventky*ta
- Schopnost prezentovat svou tvůrčí práci na profesionální úrovni (v rámci výstav, soutěží či veřejných prezentací, pro účely grantových žádostí);
- Schopnost vést fundovanou diskuzi o vlastní práci, stejně jako o soudobé tvorbě v oblasti umění či designu;
- Schopnost práce v kolektivu, respektive připravenost zaujímat v rámci týmové práce různé pozice;
- Schopnost obhájit svou práci jako společensky relevantní;
- Připravenost dále se učit a rozšiřovat své znalosti a kompetence.

Charakteristika profesí

Z hlediska profesního uplatnění jsou absolventky*ti programu Fine Art and Design připraveny*i pro výkon „svobodného povolání“ umělkyně*ce (v širokém poli aktuální umělecké praxe) či designérky*ra (především v oblastech grafického, produktového a kritického či spekulativního designu). Se svými znalostmi a dovednostmi jsou připraveny*i uplatnit se v široké škále oborů kreativních průmyslů, a to jak jako samostatné podnikatelky*telé, tak jako členky*ové kreativních týmů a širších pracovních kolektivů (např. v oblastech filmové či televizní tvorby, herního průmyslu, reklamního průmyslu, výstavnictví). Dobrá orientace v oblasti dějin současného umění a designu a jejich teorie, předurčuje absolventky*ty absolventy také k uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou pedagogické profese (učitelství výtvarné výchovy, galerijní pedagogika), arteterapie, kurátorství a výtvarná kritika nebo konzultační činnost a obchod s uměním.

Podmínky splnění

Obecné podmínky pro úspěšné ukončení studia jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem VUT. Pro úspěšné ukončení studia v programu je třeba získat 120 kreditů a absolvovat alespoň dva předměty z obou skupin povinně volitelných předmětů. Studijní program je ukončen Státní závěrečnou zkouškou skládající se ze dvou zvlášť hodnocených částí — obhajoby teoretické části diplomové práce (Research Paper) a prezentace a obhajoby praktické části diplomové práce (Diploma Project). Obě části diplomové práce adresují společné téma, formulované v průběhu třetího semestru studia. Teoretická část diplomové práce prokazuje schopnost provést výzkum na téma vztahující se k vlastní kreativní praxi a zpracovat ho do podoby studie splňující vysoký standard požadavků na odbornou závažnost a formální vytříbenost. Praktická část diplomové práce je autorským projektem v oblasti umění či designu a prokazuje schopnost samostatné kreativní práce na úrovni, která odpovídá nárokům profesionálního světa umění/designu.

Vytváření studijních plánů

Studium na Fakultě výtvarných umění VUT se řídí Studijním a zkušební řádem VUT a pro jeho evidenci je využíván Informační systém VUT. Samotné vytváření studijních plánů se řídí vnitřním předpisem univerzity – Řádem studijních programů VUT.
Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém (ECTS). Standardní doba ve studijním programu Fine Art and Design je 2 roky a je stanovena s ohledem na předpokládanou studijní zátěž, obsah a cíl studia a profil absolventky*ta. Tomu odpovídá rovněž kreditové ohodnocení předmětů stanovené v souladu s ECTS. Studijní plán je rozvržen do čtyř semestrů ve dvou akademických rocích. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování magisterského studia je 120 ECTS kreditů. Doporučený roční studijní plán je stanoven na 60 kreditů, pro postup do dalšího ročníku nicméně postačuje 50 získaných kreditů. Délka vyučovací hodiny je 50 minut.
Předměty ve studijním plánu jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Celkový úhrn kreditů za povinné předměty je 92. Povinně volitelné předměty (PVP typu B) jsou ve studijním plánu vloženy do prvního ročníku studia a jsou rozděleny do dvou skupin (“dílny a laboratoře”, “teorie a diskurs”). Je stanovena podmínka absolvovat alespoň dva předměty z každé skupiny. Minimální požadavek na splnění dvou předmětů z každé skupiny je stanoven záměrně – struktura studijního plánu tak vychází vstříc základní charakteristice programu, jež stojí na silné individuální profilaci studujících. Předměty ze skupin povinně volitelných předmětů prvního ročníku studia jsou ve druhém ročníku nabízeny jako volitelné (s omezením, že nelze absolvovat jeden předmět dvakrát). Jako volitelné budou studujícím dále nabízeny předměty z nabídky jiných fakult a součástí: tělocvik (zajišťuje CESA), cizí jazyky a “svobodné předměty” dle aktuální nabídky.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program akreditovaný na FaVU VUT. Absolventky*ti programu mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Výtvarná umění akreditovaného na FaVU VUT, ale také na jiných univerzitách v ČR (AVU, UMPRUM, FUD UJEP) nebo v zahraničí.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4AA2000-1Art After 2000 1en4Povinnýzá,zkP - 12 / S - 10ano
4CALCContemporary Art in Local Contextsen3PovinnýS - 16 / EX - 16ano
4CP-1Critical Practice 1en5PovinnýS - 39ano
4RTA-1Research Through Art and Design 1en3PovinnýP - 14 / S - 12ano
4SP-1Studio Practice 1en10Povinnýzá,zkK - 13 / A - 91ano
4ADHDADHD – Intimately About Sustainabilityen3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ano
2ACTArtists and Curators in Textsen4Povinně volitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13Theory and Discourse (PVPB)ne
2FQIFeminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970-1990s)en3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ano
FEMS1Feminist Seminar 1en3Povinně volitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8Theory and Discourse (PVPB)ano
FOEFuture of Everythingen3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ano
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ne
4PT-PAPerformance Theory - Performance Analysisen3Povinně volitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13Theory and Discourse (PVPB)ano
TAIFThe Art of Interpreting Film 1en4Povinně volitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2Povinně volitelnýS - 12 / S - 12Theory and Discourse (PVPB)ano
4PEPainting Experienceen3Povinně volitelnýVA - 30 / VA - 30Workshops and Labs (PVPB)ano
4SCRPR-WScreenprinting - winteren3Povinně volitelnýST - 39 / ST - 39Workshops and Labs (PVPB)ano
4WSh-1Workshop 1en3Povinně volitelnýST - 20 / ST - 20Workshops and Labs (PVPB)ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4AA2000-2Art After 2000 2en4Povinnýzá,zkP - 12 / S - 10ano
4CP-2Critical Practice 2en5PovinnýS - 39ano
4RTA-2Research Through Art and Design 2en3PovinnýP - 14 / S - 12ano
4SP-2Studio Practice 2en10Povinnýzá,zkK - 13 / A - 91ano
FQCCAFeminist and Queer Context of Czech Art Historyen4Povinně volitelnýzkP - 20 / P - 20 / S - 6 / S - 6Theory and Discourse (PVPB)ano
FEMS2Feminist Seminar 2en3Povinně volitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8Theory and Discourse (PVPB)ano
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ne
4PT-PSPerformance Theory - Performance Studiesen3Povinně volitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13Theory and Discourse (PVPB)ano
4PAMPlant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary arten3Povinně volitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8Theory and Discourse (PVPB)ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26Theory and Discourse (PVPB)ne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4Povinně volitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26Theory and Discourse (PVPB)ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2Povinně volitelnýS - 12 / S - 12Theory and Discourse (PVPB)ano
ATP3Applied Technology of Painting 3en3Povinně volitelnýP - 8 / P - 8 / L - 18 / L - 18Workshops and Labs (PVPB)ano
CNCCNC Machining / Robots in Artistic Practiceen3Povinně volitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 18 / CPR - 18Workshops and Labs (PVPB)ano
4DCPDesign as a Critical Practiceen4Povinně volitelnýzá,zkP - 6 / P - 6 / K - 15 / K - 15 / S - 6 / S - 6 / VT - 26 / VT - 26Workshops and Labs (PVPB)ano
GENGame Enginesen3Povinně volitelnýCp - 24 / Cp - 24Workshops and Labs (PVPB)ano
4IMCPInstallation as a Medium of Creative Practiceen3Povinně volitelnýST - 15 / ST - 15 / CPR - 15 / CPR - 15 / EX - 10 / EX - 10Workshops and Labs (PVPB)ano
4SCRPR-LScreenprinting - summeren3Povinně volitelnýST - 39 / ST - 39Workshops and Labs (PVPB)ano
SODMSound Design and Masteringen3Povinně volitelnýK - 13 / K - 13 / CPR - 13 / CPR - 13Workshops and Labs (PVPB)ano
TPTCHPTraditional printmaking techniques: context – history – practiceen3Povinně volitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 10 / CPR - 10 / EX - 8 / EX - 8Workshops and Labs (PVPB)ano
4WSh-2Workshop 2en3Povinně volitelnýST - 20 / ST - 20Workshops and Labs (PVPB)ano
3DMDG3D Modeling for Digital Gamesen3Povinně volitelnýCp - 32 / Cp - 32Workshops and Labs (PVPB)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4CP-3Critical Practice 3en5PovinnýS - 39ne
4RPS-1Research Paper Seminar 1en5PovinnýK - 8 / SD - 16ne
4SP-3Studio Practice 3en10Povinnýzá,zkK - 13 / A - 91ne
MEES-WAction Media for Exchange Students - Winteren3VolitelnýP - 13 / S - 13ano
4ADHDADHD – Intimately About Sustainabilityen3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
2ACTArtists and Curators in Textsen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2FQIFeminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970-1990s)en3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
FEMS1Feminist Seminar 1en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
FOEFuture of Everythingen3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3VolitelnýS - 26 / S - 26ne
4PEPainting Experienceen3VolitelnýVA - 30 / VA - 30ano
4PT-PAPerformance Theory - Performance Analysisen3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
4SCRPR-WScreenprinting - winteren3VolitelnýST - 39 / ST - 39ano
TAIFThe Art of Interpreting Film 1en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
4WSh-1Workshop 1en3VolitelnýST - 20 / ST - 20ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4DPSDiploma Project Seminaren20PovinnýSD - 20 / A - 80ne
4RPS-2Research Paper Seminar 2en5PovinnýK - 10 / SD - 10ne
MEES-SAction Media for Exchange Students - Summeren3VolitelnýP - 13 / S - 13ano
ATP3Applied Technology of Painting 3en3VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 18 / L - 18ano
CNCCNC Machining / Robots in Artistic Practiceen3VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 18 / CPR - 18ano
4DCPDesign as a Critical Practiceen4Volitelnýzá,zkP - 6 / P - 6 / K - 15 / K - 15 / S - 6 / S - 6 / VT - 26 / VT - 26ano
FQCCAFeminist and Queer Context of Czech Art Historyen4VolitelnýzkP - 20 / P - 20 / S - 6 / S - 6ano
FEMS2Feminist Seminar 2en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GENGame Enginesen3VolitelnýCp - 24 / Cp - 24ano
4IMCPInstallation as a Medium of Creative Practiceen3VolitelnýST - 15 / ST - 15 / CPR - 15 / CPR - 15 / EX - 10 / EX - 10ano
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3VolitelnýS - 26 / S - 26ne
4PT-PSPerformance Theory - Performance Studiesen3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
4PAMPlant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary arten3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
4SCRPR-LScreenprinting - summeren3VolitelnýST - 39 / ST - 39ano
SODMSound Design and Masteringen3VolitelnýK - 13 / K - 13 / CPR - 13 / CPR - 13ano
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TPTCHPTraditional printmaking techniques: context – history – practiceen3VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 10 / CPR - 10 / EX - 8 / EX - 8ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
4WSh-2Workshop 2en3VolitelnýST - 20 / ST - 20ano
3DMDG3D Modeling for Digital Gamesen3VolitelnýCp - 32 / Cp - 32ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Theory and Discourse (PVPB) 2 - 20 4ADHD, 2ACT, 2FQI, FEMS1, FOE, 1PMA-Z, 4PT-PA, TAIF, PR1-Z, FQCCA, FEMS2, 1PMA-L, 4PT-PS, 4PAM, 2RMAD-S, TAIF2, PR1-L
Workshops and Labs (PVPB) 2 - 20 4PE, 4SCRPR-W, 4WSh-1, ATP3, CNC, 4DCP, GEN, 4IMCP, 4SCRPR-L, SODM, TPTCHP, 4WSh-2, 3DMDG