studijní program

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Fakulta: FASTZkratka: DPC-MAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260024

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Stavební materiály, mechanika a vlastnosti partikulárních hmot 100

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Cílem studia je rovněž zapojení posluchačů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech. Během studia získává student nové teoretické poznatky, vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení experimentů a potřebné praktické poznatky také díky úzké spolupráci se stavební praxí a rovněž díky absolvování alespoň jedné zahraniční stáže na spolupracující zahraniční universitě případně jiném výzkumném pracovišti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je po úspěšném absolvování nejvyšší formy vysokoškolského studia odborně připraven a vybaven pro řešení teoretických i praktických úkolů v rámci široké oblasti výroby a zkoušení stavebních hmot. Na základě získaných poznatků, zkušeností, dovedností a vědomostí je připraven k vědecké a tvůrčí činnosti, a to samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni. Díky sledování aktuálních trendů v oblasti vývoje stavebních materiálů a úzké spolupráci oboru se zahraničními universitami splňuje absolvent doktorského studijního programu předpoklady ke svému dalšímu odbornému kariérnímu a profesnímu akademickému růstu, a to i v zahraničí. Po dobu studia si absolvent prakticky osvojuje a získává pedagogické schopnosti, kterých může využít při pedagogicko-vědeckém působení na vzdělávacích institucích, zabývajících se problematikou stavebních materiálů v tuzemsku a díky získaným jazykovým znalostem také v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolvent doktorského studijního programu Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství je po absolvování studia připraven se uplatnit ve vývoji, výzkumu, v tvůrčím inženýrském řešení problematiky týkající se: návrhu stavebních hmot, jejich vývoje, inovací, standardních i nových progresivních technologií výroby, testování a verifikace jejich vlastností; optimálního uplatnění stavebních materiálů v konstrukcích staveb; metod sledování trvanlivosti; stavebně technického průzkumu a diagnostických metod; návrhu sanačních postupů až po otázky spojené s recyklací materiálů po ukončení jejich životnosti.
Absolvent získá znalosti v oblasti teoretických poznatků stavebnictví (mikrostruktury stavebních látek, fyzikální chemie stavebních materiálů, trvanlivosti a sanace stavebních materiálů, atd.), ekonomických a ekologických aspektů technologie výroby, statistiky, vědecké práce a také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů a potřebné praktické poznatky. Důraz je kladen na výzkum a spolupráci s praxí v oblasti nových progresivních hmot a technologií, využívání druhotných surovin jako alternativních surovinových zdrojů přispívajících k rozvoji environmentálně šetrnějších technologií a zároveň přispívající ke snižování vstupních i výrobních nákladů. V rámci získaných dovedností je absolvent schopen řešit složité stavebně-technické a manažerské problémy v průmyslu stavebních hmot či jejich aplikaci na stavbách různého charakteru, je schopen uplatnit se ve vrcholovém managementu i marketingu v oboru Stavebnictví a je připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Zároveň je absolvent schopen samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje nových stavebních materiálů.
Absolvent disponuje kompetencemi pro široké uplatnění v oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů (např. maltovin, keramiky, betonu, dílců, kompozitních materiálů, polymerů a ostatních stavebních hmot). V praxi i ve vědecko-výzkumných týmech vykazuje hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám. Absolvent je schopen řídit náročné odborné technické činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu a za odborné řízení jednotlivců i skupin. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem pro eventuální působení v zahraničí. Po splnění délky praxe a zákonných podmínek se může zároveň u ČKAIT autorizovat jako stavební inženýr ve specializaci Zkoušení a diagnostika staveb, Energetické auditorství nebo oboru Technologická zařízení staveb. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem nejen k dosažení schopnosti srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, ale také možnému uplatnění absolventů jako akademických a vědecko-výzkumných pracovníků vysokých škol, výzkumných institucí a znaleckých ústavů s možností kariérního a profesního růstu.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Stavebně materiálové inženýrství, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Alternativní pojiva pro cementotřískové desky s ohledem na redukci CO2

  V rámci disertace bude ověřena možnost využití alternativních pojivových hmot jako částečné či úplné substituce cementu, s důrazem na nižší uhlíkovou stopu alternativních pojiv.

  Školitel: Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 2. Cementotřískové desky s využitím druhotných a alternativních plniv

  V rámci disertační práce budou navržena alternativní plniva pro cementotřískovou desku, a sledován jejich vliv na mechanické a trvanlivostní parametry desek s ohledem na jejich variabilní exploataci ve stavebních konstrukcích.

  Školitel: Schmid Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 3. Konstrukční systém podlah s využitím odpadů z produkce cementotřískových desek

  V rámci disertace bude řešena možnost využití drcených odpadů z produkce cementotřískových desek do suchých podlahových systémů.

  Školitel: Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc.

 4. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 5. Povrchové úpravy stavebních objektů z obnovitelných zdrojů

  Již v současnosti jsou materiály z obnovitelných zdrojů a technologií schopny konkurovat běžně používaným stavebním materiálem a eliminovat tak negativní vliv sektoru stavebnictví na životní prostředí. Efektivní technologie využívající obnovitelné zdroje surovin představují zkvalitnění výstavby z pohledu udržitelného rozvoje. Disertační práce se bude zabývat výzkumem a vývojem nových typů povrchových úprav stavebních objektů, kterých produkce bude založena v maximální možné míře z obnovitelných zdrojů. Bude se jednat nejen o testování samotných materiálů, ale hlavně o návrh a prověření komplexního řešení povrchových úprav za účelem snížení negativního ekologického aspektu výstavby a rekonstrukce stavebních objektů.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 6. Problematika znovuvyužití odpadních tepelných izolací ve stavebnictví

  Práce je příspěvkem v oblasti udržitelného rozvoje ve stavebnictví a je konkrétně zaměřena na výzkum využití odpadních plastů - recyklátů, pro znovuvyužití ve stavebních prvcích, například keramických tvarovkách. Jejich technologie zpracování zaujímá široké možnosti úprav. Náplní práce je studium vlastností a zpracování odpadních surovin - recyklátů a optimalizace jejich užitných vlastností pro využití ve stavebních prvcích na základě jejich experimentálního laboratorního měření za různých klimatických podmínek.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 7. Přenos tepla zářením v interiérech budov

  Současná stavební tepelná technika počítá tepelné ztráty na základě tepelného vedení přes opláštění budov. Ztráty ve wattech na metr čtvereční jsou počítány jako podíl teplotního rozdílu na obou stranách opláštění a celkového tepleného odporu pláště včetně přestupných povrchových odporů. Existuje však možnost obecnějšího přístupu, který zahrnuje přenos zářivého a konvektivního tepla od zdroje k opláštění, vedení přes materiál opláštění a zářivý a konvektivní přenos tepla na exteriérové straně. Jde o náročný ab initio výpočet, který nepoužívá žádných pevných konstant. Zářivý přenos v interiéru je možné řešit pomocí matice pohledových faktorů a systému rovnic pro radiozity. Konvektivní přenos je možné řešit pomocí Nusseltových korelačních funkcí. Oba přenosy je pak možné vzájemně skloubit do systému transcendentních rovnic a řešení provádět pomocí Newtonovy iterativní procedury. Cílem doktorandské práce by mělo být vytvoření obecného postupu pro takový výpočet a aplikovat jej na vybranou místnost rodinného domu.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 8. Silikátový sanační systém nové generace redukující uhlíkovou stopu

  Hlavním cílem práce je vyvinout sanační systém pro silikátové povrchy, složený z několika unikátních hmot. Cílem je využívat výlučně směsných cementů a nahrazovat přírodní suroviny druhotnými. Snižování CO2 v atmosféře bude docíleno také přímo, aplikací vrstev s vysokým měrným povrchem, pro zajištění cílené karbonatace silikátů. Jedním z dominantních cílů systému je hloubkově realkalizovat sanovaný povrch betonu. Dále je cílem vytvoření nového typu multifunkčního adhezního můstku, který bude kromě propojení jednotlivých vrstev vytvářet CO2 nepropustnou bariéru. Podstatným prvkem systému bude také biogenní samoošetřující složka, podporující zacelování trhlin silikátového kompozitu.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 9. Studium možností využívání neuronových sítí pro návrh receptur betonů

  Téma práce je zaměřeno na možnosti využívání neronových sítí pro optimalizaci a zrychlení návrhu receptur betonových směsí. V průběhu bude nutné sestavit rozsáhlý soubor receptur betonů pro rozsah pevnostních tříd C8/10 až C100/115 a různých tapů prostředí, včetně původu a typu složek použitých pro jejich výrobu a dosažené fyzikálně-mechanické vlastnosti. Poté sestavit modely návrhu receptur s využitím neuronových sítí. V experimemtální části pak ověřit vfyzikálně-mechanické parametry vybraných receptur získané touto metodou.

  Školitel: Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.

 10. Studium tepelně izolační vlastnosti tenkých vzduchových vrstev s reflexními povrchy pro stavebnictví

  Studie vlastností tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací a jejich použití ve stavebnictví, pasivních a energeticky úsporných domů, výrobních hal, sportovišť aj. Reflexní povrchy projevují vysokou reflexi a nízkou emisivitu. Za reflexní materiály lze tedy označit ty materiály, které svojí reflexní vrstvou umožní významně odrážet teplo a tím snížit tepelnou vodivost vzduchové dutiny sousedící s reflexní vrstvou. Tento zvláštní druh izolace si získává své místo u vybraných fragmentů staveb. Předmětem je studium transportních jevů šíření tepla strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti i porovnání s klasickými izolanty. Téma obsahuje ověření konstrukčních tepelně izolačních systémů jak laboratorně v měřicí skříni, tak i při zabudování do staveb.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 11. Vliv kombinace tavidel, mineralizátorů a SCMs na vlastnosti nízkoenergetického slínku

  Pochopení mechanismů kombinace vhodné pre- a post- aktivace nízkoenergetického slínku pomocí kombinace tavidel, mineralizátorů a SCMs (supplementary cementitious materials) může v budoucnosti vést k výrazným úsporám energie, primárních zdrojů surovin a snížení emisí CO2 spojeným s produkcí cementu. Cílem bude: Pre-aktivace slínku pomocí tavidel a mineralizátorů s cílem stabilizovat reaktivní formy belitu a alitu. Zlepšení melitelnost belitu a stanovení vlivu aktivace na reaktivitu aluminátu a feritu. Zlepšení počátečních pevnosti a trvanlivosti nízkoenergetických cementů post-aktivací pomocí SCMs.

  Školitel: Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D.

 12. Využití akustických metod pro nedestruktivní testování mostních konstrukcí s předpínacími dráty

  Cílem práce je vypracovat metodiku nedestruktivního testování mostních konstrukcí s předpínacími dráty. K posouzení stavu bude využito především metody Impact-echo a metody akustické emise při zatěžování konstrukce.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 13. Využití metod nelineární akustické spektroskopie pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami

  Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody, z nichž některé jsou potenciálně vhodné i pro defektoskopii stavebních materiálů. Těchto metod je celá řada. Cílem práce bude výběr vhodných metod nelineární akustické spektroskopie, sestavení měřící aparatury a experimentální ověření jejich použitelnosti pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami.

  Školitel: Matysík Michal, Ing., Ph.D.

 14. Využití nedestruktivních metod stavebních materiálů pro optimalizaci vodivostních přídavků se zaměřením na senzorické vlastnosti

  Hlavním cílem je optimalizace vodivostního přídavku (grafit, saze, CNT) přidávaných do základní matrice stavebních materiálů tak, aby bylo dosaženo nejvýhodnějších parametrů pro měření metodikami založenými na elektromagnetickém principu. Současně je zásadní, aby u těchto materiálů s vodivostním přídavkem nedošlo k pevnostním poklesům (v tahu a tlaku) a byl stanoven i perkolační práh.

  Školitel: Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D., MBA

 15. Výzkum vlastností materiálů pro použití ve vysokoteplotním solárním tepelně akumulačním zásobníku

  Otázky ohledně dostupnosti i spotřeby energií pro využití v budovách tvoří vážné společenské téma, také problematika „dekarbonizace“ odvětví energetiky prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie je jedním z klíčových prvků „zelených strategií“. Energie z obnovitelných zdrojů patří k technologiím s největším potenciálem k dalšímu rozšíření, který v současné době ještě poskytuje bohaté rezervy. Účinnost a užitné vlastnosti solárního tepelně-akumulačního zásobníku jsou vázány na použité tepelně-akumulační materiály a způsob využívání vnitřní akumulované energie. Teplota pracovního média podmiňuje míru ztrát. Předmětem studia jsou vhodné materiály pro konstrukci solárního tepelně-akumulačního zásobníku (sensible heat, phase change materials), jejich fyzikální vlastnosti. Cílem je jak modelový, tak i experimentální důkaz funkční schopnosti.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 08.06.2022 do 31.07.2022)

 1. Definice optimálních podmínek tvorby cihelného střepu pro zvýšení jeho užitných vlastností a omezení environmentální a energetické náročnosti

  Vápenaté (karbonátové) zeminy jsou převažující základní surovinou pro cihlářskou výrobu. Nalezením optimálních podmínek výpalu těchto zemin (v závislosti na jejich chemickém a mineralogickém složení) lze dosáhnout maximálně pozitivního efektu hydratace střepu, která se může projevit zejména zvýšením pevnosti střepu, indexu vzduchové neprůzvučnosti, mrazuvzdornosti a snížením jeho prosákavosti. Je nezbytné též definovat podmínky hydratace (čas, teplota).

  Školitel: Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D.

 2. Návrh a vývoj zařízení pro generování MLS signálu pro generování buzení s převodem na velké výkony

  Hlavním tématem disertační práce bude vytvoření generátoru pro generování MLS signálu. Unikátní vlastnosti MLS signálu umožní zjištění několika proměnných, které charakterizují akustické materiálové vlastnosti heterogenních stavebních materiálů. Součástí disertační práce bude i vytvoření logaritmického zesilovače pro možnost rozsáhlejší (citlivější) detekce ultrazvukových signálů.

  Školitel: Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D.

 3. Návrh nových přísad pro alkalicky aktivované materiály

  Cílem předložené téma disertační práce je vývoj nových organických přísad pro alkalicky aktivované materiály. Stávající přísady používané do betonu mají buď žádný nebo malý vliv na technologické vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů. S rozvojem nových technologií, jako je 3D tisk, a pro širší využití těchto materiálů v praxi je třeba hledat nové modifikující přísady. Převážná část práce bude věnována vlivu přísad na reologické vlastnosti čerstvých směsí a studiu principu jejich působení. Dále bude sledován také vliv na mikrostrukturu pojiva a mechanické vlastnosti.

  Školitel: Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D.

 4. Použití metody sol-gel pro výrobu tepelně izolačních žáruvzdorných materiálů

  Jedním z moderních směrů pro získání vysoce kvalitních žárovzdorných výrobků je aplikace metody sol-gel. Při procesu gelace vzniká prostorová síť, která může být využita jako lehčené pojivo v tepelně izolačních materiálech. Technologie sol-gel sebou přináší řadu výhod. Oproti hydraulické vazbě se snižuje množství vody potřebné pro přípravu pracovní hmoty a tím je možné následně zvýšit rychlost sušení, aniž by došlo k poruchám v sušeném materiálu. Jako pojilo jsou využívány chemicky čisté koloidní roztoky, což snižuje množství nežádoucích oxidů v materiálu a zvyšuje jeho žárovzdornost. Další výhodou je tvorba nových minerálů, zejména mullitu, při výpalu. Práce se bude zabývat návrhem a studiem sol-gel vazby pro lehčený žárovzdorný materiál.

  Školitel: Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D.

 5. Přenos tepla zářením v interiérech budov

  Současná stavební tepelná technika počítá tepelné ztráty na základě tepelného vedení přes opláštění budov. Ztráty ve wattech na metr čtvereční jsou počítány jako podíl teplotního rozdílu na obou stranách opláštění a celkového tepleného odporu pláště včetně přestupných povrchových odporů. Existuje však možnost obecnějšího přístupu, který zahrnuje přenos zářivého a konvektivního tepla od zdroje k opláštění, vedení přes materiál opláštění a zářivý a konvektivní přenos tepla na exteriérové straně. Jde o náročný ab initio výpočet, který nepoužívá žádných pevných konstant. Zářivý přenos v interiéru je možné řešit pomocí matice pohledových faktorů a systému rovnic pro radiozity. Konvektivní přenos je možné řešit pomocí Nusseltových korelačních funkcí. Oba přenosy je pak možné vzájemně skloubit do systému transcendentních rovnic a řešení provádět pomocí Newtonovy iterativní procedury. Cílem doktorandské práce by mělo být vytvoření obecného postupu pro takový výpočet a aplikovat jej na vybranou místnost rodinného domu.

  Školitel: Ficker Tomáš, prof. RNDr., DrSc.

 6. Studium vlastností systému elektricky vodivých silikátových kompozitů pro vyhřívané venkovní plochy

  Podstatou řešení disertační práce bude sestavení systému elektricky vodivých hmot na silikátové bázi se zvýšenou elektrickou a tepelnou vodivostí, jenž umožní realizace vyhřívaných ploch v podmínkách venkovní expozice. Celý systém bude schopen regulovat teplotu povrchu prostřednictvím autonomního systému. V rámci disertační práce bude rovněž navržena technologie urychlení hydratace čerstvého silikátového kompozitu, čehož bude dosaženo vyhříváním jednotlivých složek kompozitního systému již v čerstvém stavu krátce po aplikaci. Bude tak zamezeno zpomalení či zastavení hydratace cementové matrice vlivem nízkých okolních teplot a rozšířeno spektrum venkovních podmínek pro aplikaci celého systému.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 7. Trvanlivost geometrických struktur vytvořených technologií 3DCP v závislosti na materiálu

  Výzkum se zaměří na studium chování prvků vyrobených z cementových kompozitů pomocí technologie 3D tisku. Bude sledován vliv složení směsi na vlastnosti čerstvé směsi, průběh hydratace cementu a výsledného produktu. Dále bude posouzen vliv geometrie tištěného prvku na jeho trvanlivost. Pro studium trvanlivosti budou využity zrychlené degradační zkoušky (působení kapalných a plynných agresivních prostředí atd.).

  Školitel: Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D.

 8. Vliv vodou ředitelných hydrofobizací na vlastnosti cementových kompozitů

  Cílem práce bude studium interakce nových vodou ředitelných hydrofobizací s povrchem cementových kompozitů a zlepšení jejich trvanlivosti, chemické odolnosti a vybraných fyzikálně-mechanických parametrů. Bude sledována hloubka penetrace hydrofobizace, změna mikrostruktury povrchových vrstev ošetřených kompozitů, pozitivní vliv na smrštění kompozitů apod. Hydrofobizace budou posuzovány v závislosti na dynamické viskozitě, polymerní báze a způsobu aplikace. Dále bude sledováno, jestli nenastaly chemické reakce mezi hydratačními produkty cementové matrice a hydrofobizace. CT tomografie bude sloužit jako podpora pro sledování změny vnitřní struktury hydrofobizovaných povrchových vrstev cementových kompozitů. Pozorována bude také závislost hloubky penetrace na typu prvků s cementovou matricí, tzn. cementotřískové desky, různé typy betonů, apod. Vliv nanočástic na možné zlepšení vlastností vodou ředitelných hydrofobizací bude také zkoumán. Prověřována bude dlouhodobá trvanlivost a možnost aplikace dalších vrstev sekundární ochrany.

  Školitel: Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 9. Využití akustických metod pro nedestruktivní testování mostních konstrukcí s předpínacími dráty

  Cílem práce je vypracovat metodiku nedestruktivního testování mostních konstrukcí s předpínacími dráty. K posouzení stavu bude využito především metody Impact-echo a metody akustické emise při zatěžování konstrukce.

  Školitel: Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc.

 10. Využití metod nelineární akustické spektroskopie pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami

  Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody, z nichž některé jsou potenciálně vhodné i pro defektoskopii stavebních materiálů. Těchto metod je celá řada. Cílem práce bude výběr vhodných metod nelineární akustické spektroskopie, sestavení měřící aparatury a experimentální ověření jejich použitelnosti pro nedestruktivní testování betonu poškozeného vysokými teplotami.

  Školitel: Matysík Michal, Ing., Ph.D.

 11. Využití nedestruktivních metod stavebních materiálů pro optimalizaci vodivostních přídavků a zvýšení jejich senzorických vlastností

  Hlavním cílem je optimalizace vodivostního přídavku (grafit, saze, CNT) přidávaných do základní matrice tak, aby bylo dosaženo nejvýhodnějších parametrů pro měření metodikami založenými na elektromagnetickém principu. Současně je zásadní, aby u těchto materiálů s vodivostním přídavkem nedošlo k pevnostním poklesům (v tahu a tlaku) a byl stanoven i perkolační práh.

  Školitel: Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D., MBA

 12. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožnuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 13. Vývoj environmentálně úsporných zdicích prvků pro novodobé konstrukce

  Práce se bude zabývat aplikací environmentálních opatření v oblasti výroby keramických zdicích prvků. Cílem bude nalezení optimálních způsobů pro snížení emisí CO2, především využitím lehčiv uvolňujících menší množství CO2 při výpalu, a také procesem dematerializace výrobků, spočívající se snížením podílu hmoty ve výrobku a zachováním jeho užitných vlastností.

  Školitel: Zach Jiří, prof. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJB047Teoretické základy pálených stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 395798ano
DVB067Teorie cencs8Povinně volitelnýzkP - 395798ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395799ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395799ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395799ano
DBB014Fyzika látekcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
DCB010Fyzikální chemie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
DBB015Synergie stavebních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
DJB049Teorie optimálního užití stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJA044Doktorský seminář 1 (FMI)cs4PovinnýS - 39ano
DJB045Mikrostruktura stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 395798ano
DJB046Teoretické základy kompozitních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
DJB048Teoretické základy technologie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
DJB050Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8Povinně volitelnýzkP - 395800ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJA051Doktorský seminář 2 (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395802ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 395802ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395802ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395802ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395802ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395802ano
DJB052Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 395803ano
DIB022Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395803ano
DJB053Reologie betonucs8Povinně volitelnýzkP - 395803ano
DBB016Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395803ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJA054Doktorský seminář 3 (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJA055Doktorský seminář 4 (FMI)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJA056Doktorský seminář 5 (FMI)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJA057Doktorský seminář 6 (FMI)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJA058Doktorský seminář 7 (FMI)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5798 1 DJB047, DVB067, DJB045
5799 1 DAB029, DAB030, DAB031
5800 1 DBB014, DCB010, DBB015, DJB049, DJB046, DJB048, DJB050
5802 1 DAB032, DAB033, DAB034, DAB035, DAB036, DAB037
5803 1 DJB052, DIB022, DJB053, DBB016