studijní program

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTOZPAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0712A130001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.4.2018 - 26.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je výchova absolventů, kteří získávají dobrý teoretický ale i praktický základ ze všech základních chemických disciplín. Cílem studia je v maximální míře připravit budoucí absolventy do relevantního a konkurenceschopného prostředí, zejména pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.
Bakalářské studium na daném oboru poskytuje zejména výborný základ v uceleném vysokoškolském vzdělání v oblastech zaměřených na ochranu a technologie v životním prostředí s přesahem do mezioborových disciplín.
Studenti získávají během studia teoretické znalosti a praktické dovednosti zejména v analytické chemii, oblastech zaměřených na ochranu životního prostředí, principech spojených s ochranou vody a pochopení dějů, které vedou k čistým technologiím.

Profil absolventa

Absolventi prvního stupně studijního programu „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ získávají titul bakalář (Bc.) a jsou vybaveni celým portfoliem znalostí pro praxi nebo navazující magisterské studium. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, chemické technologie a chemického inženýrství. Tyto znalosti jsou podpořeny znalostí matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Absolvent tak disponuje širokým spektrem jak přírodovědných, tak všeobecných chemicko-technologických znalostí, které jsou předpokladem pro další oborovou specializaci v oblasti aplikované analytické chemie, ochrany životního prostředí, environmentální legislativy, bezpečnosti práce a environmentálních technologií. Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, vlivem na životní prostředí, akumulaci a transport, umí aplikovat základní analytické metody pro získání experimentálních dat. Absolvent je schopen teoretické vědomosti aplikovat na technologické problémy, dokáže se rychle adaptovat do různých provozů a laboratoří. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí. Absolvent dokáže samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci většího rozsahu. To znamená, že absolvent má znalosti i praktické zkušenosti s postupy a metodami vědecké práce. Dále pak je absolvent schopen získané poznatky ústně prezentovat a to i v anglickém jazyce. Získané vzdělání je důležité pro širší pochopení environmentálních problémů a trvale udržitelného rozvoje a pro budoucí uplatnění v environmentálně a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní správě, zdravotnictví, farmacií a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizacích. Absolvování bakalářského programu dává absolventovi také předpoklady k úspěšnému studiu v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí zaměřeného na pokročilé metody environmentální analýzy a moderní technologie.

Charakteristika profesí

Absolventi najdou uplatnění v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí, případně v nejrůznějších laboratořích zabývajících se stopovou analýzou škodlivin ve všech složkách životního prostředí a v potravních řetězcích, dále v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech ostatních oborech průmyslu i zemědělství, a to ve funkcích ekologů, vodohospodářů a specialistů pro problematiku nakládání s odpady. Rovněž najdou své uplatnění v akreditovaných a auditovaných laboratořích chemie a technologie ochrany životního prostředí a ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na tuto oblast. Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V bakalářském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
165 kreditů v povinných (P) předmětech,
8 - 12 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
4 - 16 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 11 kreditů.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na povinnou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (povinný předmět Angličtina IV). Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předmět Angličtina C1 jako povinně volitelný předmět ze skupiny PVB.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1PovinnýS - 26ne
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 131ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OBTObecná toxikologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 131ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_FYZ2Fyzika IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
BC_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ANC2Analytical Chemistry IIen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ECHTEnvironmentální chemie a technologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Bano
BC_LSP1_ŽPLaboratorní projekt I - ŽPcs3Povinně volitelnýklSL - 26Bne
BC_ODP_ZOdborná praxe - CHTOZPcs4Povinně volitelnýPX - 78Bano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13Bano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_AMPAnalytické metody v praxics4PovinnýzkP - 26ano
BC_HAVAnalýza vody a hydrochemiecs3PovinnýklP - 26ano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_JCHJaderná chemiecs3PovinnýklP - 26ano
BC_EAV_PPraktikum z environmentální analýzy a vzorkovánícs2PovinnýklSL - 52ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3PovinnýzkP - 26ano
BC_UBP_ŽPÚvod do bakalářské práce - ŽPcs2PovinnýklC1 - 26ano
BC_TP_ŽP2Týmový projekt - ŽP 2cs2Povinně volitelnýC1 - 26Aano
BC_VODVybrané kapitoly z organické chemiecs3Povinně volitelnýklP - 26Aano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAP_CHTOZPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_EKTEkotoxikologiecs3PovinnýzkP - 26 / L - 26ano
BC_ETEnvironmentální technologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_HYBHydrobiologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_EKT_PPraktikum z ekotoxikologiecs2Povinně volitelnýL - 39Aano
BC_HYB_PPraktikum z hydrobiologiecs2Povinně volitelnýklL - 26Aano
BA_AACHAdvanced Analytical Chemistryen4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2Povinně volitelnýklL - 26Bano
BC_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 26Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 2 kr - 4 kr BC_PCM1 (2 kr), BC_PCM2 (2 kr)
A 8 kr - 12 kr BC_TP_ŽP2 (2 kr), BC_VOD (3 kr), BC_HYB (3 kr), BC_EKT_P (2 kr), BC_HYB_P (2 kr)
B 4 kr - 8 kr BC_FYZ2 (4 kr), BC_EMT (4 kr), BC_BCH1 (4 kr), BC_LSP1_ŽP (3 kr), BC_ODP_Z (4 kr), BC_ISO (2 kr)