Detail předmětu

Technické kreslení

FCH-BC_TEKAk. rok: 2022/2023

Úvod je věnován pravidlům vytváření technické dokumentace, dále je posluchač seznámen s prováděním geometrických konstrukcí a jejich využitím, s kreslením náčrtů a zásadami technického zobrazování. Na tyto zásady navazuje způsob udávání rozměrů na výkresech, předepisování jejich přesnosti, tvaru a polohy i jakosti povrchu strojních součástí. Získané znalosti jsou využívány a rozvinuty v kapitole věnované kreslení strojních součástí a spojů a při provádění výrobních výkresů.Ve druhé polovině bude posluchač seznámen se systémy CAD a následně bude pracovat s AutoCad. Zde se naučí využívat základní nástroje systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni:
- vytvořit náčrtek výrobku v základních i doplňkových pohledech
- orientovat se v technickém výkrese
- zhotovit jednoduchý výkres s nutnými pohledy, kótami a nutnými řezy.

V CAD systému pak budou schopni využívat základní nástroje AutoCad a tím:
- orientovat se v technickém výkrese
- zhotovit výkres s nutnými pohledy, kótami a nutnými řezy
- využívat hladin a tiskových sestav.

Prerekvizity

Základní znalosti geometrie a práce s PC

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška a cvičení- 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k zápočtu je složení zápočtového testu (samostatné práce - 60 minut) spočívajícího v překreslení 2 základních pohledů na základě předlohy a vytvoření třetího pohledu. Práce je bodována max. 10-ti body a klasifikována, minimální počet bodu pro absolvoání předmětu je 5 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod, technické dokumentace, normy
2. Základní pravidla zobrazování, přehled metod promítání
3. Řezy, průřezy
4. Kótování
5. Tolerance rozměru
6. Geometrické tolerance
7. Základní způsoby obrábění
8. Možnosti a zásady pro kreslení a rýsování pomocí počítače (CAD)
9. ACAD - Nástroje kreslení
10. ACAD - Editační příkazy
11. ACAD - Hladiny
12. ACAD - Kótování
13. ACAD - Tiskový export, Procvičování

Učební cíle

Cílem kurzu je získání, popřípadě prohloubení, technických vědomostí a dovedností potřebných při čtení a kreslení technických výkresů a schémat, dovedností přejímat a graficky zpracovávat technické myšlenky, tj. umět výkres číst a vytvářet.

Základní literatura

SOBEK, E. a j.: Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. CERM, Brno 2005. (CS)
Fořt, P., Kletečka, J.: AutoCad 2010, Computer Press, Brno, 2009 (CS)
Tutoriály společnosti Autodesk: http://www.autodesk.com/autocad-tutorials-csy (CS)
Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, Brno 2007 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning