Detail předmětu

Obecná a anorganická chemie II

FCH-BC_ACH2Ak. rok: 2022/2023

Úvod do systematické anorganické chemie, původ a distribuce prvků na Zemi, chemická periodicita. Obecná charakteristika kovů, polokovů a nekovů. Vodík a jeho izotopy, hydridy. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. Halogeny. Kyslík, ozon. Síra a podskupina selenu. Dusík a fosfor. Uhlík, fullereny. Křemík, silany a siloxany, křemičitany a hlinitokřemičitany. Bor, boridy, borany. Sloučeniny organokovové a komplexní. Alkalické kovy. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin. Hliník a podskupina galia. Podskupina germania a arsenu. Přechodné kovy. Skupina skandia, lanthanoidy a aktinoidy. Skupina titanu, vanadu, chromu a manganu. Triáda železa. Lehké a těžké platinové kovy. Skupina mědi a zinku. Kovy v biologických systémech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky současné anorganické chemie.
Obecný přehled a vlastnosti prvků periodické tabulky a jejich sloučenin.

Prerekvizity

Jsou nutné znalosti obsahu předmětu Obecná a anorganická chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je podmínkou docházka na cvičení a úspěšné absolvování zápočtového testu (50 % a více bodů). Pokud student není úspěšný v řádném termínu, má možnost jednoho opravného termínu. 

Dílčí testy ze cvičení umožňují studentům získat zápočet přímo. Při výsledku minimálně 80,00 % v průměru z obou dílčích testů. Dílčí testy pro studenty PS jsou povinné.

Studenti KS píší zápočtový test v poslední hodině výuky, opravný termín je spolu se studenty PS.

Student se může přihlásit ke zkoušce pouze po získání zápočtu.

Zkouška je kombinovaná (písemná část + ústní část). Ústní část následuje pouze po úspěšném absolvování písemné části (minimálně E).

Studenti KS mají společné termíny zkoušky se studenty PS, případně i termíny určené pouze pro ně.


Osnovy výuky

 1. Periodická tabulka prvků – základní principy
 2. Vodík a elektrochemie
 3. 1. skupina – lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium
 4. 2. skupina – beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum, radium
 5. 13. skupina – bor, hliník, gallium, indium, thallium
 6. 14. skupina – uhlík
 7. 14. skupina – křemík, germanium, cín, olovo
 8. 15. skupina – dusík
 9. 15. skupina – fosfor, arsen, antimon, bismut
 10. 16. skupina – kyslík, síra, selen, tellur, polonium
 11. 17. skupina – fluor, chlor, brom, jod, astat + prvky 18. skupiny
 12. Přechodné prvky – část I
 13. Přechodné prvky – část II

 

Učební cíle

Seznámit studenty se systematickou anorganickou chemií.
Podat přehled o prvcích a anorganických sloučeninách, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, výskytu, přípravě (výrobě) a použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je kontrolovaná (ve skupině dané rozvrhem), na konci semestru se píše zápočtový test (řádný termín a jeden opravný termín). Studenti KS mají řádný termín v posledním termínu výuky, opravný termín se shoduje s opravným termínem studentů PS.
Neúčast je třeba co nejdříve omluvit e-mailem (vyučujícímu) a následně doložit potvrzením (do Omluvenky systému). V odůvodněných případech je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině.

Účast na přednáškách je doporučená.

Doporučená literatura

N.N. Greenwood a A. Earnshaw : Chemie prvků I, II, Informatorium, Praha 1993, ISBN 80-85427-38-9 (CS)
C. E. Housecroft a A. G. Sharpe: Anorganická chemie, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-872-6 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning