Detail předmětu

Laboratorní projekt I - ŽP

FCH-BC_LSP1_ŽPAk. rok: 2022/2023

Trénink tvůrčích schopností formou vypracování literární nebo patentové rešerše týkající se zvolené problematiky, její rozpracování do jednotlivých fází a zásady správného fomulování vědeckých hypotéz a metod zpracování. Zásady správné prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti týkající se přípravy, plánování a realizace vědeckých projektů
Dovednosti související s týmovou a individuální prací
Znalosti konkrétní environmentání problematiky.
Vyhodnocení a organizaci experimentálních a teoretických dat.
Schopnost jasně a výstižně prezentovat danou problematiku.

Prerekvizity

Anorganická a organická chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou několika 2 hodinových seminářů kde se studenti dozví zadání a základní informace o zpracování projektu.
Poté vypracují projekt, buď samostatně nebo ve skupinách, mají možnost průběžných konzultací. K dispozici je i e-learningový systém LMS Moodle, online databáze a knihovna.
Na konci semestru studenti odevzdají návrh projektu a odprezentují jeho náplň.

Způsob a kritéria hodnocení

75% hodnocení bude založeno na kvalitě zpracování zadaného projektu o rozsahu nejméně 8 normostran textu + grafy, tabulky, s ohledem na důkladnost zpracování rešerše, správnost vymezení cílů práce a pracovní hypotézy a způsobu řešení.
25% hodnoce bude založeno na kvalitě prezentace, kritérii kvality budou jasnost a stručnost prezentace.

Osnovy výuky

1 Seznámení se nabízenými tématy.
2. Metody vyhledávání v bibliografických a fulltextových databázích, patentová literatura.
3. Metodika psaní a rozvržení projektu, formace hypotéz. cílú práce a způsobu řešení.
4. Zásady prezentace dat.
5. Vypracování projektu na dané téma.
6. Prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Učební cíle

Cílem je naučit studenty řešit formulovat cíle a řešení vědeckého projektu, součástí je také osvojení si zásad přípravy projektu, týmové a individuální práce, práce s vědeckou a patentovovou literaturou a zásady správného prezentování výsledků.

Základní literatura

individuálně dle tématu (CS)
- (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor