studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_CHCHTEAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0711A130021

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout úplné vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a teoretických základů chemické technologie. Studium připravuje absolventa pro výkon kvalifikované činnosti v chemických a příbuzných oborech, nebo pro pokračování v doktorském stupni.

Profil absolventa

Základ profilu absolventa tvoří pokročilé fyzikálně-chemické předměty a techniky instrumentální a strukturní analýzy. Absolvent získá důkladné znalosti o fyzikálně-chemické podstatě chemických i biochemických jevů, struktury látek, vlastnostech přírodních i syntetických materiálů a systémů včetně koloidních. Na vybraných příkladech je seznámen s využitím obecných poznatků v teoretických základech chemicko-technologické praxe. Má dobrou průpravu v laboratorní činnosti, v návrhu experimentů a hodnocení jejich výsledků.
Absolvent má kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích provozních i řídících funkcí firem zejména malotonážního chemického průmyslu, firem vyrábějících speciální produkty, v odděleních firemního výzkumu a vývoje, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích aplikovaného i základního výzkumu. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucích zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství souvisejícího s chemickými záležitostmi.

Charakteristika profesí

Tento akademicky zaměřený program připravuje kvalifikované odborníky pro zejména tvůrčí a výzkumnou práci v oblasti chemie nebo chemické technologie a příbuzných odvětví, jakož i pro další studium v doktorském stupni.
Cílem studia je poskytnout úplné vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a teoretických základů chemické technologie. Studium připravuje absolventa pro výkon kvalifikované činnosti v chemických a příbuzných oborech, nebo pro pokračování v doktorském stupni.
Absolvent má kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích provozních i řídících funkcí firem zejména malotonážního chemického průmyslu, firem vyrábějících speciální produkty, v odděleních firemního výzkumu a vývoje, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích aplikovaného i základního výzkumu. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucích zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství souvisejícího s chemickými záležitostmi.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá a absolvuje předepsaný počet předmětů) a volitelné. Student magisterského navazujícího studijního programu musí získat v každém roce studia alespoň 40 kreditů (35 kreditů v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Pro absolvování magisterského navazujícího studijního programu je třeba úspěšně absolvovat povinné a povinně volitelné předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat a odevzdat diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní části, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise ve vyhlášených tematických okruzích.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v navazujícím magisterském studiu je rozvržen do čtyř semestrů, ve dvou akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V navazujícím magisterském studijním programu Chemie a chemické technologie musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
109 kreditů v povinných (P) předmětech,
8 - 20 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
3 - 9 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje alespoň jeden povinný či povinně volitelný předmět v anglickém jazyce.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru svého studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 120 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po ukončení příslušného akademického roku.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na chemicky zaměřené bakalářské programy, např. na stejnojmenný program mateřské fakulty. Absolventi mohou pokračovat studiem chemicky zaměřeného doktorského studijního programu, např. v programu Fyzikální chemie nebo Biofyzikální chemie mateřské fakulty.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_AKCAplikovaná koloidní chemiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_FCPFotochemiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_KVCHKvantová chemiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / S - 26ano
MC_LSPLaboratorní projekt - CHcs4PovinnýKK - 26 / SL - 39 / C1 - 13ano
MC_MIAMetody instrumentální analýzycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_PIAPraktikum z instrumentální analýzycs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_FCDFyzikální chemie disperzícs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MC_LAB1_CHLaboratoř oboru I - CHcs5PovinnýklKK - 26 / L - 78ano
MC_MSMModerní spektroskopické metodycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_PLAPlazmochemiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_PMCHPokročilá materiálová chemiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_RPCReologie pro chemikycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_FCP_PPraktikum z fotochemiecs3Povinně volitelnýKK - 26 / L - 39Bano
MC_KOL_PPraktikum z koloidůcs3Povinně volitelnýKK - 26 / L - 26Bano
MC_PLA_PPraktikum z plazmochemiecs3Povinně volitelnýKK - 26 / L - 39Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_AKKAplikovaná kinetika a katalýzacs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / S - 13ano
MC_BCH2Biochemie IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MC_DS_CHDiplomový seminář - CHcs2PovinnýKK - 26 / SD - 13ne
MC_CBSChemie biopolymerů a supramolekulcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_LAB2_CHLaboratoř oboru II - CHcs6PovinnýklKK - 26 / L - 78ne
MC_MRPModerní reprodukční procesycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_PCTPlazmochemické technologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Ane
MC_PFSPokročilá fluorescenční spektroskopiecs4Povinně volitelnýzkKK - 26Ane
MC_PAMPokročilé materiálové technologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_TJSTransportní jevy a systémycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Ane
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_CHCHTEDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
A 8 kr - 20 kr MC_MRP (4 kr), MC_PCT (4 kr), MC_PFS (4 kr), MC_PAM (4 kr), MC_TJS (4 kr)
B 3 kr - 9 kr MC_FCP_P (3 kr), MC_KOL_P (3 kr), MC_PLA_P (3 kr)