studijní program

Civil Engineering Management

Fakulta: FASTZkratka: DKA-EAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260017

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1500 EUR/ročně pro studenty z EU, 1500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Příprava a realizace staveb 75
Ekonomické obory Management 25

Cíle studia

Studium doktorského studijního programu Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti managementu investičních projektů, inovačního managementu, projektového managementu, podnikového managementu, strategického managementu, prostorové ekonomiky a soudního inženýrství. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín z oblasti aplikovaných věd a je také cíleně zaměřen k získání nezbytných návyků studentů pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních teoretických problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Během studia student získá jak nové teoretické poznatky tak také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů. Disertační práce je orientována na zhodnocení současného stavu rozvoje řešené problematiky u nás i v zahraničí, na vymezení předmětu a metodiky řešení v rámci rozpracovávaného tématu a zejména na vlastní tvůrčí přínos doložitelný získáním nových dílčích poznatků a zákonitostí rozvíjejících dosavadní znalosti vztahující se k řešenému vědeckému problému. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků mu umožní ve studovaném oboru i působení v zahraničí.
Cílem studia je rovněž zapojit posluchače do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních a tuzemských časopisech.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Management stavebnictví je po absolvování studia připraven se uplatnit ve vývoji, výzkumu a vrcholovém managementu v oboru Stavebnictví.
Absolvent získá znalosti v oblasti teoretických poznatků stavebnictví, managementu, stavební ekonomiky, vědecké práce a také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů týkající se zejména modelování a simulací technicko-ekonomických úloh. Získané dovednosti posilují schopnost absolventa řešit náročné a netradiční problémy spojené s řízením nákladů, času, hodnoty a rizika stavebních děl na straně dodavatelské (stavební podniky) i na straně investorské (stavební investiční projekty). Je schopen samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti stavebně-ekonomické.
Absolvent disponuje kompetencemi pro okamžité uplatnění v oblasti managementu stavebnictví v praxi i ve vědecko-výzkumných týmech, vykazuje hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem nejen k dosažení schopnosti srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, ale také možného uplatnění absolventů jako akademických a vědecko-výzkumných pracovníků vysokých škol, výzkumných institucí a znaleckých ústavů s možností kariérního a profesního růstu.

Charakteristika profesí

Absolvent navrženého doktorského studijního programu Management stavebnictví je po absolvování studia připraven se uplatnit ve vývoji, výzkumu a vrcholovém managementu v oboru Stavebnictví. Absolvent získá znalosti v oblasti teoretických poznatků stavebnictví, managementu, stavební ekonomiky, vědecké práce a také nové vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení nezbytných experimentů – technicko-ekonomické modelování a simulace. V rámci získaných dovedností je absolvent schopen řešit náročné a netradiční problémy spojené s řízením nákladů, času, hodnoty a rizik vážících se ke stavebním dílům na straně dodavatelské (stavební podniky) i na straně investorské (investiční projekty stavebních děl). Je schopen samostatného vědeckého bádání a samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti stavebně-ekonomické.
Absolvent disponuje kompetencemi pro okamžité uplatnění v oblasti managementu stavebnictví v praxi i ve vědecko-výzkumných týmech, vykazuje hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem nejen k dosažení schopnosti srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, ale také možnému uplatnění absolventů jako akademických a vědecko-výzkumných pracovníků vysokých škol, výzkumných institucí a znaleckých ústavů s možností kariérního a profesního růstu.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Management stavebnictví navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Management stavebnictví, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 05.10.2021 do 15.12.2021)

 1. Modelování a simulace rizik investičních projektů dopravní infrastruktury

  Investiční projekty dopravní infrastruktury mají trvalý vliv na rozvoj regionů. V celém životním cyklu vykazují vysoké náklady, ale také významné celospolečenské užitky. Cílem práce je identifikace, analýza, evaluace a řízení rizik, která mohou v jednotlivých fázích životního cyklu projektů vzniknout. Významnou součástí práce bude mezinárodní komparace zjištěných rizik s cílem vytvoření metodického podkladu pro zvýšení efektivity hospodaření státu v oblasti projektů dopravní infrastruktury.

  Školitel: Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D.

 2. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Vliv uplatňování principů cirkulární ekonomiky na cenu nemovité věci

  Principy cirkulární ekonomiky přinášejí významný potenciál pro udržitelnost a dosažení cílů evropské dohody „Green deal“. Uplatňování principů cirkulární ekonomiky ve stavebním průmyslu představuje na jedné straně environmentální a ekonomickou zátěž, ale na straně druhé velký potenciál pro rozvoj firem, obcí, regionů, společnosti a celého stavebního průmyslu. Cílem práce je zhodnotit dopady uplatňování principů cirkulární ekonomiky v oblasti cen nemovitých věcí.

  Školitel: Krejza Zdeněk, Ing., Ph.D.

 4. Zvyšování efektivity procesů ve stavebnictví s využitím internetu věcí

  Internet Věcí (IoT), progresivní technologie umožňující komunikaci různých zařízení prostřednictvím bezdrátového přenosu dat a internetu, se rychle rozšiřuje i do oblasti stavebnictví a podporuje automatizaci procesů. Cílem práce bude analýza potenciálu využití IoT ve stavebnictví z pohledu řízení stavebních procesů a nákladů životního cyklu staveb a vytvoření rámce pro efektivní využívání IoT ve stavební praxi.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 09.06.2021 do 31.07.2021)

 1. Řízení stavebních procesů v případě zpoždění projektu

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody řízení stavebního projektu. Cílem disertační práce je navrhnout systém umožňující strukturované řízení stavebních procesů v situaci zpoždění výstavby, eliminovat a minimalizovat související dopady na náklady a termíny. Bude provedena implementace navrženého systému na reálných stavebních projektech s cílem ověření jeho použitelnosti a efektu.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Zvyšování efektivity procesů ve stavebnictví s využitím internetu věcí

  Internet Věcí (IoT), progresivní technologie umožňující komunikaci různých zařízení prostřednictvím bezdrátového přenosu dat a internetu, se rychle rozšiřuje i do oblasti stavebnictví a podporuje automatizaci procesů. Cílem práce bude analýza potenciálu využití IoT ve stavebnictví z pohledu řízení stavebních procesů a nákladů životního cyklu staveb a vytvoření rámce pro efektivní využívání IoT ve stavební praxi.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DVA068Doktorský seminář 1 (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DVA069Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 396131ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 396131ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 396131ano
DRB029Vybrané statě z teorie inženýrských stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 396132ano
DHB069Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 396132ano
DVB070Finanční managementcs8Povinně volitelnýzkP - 396133ano
DVB071Teorie cen a inovace ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 396133ano
DVB072Teorie managementucs8Povinně volitelnýzkP - 396133ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DVA073Doktorský seminář 2 (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 396136ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 396136ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 396136ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 396136ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 396136ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 396136ano
DVB074Management investičních projektůcs8Povinně volitelnýzkP - 396137ano
DVB075Projektový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 396137ano
DVB076Soudní inženýrství – obecná metodikacs8Povinně volitelnýzkP - 396137ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DVA077Doktorský seminář 3 (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DVA078Doktorský seminář 4 (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DVA079Doktorský seminář 5 (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DVA080Doktorský seminář 6 (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DVA081Doktorský seminář 7 (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
6131 min. 1 DAB029, DAB030, DAB031
6132 min. 1 DRB029, DHB069
6133 min. 1 DVB070, DVB071, DVB072
6136 min. 1 DAB032, DAB033, DAB034, DAB035, DAB036, DAB037
6137 min. 1 DVB074, DVB075, DVB076