Detail předmětu

Doktorský seminář 4 (MGS)

FAST-DVA078Ak. rok: 2021/2022

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření studijního programu Management stavebnictví s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť:
- fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS),
- VUT,
- a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť.
Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti.
Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích.
Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu.
Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými institucemi přímo v rámci řešení projektů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Management stavebnictví. Praxe výhodou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí problematiky oboru Management stavebnictví, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování doktorských tezí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  • Program DKA-E doktorský, 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  • Program DKC-E doktorský, 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný
  • Program DPC-E doktorský, 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor