Detail oboru

Městské inženýrství

FASTZkratka: MIAk. rok: 2022/2023

Program: Městské inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 20.12.2012Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Bakalářský studijní program Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. matematika, fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).
V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává bakalářskou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Městské inženýrství umí řešit všechny základní technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně získá znalosti v teoretických a odborných disciplínách. Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“) před jménem.
Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).
Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání, popř. při splnění podmínek přijetí i v navazujících magisterských programech vysokoškolského studia.
Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BV001Ekonomiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BB001Fyzika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BE001Geodéziecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF001Geologie cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MU001Informatikacs5PovinnýC1 - 52ano
BA001Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MU002Informační technologiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA008Konstruktivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA002Matematika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV051Pracovní inženýrství (E)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BI001Stavební látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BE002Výuka v terénu z geodéziecs2PovinnýVT - 120ano
BD001Základy stavební mechaniky cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF002Mechanika zemincs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH001Pozemní stavitelství 1cs, en7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BD002Pružnost a pevnost cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MV001Stavební a správní právocs3PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
MG001Urbanismus 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AS001Aplikovaná ekologie cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BR005Hydraulika a hydrologiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MZ001Legislativa územního plánování a stavebního řáducs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH052Pozemní stavitelství 2 (S)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL001Prvky betonových konstrukcícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO002Prvky kovových konstrukcícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MG002Urbanismus 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BV003Ceny ve stavebnictví 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV004Financecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM001Pozemní komunikace 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH013Pozemní stavitelství 3 (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT001Technická zařízení budov 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MG003Územní plánovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BM002Pozemní komunikace 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH006Projekt – Pozemní stavitelstvícs4PovinnýklPR - 52ano
BW001Technologie staveb 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BR006Úpravy toků a jezycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP003Vodárenstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CN051Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MJ001Ekologie ve stavebnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MR001GIScs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP009Inženýrské sítěcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BM003Městské komunikacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MV002Moderní řízenícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MG004Projekt 2cs4PovinnýklPR - 52ano
MP001Vodohospodářská infrastrukturacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MI001Bakalářský seminář (W)cs3PovinnýS - 52ano
BS052Pozemkové úpravy cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
MZ002Právo v městském inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT002Technická zařízení budov 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV012Veřejné stavební investice 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BB002Aplikovaná fyzika (K)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265598ano
MI051Hodnocení stávajících konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265598ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5598 1 BB002, MI051