Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (E)

FAST-BH013Ak. rok: 2022/2023

Zásady navrhování, principy konstrukčního řešení a materiálové varianty schodišť, doplňkové konstrukce. Konstrukční řešení základů plošných, hlubinných. Konstrukční řešení spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených. Ochrana budov proti zemní vlhkosti, vodě a radonu. Zastřešení budov. Doplňkové konstrukce- podlahy podhledy, povrchové úpravy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen navrhnout komplexně včetně materiálových variant menší stavební konstrukci a orientovat se ve stavební dokumentaci.

Prerekvizity

Předmět navazuje na Pozemní stavitelství I. Student musí umět vypracovat na základě architektonické studie projektovou dokumentaci (půdorys, řez a stropní konstrukce, bez schodiště) pro realizaci stavby, znalost druhu a vlastností zemin, statické působení stavby na podzákladí (předmět-Mechanika zemin a zakládání), tepelně-technické a akustické vlastnosti stavebních materiálů.

Osnovy výuky

1.Schodiště- obecné požadavky. Konstrukce schodišť.
2.Schodiště monolitická a montovaná. Schodiště ve skeletu.
3.Rampy, žebříky, zábradlí, výtahy.
4.Průzkum staveniště, základová půda, poruchy způsobené špatným založením,zemní práce, vytyčení stavby, osazení stavby do terénu.
5.Základové konstrukce plošné a hlubinné
6.Spodní stavba - objekt podsklepený, nepodsklepený, zakládání na hranici pozemku.
7.Hydroizolace spodní stavby, ochrana proti radonu.
8.Podlahy.
9.Zastřešení - charakteristika, rozdělení, návrh odvodnění. Krytiny, klempířské výrobky.
10.Ploché střechy - konstrukční zásady, jednoplášťové a dvouplášťové střechy,skladba vrstev.
11.Krovy - obecně, konstrukční zásady,krytiny, klempířské výrobky.
12.Ostatní používané konstrukční soustavy - vazníkové konstrukce.
13.Podhledy. Povrchové úpravy - omítky, malby, nátěry, obklady.

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnění znalostí z vybraných stavebních konstrukcí tak, aby byl student schopen po absolvování předmětu navrhnout komplexně včetně materiálových variant menší stavební konstrukci a orientovat se ve stavební dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Schodiště- obecné požadavky. Konstrukce schodišť. 2.Schodiště monolitická a montovaná. Schodiště ve skeletu. 3.Rampy, žebříky, zábradlí, výtahy. 4.Průzkum staveniště, základová půda, poruchy způsobené špatným založením,zemní práce, vytyčení stavby, osazení stavby do terénu. 5.Základové konstrukce plošné a hlubinné 6.Spodní stavba - objekt podsklepený, nepodsklepený, zakládání na hranici pozemku. 7.Hydroizolace spodní stavby, ochrana proti radonu. 8.Podlahy. 9.Zastřešení - charakteristika, rozdělení, návrh odvodnění. Krytiny, klempířské výrobky. 10.Ploché střechy - konstrukční zásady, jednoplášťové a dvouplášťové střechy,skladba vrstev. 11.Krovy - obecně, konstrukční zásady,krytiny, klempířské výrobky. 12.Ostatní používané konstrukční soustavy - vazníkové konstrukce. 13.Podhledy. Povrchové úpravy - omítky, malby, nátěry, obklady.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Půdorys podzemního podlaží bytového (rodinného) domu. 2.-4.Schodiště: zásady zakreslování, návrh ( 4-6 podlažní objekt). Výkres: 4 půdorysy schodišťového prostoru, příčný řez celým objektem, bez střechy, základy a výkopy budou doplněny ve 12. týdnu Detaily schodišť (kovové, dřevěné, žb. montované, žb .monolitické – v návaznosti na stropní konstrukci z I. roč.). Každý student zpracuje ve dvou variantách (jedna vždy železobetonová) dva detaily – nástupní a ukončující stupeň v rameni, včetně pohledu na další rameno a kotvení zábradlí. 5.-6.Plošné základy bytového domu: návrh a výpočet, půdorys, řez 7.Výkopy bytového domu: půdorys a řez 8.Studie monolitického skeletu (část půdorysu stropní konstrukce min.3x2 pole): výkres tvaru, svislý řez (4-6 podlaží), včetně obvodového pláště (předsazený, zapuštěný, polozapuštěný nebo zavěšený) 9.Monolitický železobetonový skelet: návrh a výpočet základových patek, půdorys a řez základů, 10.Monolitický železobetonový skelet: půdorys a řez výkopů 11.Půdorys jednoplášťové střechy 12.Dokončení výkresů. Do příčného řezu schodištěm a do řezu skeletem doplnit základy a výkopy! 13.zápočet.