Detail oboru

Chemie pro medicínské aplikace

FCHZkratka: BPCO_CHMNAk. rok: 2017/2018

Program: Chemie a chemické technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 30.4.2012Akreditace do: 31.5.2020

Profil

Bakalářský studijní program Chemie a chemické technologie je na Fakultě chemické VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi byli schopni nabýt teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, zejména chemických, chemicko-technologických a materiálových oborů, nebo umožňujících uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků příslušného oboru.
Cílem oboru Chemie pro medicínské aplikace je vyprofilovat absolventa pro moderní a perspektivní směry chemického, farmaceutického, biomedicínského nebo biotechnologického průmyslu, výzkumu a vývoje. Obor má výrazný multidisciplinární charakter, proto zahrnuje vzdělávání posluchačů jak v základních chemických disciplínách, tak i v řadě biotechnologických, biologických a inženýrských předmětů. Komplexní charakter oboru klade důraz na široký interdisciplinární teoretický i praktický základ doplněný nezbytnou jazykovou přípravou, výchovu k týmové práci a současně podporuje schopnost samostatně a flexibilně řešit konkrétní problémy dynamicky se rozvíjejícího oboru.
V rámci oboru je výrazně podpořena projektová výuka a propojení s odbornou praxí. Studenti začínají řešit individuální projekty v podnicích nebo na FCH již ve druhém ročníku a kombinují je s odbornými stážemi a školeními v rámci odborné praxe. Tento koncept přispívá k užšímu propojení vzdělávací a aplikační sféry, ke zvýšení kvality a uplatnitelnosti absolventů.

Klíčové výsledky učení

Nový obor rozšiřuje standardní chemické vzdělávání o disciplíny požadované pro zvládnutí chemických základů potřebných pro zvládnutí vybraných medicínských aplikací. Ty představují pochopení struktury, metody analýzy a výrobu různých typů funkčních mikro- a nanosystémů na základě inspirací přírodními strukturami a procesy. Aplikace chemických základů v biomedicíně a biotechnologiích zahrnují následující základní oblasti: produkci, strukturu a funkci moderních medicínsky využitelných materiálů (včetně bioprodukce), řízení inženýrských a bioinženýrských procesů na mikro- a nanoúrovni a dále rozvoj metod k charakterizaci produktů a struktur (moderní instrumentální metody, mikroskopické techniky apod.). Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe požaduje doplnit standardní chemické vzdělání o biologicky a biotechnologicky zaměřené předměty a dále o základní strojní a regulační disciplíny.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v dalších dvou hlavních směrech – biologicko-biotechnologickém a technickém. V prvém směru má absolvent základní znalosti biologie, fyziologie a biochemie, dále v oblasti moderní biotechnologie, biomedicíny a molekulární biologie. V technickém směru má absolvent znalosti o bioinženýství, konstrukci strojů včetně měřící a regulační techniky. Absolvent získá dále základní přehled o nano(bio)technologiích a jejich uplatnění ve výrobě systémů pro různé typy medicínských aplikací (diagnostika, nosičové systémy, regenerativní medicína). Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru, důraz je přitom kladen na týmovou práci a spolupráci s praxí. Součástí jeho profilu je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti technické chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.
Absolventem oboru je chemicko-technický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému povinných a povinně volitelných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu, kde může zastávat funkce výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také potravinářských výrob využívajících nosičové systémy. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to buďto pokračováním v oboru medicínských materiálů a systémů, nanotechnologií a nanobiotechnologií a jejich aplikací nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCV_A1Angličtina pro chemiky Ien1PovinnýC1 - 13ano
BCT_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BCT_MAT1Matematika Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
BCT_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics (en)8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BCT_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BCT_CHL1Úvod do studia chemiecs1PovinnýS - 13ano
BCT_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCV_A2Angličtina pro chemiky IIen1PovinnýC1 - 13ano
BCT_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BCT_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BCT_MAT2Matematika IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
BCT_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_OBTObecná toxikologiecs (en)2PovinnýzkP - 26ano
BCT_OCH1Organická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCT_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BCT_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BCT_ZFZáklady fyziologie a stavby tělacs2PovinnýzkP - 26ano
BCA_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 261ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_ANC1Analytická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCV_A3Angličtina pro chemiky IIIen1PovinnýCPP - 26ano
BCA_FCH1Fyzikální chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCT_OCH2Organická chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BCA_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BCT_UNÚvod do medicínských materiálů a aplikacícs2PovinnýklP - 26ano
BCT_FYZ2Fyzika IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BCT_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BCT_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3Povinně volitelnýklL - 521ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_ANC2Analytická chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCV_A4Angličtina pro chemiky IV (B1)en3Povinnýzá,zkC1 - 26ano
BCA_BCH1Biochemie Ics (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_FCH2Fyzikální chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_LSP1Laboratorní projekt Ics (en)2PovinnýklSL - 26ano
BCA_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BCA_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BCO_ODP_NOdborná praxe - MAcs4Povinně volitelnýC1 - 781ano
BCA_UN_PPraktický úvod do nanotechnologiícs3Povinně volitelnýklL - 391ano
BCT_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3Povinně volitelnýklL - 521ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_CHI1Chemické inženýrství Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BCA_LSP2Laboratorní projekt - MA IIcs (en)4PovinnýklSL - 52ano
BCA_MABSMetody analýzy biologických systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
BCO_MIBMikrobiologiecs4PovinnýzkP - 26ano
BCO_BCH_PPraktikum z biochemiecs (en)2PovinnýL - 52ano
BCA_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BCO_BIO1Bioinženýrství Ics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BCO_MOG1Molekulární genetika Ics4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BCO_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2Povinně volitelnýL - 391ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCO_BAPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BCA_CHI2Chemické inženýrství IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BCO_TBPTechnologie biopolymerůcs4PovinnýzkP - 26ano
BCO_ZMZáklady moderních biotechnologiícs4Povinnýzá,zkP - 13 / S - 26ano
BCT_KSKonstrukce medicínských a biotechnologických zařízenícs3Povinně volitelnýklP - 261ano
BCA_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 131ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 3 kr - 21 kr BCT_FYZ2 (4 kr), BCT_EMT (4 kr), BCT_ACH2_P (3 kr), BCO_ODP_N (4 kr), BCA_UN_P (3 kr), BCT_OCH_P (3 kr)