Detail předmětu

Organická chemie I

FCH-BCT_OCH1Ak. rok: 2017/2018

Základní pojmy, substituční efekty, termodynamika a kinetika organických reakcí. IUPAC nomenklaturní systém. Chemie alkanů a cykloalkanů, radikálové substituční reakce. Stereochemie, (R­S) systém, enantiomery, diastereomery, chiralita, optická aktivita. Základy organické strukturní analýzy: NMR spektroskopie a MS spektrometrie. Chemie alkenů, alkadienů a alkynů. Elektrofilní a radikálové adiční reakce. Pericyklické reakce. Aromatické sloučeniny, elektrofilní aromatické substituční reakce, nukleofilní substituce-základní terminologie

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu Organická chemie I získá posluchač základní znalosti o reaktivitě a stereochemii základních uhlovodíků od alkanů po aromatické sloučeniny. Získané znalosti jsou podkladem pro absolvování předmětu Praktikum z organické chemie.

Prerekvizity

Znalost obsahu předmětu Obecná a anorganické chemie I.

Doporučená nebo povinná literatura

McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007. (CS)
Průvodce názvoslovím organických sloučenin (podle IUPAC) (CS)
Solomons, Graham T. W. Organic chemistry (EN)
Fikr, Jaroslav, Kahovec Jaroslav. Názvosloví organické chemie, Rubico 2002, ISBN 80-85839-71-7 (CS)
J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers. Organic Chemistry. (EN)
Straumanis A., Organic Chemistry, Aguided Inquiry, Vol. 1. Brooks/Cole 2012 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemných testů; ti z nich, kteří obdrží v průměru 50% bodů získávají zápočet automaticky. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné části. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout min. 50% bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy
2.+3. Alkany a cykloalkany, konformační rozbor
4.+5. Stereochemie
6.+ 7. Alkeny
8. Alkadieny, termodynamická a kinetická kritéria průběhu reakcí
9. Pericyklické reakce
10. Principy spektrální analýzy
11. Alkyny
12.+13. Aromatické uhlovodíky

Cíl

Cílem je získání základních znalostí pro pochopení struktury a reaktivity organických sloučenin. Jako nutný předpoklad je probráno IUPAC názvosloví organických sloučenin a základy stereochemie. Kurz pokračuje chemií jednotlivých typů uhlovodíkových skeletů (alkany a cykloalkany, alkeny, alkadieny alkyny a aromatické uhlovodíky), shrnuje a porovnává jejich vlastnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování průběžných testů. Závěrečnou zkouškou je písemný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor