Detail předmětu

Angličtina pro chemiky I

FCH-BCV_A1Ak. rok: 2017/2018

1. FCH VUT Brno, škola kterou studuji: univerzitní zařízení, studentský život, porovnání VUT a univerzity v zahraničí, práce se slovníky, glosáři pojmů atd.
2. Chemie a hmota, skupenství
3. Atom a jeho struktura
4. Halogeny
5. Anorganické názvosloví
6. Organické názvosloví

Výsledky učení předmětu

Obecná i odborná slovní zásoba, základní gramatika v odborných textech, rozvoj dovednosti čtení, psaní, poslechu a mluvení směřující k zvládnutí jazyka na úrovni B1

Prerekvizity

Zvládnutí obecné angličtiny na úrovni B1 mírně nižší.

Korekvizity

Angličtina pro chemiky II, předměty přednášené v angličtině jako jsou General and Inorganic chemistry II či Organic chemistry I.

Doporučené volitelné složky programu

Četba odborné literatury v angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

Clemensová, G. Fišerová, L. English for Chemists 1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení jazykové - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.
Metody výuky - přednáška, aktivizující metody, individualizovaná výuka, podpora studijních a učebních stylů a strategií vedoucích ke schopnosti celoživotního rozšiřování jazykové kompetence, problémové učení

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující: účast ve výuce (povolena je jedna absence), napsání dílčích testů ve výuce, aktivní práce ve výuce, přinesení tištěného či elektronického materiálu (notebook či tablet) do výuky, napsání zápočtového testu na 75%, každou testovou položku na min. 50%. Esej o libovolném prvku.

Jazyk výuky

angličtina

Pracovní stáže

Není.

Osnovy výuky

1. - 2. týden: Úvodní studijní pokyny. Lekce 1 - FCH VUT Brno, škola kterou studuji : univerzitní zařízení, studentský život, porovnání VUT a univerzity v zahraničí ,
poslechové aktivity, popsání rozdílů mezi univerzitou, kterou studuji a zahraniční univerzitou z videa. Ukázky odborných textů, práce se slovníky, gramatika: čas přítomný prostý (v odborných textech) a přítomný průběhový. Samostudium: slovní zásoba lekce 2-3, gramatika lekce 3.

3. - 4. týden: Lekce 2 - Chemie a hmota, slovní zásoba, základní fráze, čtení odborného textu, poslech, cvičení, popis jednoduchého grafu. Lekce 3 - "Vše o atomech". Struktura atomu. Odborná slovní zásoba, popis jednotlivých částí atomu. Čtení kratších souvislých textů na dané téma. Nácvik ústního popisu jevů formou vytváření složitějších celků na základě celků jednoduchých. Poslech s důrazem na celkové porozumění a reprodukci sděleného obsahu. Samostudium: gramatika - nepravidelná slovesa, trpný rod.

5. - 6. týden: Lekce 4 – Halogeny. Slovní zásoba, čtení a poslech odborných textů. Rozvoj písemné i mluvené schopnosti klást otázky a odpovídat na ně, trpný rod sloves v odborném textu. Tematický poslech “Fluorine" či "Chlorine”, slovní zásoba, zvládnutí ústního popisu jednotlivých prvků halogenové skupiny. Samostudium: názvy vybraných prvků, vyjádření změny stavu.

7. - 8. týden: Lekce 5 - Anorganické názvosloví - slovní zásoba “Chemical Elements", čtení kratšího odborného textu pro porozumění, názvy solí bezkyslíkatých sloučenin. Lekce 6 - názvosloví binárních a ternárních sloučenin, kyselin, hydroxidů a jiných základních anorganických sloučenin v angličtině, tematický poslech, popis jednoduché chemické reakce, čtení chemických rovnic. Samostudium: klasifikace organických sloučenin, názvy uhlovodíků. Písemná charakteristika vybraného prvku.

9. - 10. týden: Lekce 7 a 8 - Názvosloví organické chemie, klasifikace organických sloučenin, názvosloví derivátů uhlovodíků, chování organických látek - čtení a ústní charakteristika. Tematický poslech, nácvik výslovnosti složitých organických názvů.

11. - 12. týden: Lekce 7 a 8 - procvičování organického názvosloví,druhy vazeb a reakcí v organické chemii, popis mechanismu adice. Čtení a samostatná interpretace hry: "Molecular Drama", opakování. Zpětná vazba k studentským textům o vlastnostech a sloučeninách vybraných prvků. Samostudium: shrnutí látky probrané za celý semestr.

13. týden: opakování, ukázkový zápočtový test.

Cíl

Odborná slovní zásoba a její prohloubení, schopnost používat synonyma, antonyma. Zvládnutí základní gramatiky odborných textů: present simple, past simple a passive voice v odborných textech. Porozumění obsahu kratších psaných textů, rozvoj schopnosti vyhledat v textu konkrétní informaci. Psaní jednoduchých odborných textů. Poslech autentických materiálů vedoucí ke schopnosti získat základní odbornou informaci z mluveného projevu. Rozvoj dovednosti mluvení, jednoduché vyjádření o odborných tématech, schopnost popsat učitou jednoduchou proceduru či chemický děj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů denního studia ve výuce se sleduje, studenti dálkového studia mají rovněž organizovanou výuku v menším rozsahu, mohou se účastnit konzultací a také studují z elektronické opory na e-learningovém portálu VUT.
Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující: účast ve výuce (povolena je jedna absence), napsání dílčích testů ve výuce, aktivní práce ve výuce, přinesení tištěného či elektronického materiálu (notebook či tablet) do výuky, napsání zápočtového testu na 75%, každou testovou položku na min. 50%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky