Detail předmětu

Angličtina pro chemiky II

FCH-BCV_A2Ak. rok: 2017/2018

Slovní zásoba pro vybraná odvětví chemie (další synonyma a antonyma) - organická chemie, fyzikální chemie, obecná a anorganická chemie, přístroje a jejich obsluha, biochemie, matematické výrazy, laboratorní vybavení. Gramatika (např. gerundium, vyjádření budoucnosti, členy, podmínkové věty, přítomný čas prostý - shrnutí, konverzace (např. hobbies, leisure, future plans…). Rozvoj dovedností: psaní (např. návody a vzkazy, souhrn, psaní schémat, grafů a rovnic na základě textu …), čtení (např. shrnutí, konkrétní informace - obsluha přístroje a pokyny, …), poslech (dle tématu např. konkrétní informace, celkové porozumění, hlavní myšlenky, souhrn,……) mluvení (např. sdělování informací o povaze látek, krátký rozhovor s partnerem, získání informace, souhrn, vysvětlení, čtení grafů a schémat,…). Práce s jazykem (např. přiřazování definic, cloze test). Výuka zohledňuje CEFR na úrovni B1.

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou rozšíření obecné i odborné slovní zásoby v oblasti organické i anorganické chemie, laboratorního vybavení, použití přístrojů, biochemie, matematických výrazů, fyzikální chemie, zvýšení kompetence v oblasti gramatiky na úrovni pre-intermediate se zaměřením na jevy vyskytující se v odborných textech - studenti budu schopni použít budoucí čas, přítomný čas prostý v odborných textech, gerundium, členy v odborných textech, kondicionály v odborném textu; rozvoj dovedností čtení, psaní (studenti budou schopni popsat pracovní postup, laboratorní vybavení a verbalizovat matematické výrazy a grafy a napsat návod), poslechu a mluvení na úrovni B1 mírně nižší a B1, směřující k zvládnutí jazyka na úrovni B1.

Prerekvizity

znalost angličtiny na úrovni B1 mírně nižší. Získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky I.

Korekvizity

Angličtina pro chemiky III a IV(B1), Organic Chemistry II, další předměty přednášené v angličtině z aktuální nabídky pro rok 2017-18

Doporučené volitelné složky programu

Četba odborné literatury v angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

Fišerová L., Clemensová G. : Angličtina pro chemiky II. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení jazykové - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.
Metody výuky - přednáška, aktivizující metody, individualizovaná výuka, podpora studijních a učebních stylů a strategií vedoucích ke schopnosti celoživotního rozšiřování jazykové kompetence, problémové učení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující: účast ve výuce (povolena je jedna absence), napsání dílčích testů ve výuce, aktivní práce ve výuce, přinesení tištěného či elektronického materiálu (notebook či tablet) do výuky, napsání zápočtového testu na 75% (50% úspěšnost u každé otázky), odevzdání krátkého textu na téma "Laboratory classes".
Nutnou podmínkou je získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky I.

V zápočtovém testu bude hodnoceno zvládnutí následujícího (v rozsahu elektronické učebnice Angličtina pro chemiky II): Slovní zásoba pro vybraná odvětví chemie (synonyma a antonyma)- organická chemie, fyzikální chemie, obecná a anorganická chemie, přístroje a jejich obsluha, biochemie, matematické výrazy, laboratorní vybavení. Gramatika (gerundium, vyjádření budoucnosti, členy, podmínkové věty, přítomný čas prostý v odborném textu). Dovednosti: psaní - návody a vzkazy, souhrn, psaní schémat, grafů a rovnic na základě textu, čtení - shrnutí, konkrétní informace, přehledné čtení, poslech - konkrétní informace, celkové porozumění, hlavní myšlenky, souhrn. Práce s jazykem (např. přiřazování definic, cloze test).

Jazyk výuky

angličtina

Pracovní stáže

Není.

Osnovy výuky

1. - 2. týden: Úvodní studijní pokyny. Lekce 1 - Organic wonders in everyday life - slovní zásoba potravinářské a organické chemie (reakce v organické chemii), opakování - správná výslovnost názvů organických sloučenin. Poslech - food and organic chemistry se zaměřením na konkrétní informaci i celkovou informaci, krátká diskuse k tématu navazující na poslech, vyjádření budoucnosti v angličtině, osobní plány pro budoucnost. Samostudium: časy a struktury použité pro vyjádření budoucnosti, laboratorní vybavení z lekce 3 I - úvod A.-D.

3. - 4. týden: Lekce 2 - slovní zásoba "Acids, bases and salts", vlastnosti kyselin a zásad, pH škála. Odborný text - vyjádření obecných dějů a vlastností pomocí přítomného času prostého (shrnutí), dedukce na základě odborného textu a použití v dalším odborném textu, psaní laboratorních návodů a tematicky zaměřený poslech pro konkrétní informaci. Úvod do slovní zásoby v oblasti laboratorního vybavení - A.-D. Samostudium: slovní zásoba lekce 3 II.

5. - 6. týden: Lekce 3 - slovní zásoba "Laboratory equipment", gerundium, popis použití laboratorního vybavení, hobbies, tematický poslech "Laboratory safety rules" se zaměřením na způsobová slovesa a vyjádření možnosti/nutnosti, slovní zásoba "Laboratory safety", "First aid". Úvod k "Analytical laboratory". Modální slovesa. Samostudium: vybrat hlavní novou slovní zásobu L4, doplnit význam v češtině.

7. - 8. týden: Lekce 4 - slovní zásoba "Analytical laboratory", čtení pro konkrétní informaci, tematický poslech, členy v odborném textu, Biochemistry - slovní zásoba. Samostudium: slovní zásoba k 5. lekci a vybraná slovíčka z 6. lekce.

9. - 10. týden: Lekce 5 - slovní zásoba "Biochemistry", vybrané jmenné a slovesné vazby, tematický poslech pro celkovou i konkrétní informaci, vyjádření obecných podmínkových dějů v odborném kontextu pomocí "zero conditional sentences". Úvod k 6. lekci. Samostudium: slovíčka k 6. a 7. lekci. Domácí práce - napsání krátkého textu "Laboratory classes".

11. - 12. týden: Lekce 6 - verbalizace matematických výrazů a interpretace grafů, statistika - slovní zásoba, tematický poslech pro konkrétní informaci. Lekce 7. - úvod. Reálné a nereálné podmínkové věty, tematický poslech. Samostudium: opakování látky probrané v semestru, self-testy.

13. týden: Opakování, ukázkový zápočtový test.

Průběžně se také cvičí schopnost psaní, poslechu, čtení a mluvení v návaznosti na uvedená témata.

Cíl

Cílem výuky a učebních textů v elektronických výukových materiálech je rozvoj a prohloubení slovní zásoby, zejména odborné, gramatiky, dovednosti čtení, psaní, poslech a mluvení směřující k přípravě na další výuku Angličtiny pro chemiky III a IV, výuku odborných předmětů v angličtině, pro potřeby bakalářské práce a praxe a perspektivně k zvládnutí jazyka odpovídajícího úrovni B1. Cíle vychází z analýzy potřeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů denního studia ve výuce se sleduje (povolena 1 absence), studenti dálkového studia mají rovněž organizovanou výuku v menším rozsahu, mohou se účastnit konzultací a také studují z elektronické opory na e-learningovém portálu VUT kurzu Angličtina pro chemiky II. Studenti denního studia píší dílčí testy, studenti dálkového studia dostávají průběžné úkoly.

Pro získání zápočtu je potřeba splnit následující: účast ve výuce (povolena je jedna absence), napsání dílčích testů ve výuce, aktivní práce ve výuce, přinesení tištěného či elektronického materiálu (notebook či tablet) do výuky, napsání zápočtového testu na 75% ( u každé otázky 50%), odevzdání krátkého textu na téma "Laboratory classes".
Nutnou podmínkou je získání zápočtu z Angličtiny pro chemiky I.

V zápočtovém testu bude hodnoceno zvládnutí následujícího (v rozsahu elektronické učebnice Angličtina pro chemiky II): Slovní zásoba pro vybraná odvětví chemie (synonyma a antonyma)- organická chemie, fyzikální chemie, obecná a anorganická chemie, přístroje a jejich obsluha, biochemie, matematické výrazy, laboratorní vybavení. Gramatika (gerundium, vyjádření budoucnosti, členy, podmínkové věty, přítomný čas prostý v odborném textu). Dovednosti: psaní - návody a vzkazy, souhrn, psaní schémat, grafů a rovnic na základě textu, čtení - shrnutí, konkrétní informace, přehledné čtení, poslech - konkrétní informace, celkové porozumění, hlavní myšlenky, souhrn. Práce s jazykem (např. přiřazování definic, cloze test).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor