Detail předmětu

Fyzika I

FCH-BCT_FYZ1Ak. rok: 2017/2018

Fyzikální pojmy a veličiny. Kinematika - základní vektorové veličiny charakterizující pohyb. Dynamika - Newtonovy zákony mechaniky, hybnost, síla, práce, výkon, energie. Hydrostatika a hydrodynamika a ideální kapaliny. Tepelný pohyb, teplota, projevy tepelného pohybu. Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál pole. Elektrostatické pole - Coulombův zákon, intenzita a potenciál pole. Elektrický proud - Ohmův zákon, elektromotorické napětí, Kirchhoffovy zákony. Magnetické pole, elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice. Jednoduchá teorie střídavých proudů a obvodů. Kmity, harmonický oscilátor, netlumený a tlumený oscilátor, skládání kmitů. Vlnění, základní druhy vlnění, skládání vln. Geometrická optika - odraz a lom světla v homogenním prostředí, optické prvky a zobrazování. Vlnová optika - interference, ohyb a polarizace elektromagnetických vln.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z mechaniky, teorie fyzikálních polí a vlnové a kvantové fyziky

Prerekvizity

Matematika - základy vektorové algebry, derivace, integrace, určitý a neurčitý integrál, řešení lineárních diferenciálních rovnic druhého řádu

Doporučená nebo povinná literatura

Halliday, D. - Resnick, R.: Fyzika , VUT v Brně, Brno 2005 (CS)
Krempaský, J.: Fyzika 1, 2 EF SVŠT v Bratislavě, Bratislava, 1978 (CS)
Berkeley Physics Course, Mcgraw-Hill College Berkeley 1965 (Vol. I – V) (CS)
Šikula, J., Liška M, Vašina, P.: Fyzika I, II, VUT v Brně, Brno 1991 (CS)
Zmeškal O., Novotný R.: Fyzika - sbírka příkladů; Mechanika, FCH VUT v Brně, Brno, 2007 (CS)
Zmeškal O., Novotný R., Handlíř R.: Fyzika - sbírka příkladů: Fyzikální pole, FCH VUT v Brně, Brno 2008 (CS)
Zmeškal O., Krčma F., Buchníček M., Fyzika - sbírka příkladů. Vlnová a kvantová fyzika FCH VUT v Brně, Brno 2007 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 3 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou je udělení zápočtu z předmětu Fyzika I (získání 10 bodů z max. počtu 20 bodů)a úspěšné absolvování dvou zápočtových písemek (získání 4 bodů z max. počtu 8 bodů v každé písemce). Zkouška prověřuje znalosti definic, zákonů a zejména jejich aplikaci na příkladech. Zkouška je ústní., je úspěšná při dosažení minimálně 32 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kinematika hmotného bodu v klasické a speciální teorii relativity
2. Dynamika hmotného bodu v klasické a speciální teorii relativity
3. Kinematika a dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa
4. Mechanika tekutin (kapaliny a plyny)
5. Písemka (Mechanika)
6. Gravitační a elektrostatické pole
7. Ustálený elektrický proud
8. Magnetické pole
9. Elektromagnetické pole
10. Kmity a vlny
11. Geometrická a vlnová optika
12. Vlnová a kvantová fyzika
13. Písemka (Fyzikální pole, Vlnová a kvantová fyzika)

Cíl

Cílem předmětu Fyzika I je orientovat se ve veličinách a jednotách soustavy SI. Dále pak získat představu o pohybu částic, jejich soustav, tuhých těles a kontinua v silových polích s ohledem na energetický přístup. K tomu účelu bude podána stručná teorie gravitačního a elektrostatického pole. Jako speciální případ získají poznatky o tepelném pohybu a usměrněném pohybu nosičů náboje tvořícím elektrický proud. V závěru získají studenti přehled o moderních oblastech fyziky.Úkolem předmětu je, aby si studenti uvědomili, že fyzika je teoretickým základem a východiskem inženýrských disciplin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a získání minimálně 18 bodů z kontrolních prací v teoretickém cvičení (písemka Mechanika - max. 8 bodů, písemka Fyzikální pole - max. 8 bodů, kontrolní písemky ve cvičení - max. 20 bodů). Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel stanovit náhradní podmínku udělení zápočtu. Zbývajících 64 bodů je možné získat za úspěšně složenou ústní zkoušku. Pro úspěšné získání zápočtu je třeba splnit minimálně 50 % bodů z každé části (4 body, 4 body, 10 bodů). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 50 % bodů (32 bodů). Při hodnocení zkoušky se přihlíží k bodovému hodnocení cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor