Detail předmětu

Chemická informatika II

FCH-BCT_CHI2Ak. rok: 2017/2018

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s obecnými a praktickými aspekty práce s odbornými a vědeckými informacemi v libovolné formě, s výrazným zaměřením na chemické obory a elektronickou formu informací. Zabývá se možnostmi a způsoby elektronické prezentace chemických informacích a metodami práce s elektronickými primárními a sekundárními informačními zdroji, patenty jako zdroji informací a počítačovými aplikacemi a nástroji pro práci s informacemi. Na obecný přehled navazuje praktická část zaměřená na nejdůležitější chemické báze dat jako jsou Chemical Abstracts, Belstein, Science Citation Index a další. Důraz je přitom kladen na souvislosti mezi teoretickou a praktickou stránkou zpracování a využívání chemických informací.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen zpracovat literární rešerši na dané téma, pomocí informačních zdrojů v knihovnách i na internetu, zpracovat naměřená data do formy tabulek, grafů, vytvořit chemické strukturní vzorce a jiné objekty, zpracovat jednoduchou databázi dat a z těchto zdrojů vytvořit formátovaný, dlouhý dokument a prezentaci ve formě přednášky nebo webové stránky.

Prerekvizity

Absolvování předmětu Chemická informatika I. Základní znalosti práce s operačním systémem MS Office či adekvátním open Office, počítačové typografie, zákadní znalosti zpracování dokumentu, zpracovní grafických a číselných dat.

Doporučená nebo povinná literatura

Boot E., Leonhard W., Microsoft Office 2000 - SBE; Softpress, 2002, 1102 stran, ISBN: 80-86497-03-8 (CS)
Šilhánek J.: Úvod do chemické informatiky; skriptum VŠCHT, Praha, 1994. (CS)
Mindl J.: Chemická literatura a dokumentace, skriptum; Univerzita Pardubice, 1994 (CS)
ACCESS tvorba aplikací; Ivo Fikáček, David Rozehnal; GRADA 1999 (CS)
Lacko L.: Web a databáze; Computer Press, Praha 2001 (CS)
ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-049-9. (CS)
. DENTON. Analysis of First‐Order Kinetics Using Microsoft Excel Solver. Journal of Chemical Education, 2000, 77, 11, pp. 1524–1525. ISSN 0021‐9584. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení na poč. - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Cvičení k předmětu probíhají na počítačové učebně, účast na cvičeních je povinná. Studenti chodí na cvičení řádně připraveni, což zahruje zejména osvojení si teorie a příkladů demonstrovaných na přednáškách. Na cvičeních potom studenti pod vedením vyučujících řeší praktické úkoly z chemické problematiky. Na tyto lektorované hodiny navazují hodiny verifikační (4 v průběhu semestru), ve kterých studenti pracují samostaně na řešení zadabných úkolů. Výstupy z těchto hodin jsou hodnoceny a jsou součástí výsledného bodového hodnocení. Poslední dvě cvičení jsou věnována zpracování individuálních semestrálních projektů. Úspěšné absolvování všech cvičení a odevzdání semestrálního projektu je nezbytnou podmínkou účasti na zkoušce. Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části student vyřeší vstupní teoretický test. Ústní část zkoušky zahrnuje prezentaci zkouškového úkolu a možné doplňující otázky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Grafické možnosti PC
rastorová a vektorová grafika, grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing), vkládání grafických objektů do jiných dokumentů, chemické grafické nástroje a databáze, program Chemsketch
2. Práce s dlouhými dokumenty v editoru MS Word
koncepce práce s dlouhými dokumenty (seminární, bakalářské a diplomové práce), použití polí v dokumentu, vkládání objektů (obrázky, rovnice) do dokumentu, a jejich popis (číslování, legenda), křížové odkazy, záložky, automatický obsah,
3. Práce s grafy v tabulkovém procesoru MS Excel
typy grafů, prvky grafů, XY bodový graf, postup a zásady vytváření grafů
4. Zpracování dat v v tabulkovém procesoru MS Excel
import a export souborů, základní statistické funkce, regresní analýza, lineární regrese
5. Databáze
filozofie práce s databází, vytvoření seznamu, definice textových a číselných polí, výběr položek a jejich zpracování, ukládaní dat, chemické databáze
6. Práce se seznamy a databázemi
vytváření a řazení seznamu, použití formulářů pro úpravu dat seznamů, propojení a import dat mezi databází a tabulkovým procesorem, vytvoření a použití dotazů na databáze v síti www
7. Služby informační sítě
možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost, vyhledávání informací z oblasti chemie a jejich zpracování
8. Areálová knihovna
návštěva Areálové knihovny, seznámení s řádem knihovny, třídění knihovního fondu, práce s knihovním katalogem, informační zdroje - databáze, virtuální knihovna, eBooks
9. Zdroje chemické literatury
zdroje a organizace tištěných chemických informací, vyhledávací systém informací časopisů a knih, chemické látky a jejich charakterizace
10. Terciární a sekundární chemická literatura, elektronické databáze
sekundární chemická literatura, kompendia, patentová literatura, terciární a sekundární chemické informační zdroje v elektronických databázích
11. Primární chemická literatura, rešerše
primární literatura chemie, chemická rešerše a její specifikace, plán a strategie rešeršní činnosti, metodika práce
12. Možnosti elektronické prezentace
obecné zásady prezentace, formy a možnosti elektronické prezentace, tvorba elektronické prezentace, prezentace v programu MS PowerPoint

Cíl

Cílem předmětu je nabytí znalostí potřebných ke tvorbě výstupů ze získaných informací a dat z chemické praxe do podoby dokumentu nebo prezentace, základů vyhledávání chemických informací, literatury a strategie tvorby literární rešerše.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinnou součástí prezenční i kombinované formy studia je praktické cvičení na počítačové učebně v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium a jedna hodina týdně pro studium kombinované. Kombinovaná forma výuka je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek, návody k jednotlivým úlohám řešeným na cvičení a další. Pro zpracování semestrálního projektu, který je nedílnou součástí hodnocení, jsou ve druhé polovině semestru vyhrazeny 4 konzultační termíny, v rámci kterých je nutno konzultovat výběr tématu práce, osnovu a návrh obsahu práce, rozpracovanou práci a nakonec práci prezentovat. Účast na konzultacích je povinná pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor