Detail předmětu

Diplomový seminář (S-PST)

FAST-NHB043Ak. rok: 2021/2022

V rámci semináře student vypracuje dílčí část projektové dokumentace na zadaný objekt veřejné stavby. Při zpracování projektové dokumentace je kladen důraz na uspořádání dispozice řešeného objektu v návaznosti na provozní podmínky a na návrh vhodného konstrukčního systému objektu včetně posouzení stability nosných konstrukcí. V rámci návrhu veřejné stavby se student také zabývá problematikou požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku a úsporou energie. Návrhem objektu student prokazuje schopnost syntézy informací, které získal v předcházejících předmětech pozemního stavitelství, a to jak po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické, ale i po stránce grafické při zakreslování svého návrhu podle platných norem. Návrhem konstrukčního systému a konstrukčních prvků student také vyžívá informace získané v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Výstupy (výkresová část) jsou dokončeny v programech CAD. Po absolvování diplomového semináře je student schopen samostatné tvůrčí práce, kterou při řešení diplomové práce a následně ve stavební praxi.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student vypracuje celkem dvě objemové studie stavby pro odlišný účel (např. administrativní budova a budova s ubytovací kapacitou). Pro tyto stavby vypracuje půdorysy jeden charakteristický řez a pohledy v měř. 1:100. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části a situace osazení stavby

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) v zimním semestru 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a současně na zpracovávání diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor