Detail předmětu

Angličtina B1

FCH-MCA_AB1Ak. rok: 2021/2022

Studenti absolvující písemný základní test: lekce elektronické učebnice Angličtina pro chemiky I.- IV. či Angličtina B1 (vzorový zápočtový test); rozvoj slovní zásoby, gramatiky a dovedností čtení, psaní, a poslech na úrovni B1.

Studenti absolvující souhrnnou zkoušku: Materiál Angličtina B1 (vzorový zkouškový test) dostupný ve fakultním e-learningu a elektronické učebnice Angličtina pro chemiky I.-IV; rozvoj slovní zásoby, gramatiky a dovedností čtení, psaní, mluvení a poslech na úrovni B1.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou následující. Studenti se věnují rozvoji gramatiky. Rozšiřují si také slovní zásobu odbornou i obecnou. Trénují dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslech. Vše výše zmíněné odpovídá úrovni B1 CEFR.

Prerekvizity

Angličtina na úrovni B1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení jazykové - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici fakultní e-learningový systém LMS Moodle.
CLIL, problémová a individualizovaná výuka.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení: Cílem předmětu je prokázat zvládnutí angličtiny na úrovni odpovídající B1 CEFR (deklarováno v dodatku k diplomu). Absolventi bakalářských studijních programů (v jejichž rámci složili zkoušku odpovídající úrovni B1) studovaných na FCH VUT v Brně absolvují předmět úspěšným složením základního písemného testu na úrovni B1 vycházejícím z materiálu Angličtina pro chemiky I.-IV. (pokud již předmět jednou nebyl uznán).
Absolventi bakalářských programů FCH VUT před 13.11.2009 a z jiných fakult a univerzit musí pro absolvování předmětu prokázat složení zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 a rovněž projít úspěšně základním písemným testem na úrovni B1 vycházejícím z materiálu Angličtina pro chemiky I.-IV. Prokázáním se rozumí předložení dokladu o zkoušce (stačí index nebo diploma supplement) a kopie anotace předmětu zveřejněná pracovištěm, kde zkouška proběhla. Ti, kterým nebudou tyto doklady uznány či zkoušku na úrovni B1 neabsolvovali a absolventi Bc programů na FCH, jimž byl již jednou předmět uznán, se připraví na souhrnnou zkoušku na úrovni B1 samostudiem z literatury. Podrobné informace pro všechny studenty magisterského studia ohledně absolvování předmětu budou obsaženy v Pokynu proděkana pro vzdělávací činnost, který se vydává vždy v lednu a zveřejňuje v Aktualitách pro studenty.

Základní písemný test je zaměřen na gramatiku, slovní zásobu, dovednosti čtení a psaní, odpovídající úrovni CEFR B1. Prověřuje základní (minimální) úroveň znalostí dosažených v průběhu kurzů Angličtina pro chemiky I.-IV. Podkladem k testu jsou elektronické učebnice Angličtina pro chemiky I.-IV a Angličtina B1, dostupné ve fakultním e-learningu, viz ukázkový test. Pro úspěšné absolvování testu je nezbytné dosáhnout minimálně 60% bodů. Do studijního systému bude zapsána známka ze zkoušky složené v průběhu bakalářského studia.

Souhrnná zkouška je zaměřena na gramatiku, slovní zásobu, dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslech na odpovídající úrovni CEFR B1. Zkouška má část ústní a písemnou; písemná část tvoří 60% známky a ústní (student povypráví např. o sobě, svém oboru, motivaci ke studiu a zajímavosti ze svého oboru,...) 40 %. Podkladem ke zkoušce jsou elektronické učebnice Angličtina pro chemiky I.-IV. (B1+), materiál Angličtina B1 dostupný v e-learningovém fakultním systému, a učebnice obecné angličtiny na úrovni B1.

Známkování: 100-90% - A; 89-80% - B; 79-70% C; 69-60% - D; 59-50% E; méně než 50% - neprospěl.

Osnovy výuky

Studenti absolvující základní písemný test: lekce dle učebnic Angličtina pro chemiky I.-IV., či materiál Angličtina B1; gramatika, slovní zásoba a dovednosti čtení, psaní, a poslech na úrovni B1.

Studenti absolvující souhrnnou zkoušku: lekce materiálu Angličtina B1 ve fakultním e-learningu a elektronické učebnice Angličtina pro chemiky I.-IV; lekce v materiálech směřující k rozvoji slovní zásoby, gramatiky a dovedností čtení, psaní, mluvení a poslechu na úrovni B1.

Učební cíle

Cílem je prokázat zvládnutí angličtiny na úrovni B1 CEFR. Rozvoj znalostí studentů v oblasti gramatiky, všeobecné i odborné slovní zásoby, rozvoji dovednosti čtení, poslech, psaní a mluvení pro potřeby praxe a ke složení zkoušky na úrovni odpovídající B1 CEFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absolventi bakalářských programů FCH VUT podstoupí ve zkouškovém období letního semestru 1. či 2. ročníku navazujícího studia základní písemný test na úrovni B1. Absolventi bakalářských programů FCH před 13.11.2009 a jiných fakult a univerzit podstoupí ve zkouškovém období letního semestru 1. či 2. ročníku navazujícího studia základní test na úrovni B1. Tito studenti také předloží doklady potvrzující složení zkoušky z angličtiny na úrovni B1; ti, kterým nebudou tyto doklady uznány či zkoušku na úrovni B1 neabsolvovali a absolventi FCH, kterým již byla jednou zkouška uznána, se připraví na souhrnnou zkoušku na úrovni B1 samostudiem z literatury.

Základní literatura

Fišerová, L., Clemensová, G.: Angličtina B1, 2014 (EN)
Fišerová, L., Clemensová, G.: Angličtina pro chemiky I.-IV(B1+)., 2018 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning