Detail předmětu

Programovatelné logické obvody

FEKT-MPLDAk. rok: 2017/2018

Studenti prohloubí své znalosti číslicové techniky, především s ohledem na implementaci digitálních systémů v obvodech PLD (FPGA a CPLD) a ASIC. V rámci přednášek získají přehled o současném stavu technologie těchto obvodů, používaných architektur, principu návrhu a použití základní bloků číslicové techniky (čítače, stavové automaty, paměťové struktury). V rámci počítačových cvičení se naučí pracovat s návrhovým systémem pro obvody FPGA/CPLD. To zahrnuje popis číslicového systému (VHDL, schéma, IP jádra), jeho implementace a verifikaci s využitím simulátoru. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni navrhnout a s využitím jazyka VHDL nakonfigurovat jednoduchý systém s obvodem FPGA.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu
- dokáže vytvořit popis jednoduchého číslicového systému pomocí jazyka VHDL
- dokáže provést verifikaci číslicového systému s využitím jazyka VHDL
- je schopen vybrat vhodný typ stavového automatu pro konkrétní aplikaci a výběr zdůvodnit
- je schopen provést návrh a implementaci stavového automatu pomocí jazyka VHDL
- dokáže porovnat architektury různých obvodů PLD a vybrat vhodnou architekturu pro danou aplikaci
- je schopen stanovit požadavky na časové parametry designu a ověřit jejich splnění po jeho implementaci
- umí implementovat základní IP jádra, jako jsou paměti a jednoduché bloky pro číslicové zpracování signálů (FIR filtry)
- dokáže do obvodu FPGA implementovat jednoduchý mikrokontrolér, naprogramovat jej a použít v cílové aplikaci
- je schopen stanovit požadavky na napájecí systém obvodu FPGA
- dokáže provést rozvahu a nalézt vhodné řešení signálové integrity

Prerekvizity

Studenti musí znát základy impulzové a číslicové techniky: Booleova algebra, Karnaughovy mapy, pravdivostní tabulky, funkce základních hradel a klopných obvodů, princip a vlastnosti průchodu signálu aktivními a pasivními přenosovými články.

Doporučená nebo povinná literatura

KOLOUCH, J.: Programovatelné logické obvody - přednášky. [Skriptum FEKT VUT v Brně.] MJ servis, Brno 2005 (CS)
KOLOUCH, J.: Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazyku VHDL - počítačové cvičení. [Skriptum FEKT VUT v Brně.] MJ servis, Brno 2005 (CS)
WAKERLY, J.: Digital Design - principles and practices. 4-th Ed. Pearson Education LTD, Prentice Hall, 2005 (EN)
SKAHILL, K.: VHDL for Programmable Logic, Addison-Wesley, 1996 (EN)
MAXFIELD, C.: The Design Warrior's Guide to FPGAs. Elsevier, 2004 (EN)
KUBÍČEK, M.: Úvod do problematiky obvodů FPGA pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. [Skriptum FEKT VUT v Brně.], Ústav telekomunikací FEKT, VUT, Brno 2014, ISBN 978-80-214-5069-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Předmět je orientován silně prakticky s důrazem na zvládnutí látky v počítačovém cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni průběžně během semestru za aktivní práci v počítačových cvičeních. Povinná závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky integrovaných číslicových obvodů, vznik a vývoj obvodů CPLD, FPGA
2. Úvod do jazyka VHDL
3. Základy číslicových systémů: hradla, klopné obvody, posuvné registry, čítače
4. Moorův a Mealyho stavový automat
5. Praktický návrh a aplikace konečných stavových automatů, mikrosekvencery
6. Základní architektura obvodů FPGA a CPLD: logické buňky, propojovací struktura, vstupně/výstupní buňky
7. Časové parametry číslicových obvodů, metastabilita, metody zvyšování pracovního kmitočtu
8. Hodinové domény v obvodech FPGA, clock enabling, clock management, synchronní a asynchronní nulování
9. Realizace paměťových struktur v FPGA, použití RAM, ROM, FIFO
10. Číslicové zpracování signálů v FPGA, bloky pro podporu DSP operací
11. Pokročilé bloky integrované v FPGA, HARD a SOFT IP jádra, implementace základních jader
12. Procesory v FPGA, SoC, technologie výroby FPGA, konfigurace,
13. Integrita signálů, návrh plošných spojů a systému napájení pro FPGA, vliv radiace

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy práce s moderními obvody PLD, především CPLD a FPGA, a to jak z hlediska jejich konfigurace (programování), tak jejich výběru a aplikace (začlenění do systému).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
  obor V-IBP , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor