Organizační struktura

Akademický senát VUT

Kompetence

  • Akademický senát VUT schvaluje vnitřní předpisy VUT a jeho součástí, schvaluje rozpočet VUT předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků VUT,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VUT předloženou rektorem, schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,
  • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů Vědecké rady VUT,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VUT a jeho každoroční aktualizaci, po projednání ve Vědecké radě VUT,
  • vyjadřuje se zejména k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory, k právním úkonům, které vyžadují souhlas Správní rady VUT, k podnětům a stanoviskům Správní rady VUT.
  • Vykonává další činnosti podle zákona o vysokých školách v platném znění.

Kontaktní údaje

Akademický senát VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel
senat@vutbr.cz

Jarmila Cardová

JarmilaCardová

Tajemnice Akademického senátu VUT

+420 54114 5204
cardova@vutbr.czOdpovědnost: Jarmila Cardová