Organizační struktura

Ekonomická komise AS VUT

Do působnosti ekonomické komise (dále EK) patří zejména návrhy dle § 9 odst. 1 písm. a), c), d) a i) zákona; § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákona. Těžiště práce EK je zejména v oblasti připomínkování pravidel pro sestavení rozpočtu a pravidel hospodaření VUT, a dále je práce EK zaměřena na připomínkování navazujícího rozpočtu VUT. EK rovněž projednává a doporučuje AS VUT ke schválení výroční zprávu o hospodaření VUT za předcházející rok; vyhodnocuje dopady změn pravidel financování z úrovně MŠMT na VUT; zabývá se strategickým pohledem na vývoj financování VUT s ohledem na neurčitost vnějších podmínek financování a pravidel hodnocení ukazatelů činnosti vysokých škol, a to ve spolupráci se zástupci VUT v RVŠ; spolupracuje s komisí pro tvůrčí činnost AS VUT v tradičních rozborech ekonomických přínosů a dopadů projektů a tvůrčích aktivit; zabývá se vyhodnocováním ekonomických dopadů změn hodnocení výsledků RIV. EK jí určené dokumenty k projednání připomínkuje a následně doporučuje / nedoporučuje Akademickému senátu VUT ke schválení.

Kontaktní údaje

Ekonomická komise AS VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Jarmila Cardová