Organizační struktura

Legislativní komise AS VUT

Kompetence

Legislativní komise AS VUT se zabývá zejména projednáváním vnitřních předpisů VUT, vnitřních předpisů fakult postoupených AS VUT ke schválení, vnitřních předpisů celoškolských VŠ ústavů a legislativních předpisů týkajících se jejich činností a dále novelizací všech těchto předpisů formou dodatků. U projednávaných dokumentů LK AS VUT posuzuje formální i věcnou stránku, zejména jejich soulad s legislativou ČR, s nadřízenými předpisy, soulad předpisů mezi sebou navzájem, logickou stavbu a konzistenci předpisů a soulad předpisů s Dlouhodobým záměrem VUT. Při projednávání dokumentů LK AS VUT využívá právních služeb Rektorátu. LK AS VUT projednávané dokumenty připomínkuje a následně doporučuje / nedoporučuje Akademickému senátu VUT ke schválení. LK AS VUT připravuje legislativní dokumenty týkající se přípravy voleb do AS VUT a k volbě rektora k projednání a schválení v AS VUT.

Kontaktní údaje

Legislativní komise AS VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Jarmila Cardová