Detail projektu

Rozvoj metodiky soudního inženýrství

Období řešení: 25.02.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Obor Soudní inženýrství koordinuje poznatky věd technických, ekonomických, právních a dalších pro potřeby státních orgánů při jejich rozhodovací činnosti. Rozvíjí se mj. v rámci disertačních prací studentů doktorského a magisterského studijního programu Soudní inženýrství. Cílem projektu je zpracování vybraných právě aktuálních dílčích problémů v oboru a publikace výsledků pro potřeby znalců ve specializovaném časopisu Soudní inženýrství a jejich využití ve výuce.

Popis anglicky
Discipline Forensic Engineering coordinates knowledge of technical science, economic, jurisprudence and other sciences needs for public authorities in their decision making. It also develops in dissertations and thesis of students of Forensic Engineering. The goal of the project is processing of selected actual issues and publication of results in the specialized magazines named Forensic Engineering.

Klíčová slova
soudní inženýrství, znalec, automobilové nehody, oceňování, nemovitosti, movitý majetek

Klíčová slova anglicky
forensic engineering, expert, car accidents, valuation, real estate, movable property

Označení

ÚSI-J-10-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Daňhel Petr, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Adámek Jiří, Ing. et Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč Albert, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Brumovský Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - spoluřešitel
Drobná Irena, Ing. - spoluřešitel
Dyntarová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Hanák Jakub, JUDr., Ph.D. - spoluřešitel
Holušová Kateřina, Ing., Ph.D. et Ph.D. - spoluřešitel
Horalík Jan, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chalupa Jiří, Ing. - spoluřešitel
Chmelík Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chrbját Filip, Ing. - spoluřešitel
Jachan Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Jandourková Jana, Ing. - spoluřešitel
Karabec Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Khatib Nabhan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubíček Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Levstek (Bradáčová) Šárka, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Macek Lubomír, Ing. - spoluřešitel
Mikulášek Martin, Ing. - spoluřešitel
Musil Roman, Ing. - spoluřešitel
Panáček Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pertl Marek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedláček Jan, Ing., Ph.D., MBA, MSc - spoluřešitel
Sedlák Robert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Seidl Martin, Ing. - spoluřešitel
Schenková Klára, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slepánek Petr, Ing. - spoluřešitel
Stříbný Petr, Ing. - spoluřešitel
Šíma Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Šmahel Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šmak Petr, Ing. - spoluřešitel
Tesaříková Martina, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Tyl Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Ulverová Michaela, Ing. - spoluřešitel
Vaněček Jan, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Vavra Libor, Ing. - spoluřešitel
Velek Jan, Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c. - spoluřešitel
Vidovičová Ivana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Weigel Lubomír, Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (25.02.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

CUPAL, M.; STŘÍBNÝ, P. Problematika cenové tvorby a trh nemovitostí. In Sborník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB ve Zlíně, 2010. s. 58-69. ISBN: 978-80-7318-922-8.
Detail

HORALÍK, J.; MARKOVÁ, L. The Determining The Discount Rate for an Income Property Valuation. In PBE PhD FORUM 2014 Octtober 16-17, 2014, Kroměříž, Czech Republlic PROCEEDINGS. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 146-154. ISBN: 978-80-214-5051-6.
Detail

DAŇHEL, P. STANOVENÍ VLIVU ZMĚNY V OKOLÍ NA CENU NEMOVITOSTI. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2010. s. 11-18. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

CUPAL, M. Bid prices and market prices relation estimations by real estates for appraisal comparative method purposes. In III. International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists - Proceedings. Poznaň: Uczelniany samorzad doktorantów politekniki poznaňskiej, 2010. p. 297-300. ISBN: 978-83-926896-2-1.
Detail

PERTL, M. Aktuální stav na trhu nemovitostí s byty. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2010. s. 25-25. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

SEDLÁK, R. Zrakové vnímání. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

CHRBJÁT, F. Produkční vlastnosti buku lesního (Fagus sylvatica L.) a jejich využití ve znalecké kvantifikaci procesů dřevin pomocí funkční diagnostiky. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2010. Brno: Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení v Brně, 2010. s. 48-48. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

SEDLÁČEK, J. Příklad výpočtu věcných břemen ve Velké Británii. In Sborník příspěvků z konference Junior Forensic Science Brno 2010. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 BRNO, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

VANĚČEK, J. NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEJÍ VADY A NEDOSTATKY. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ústav soudního inženýrství, 2010. s. 43-45. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

SCHENKOVÁ, K. Bytový fond a aktuální aspekty ovlivňující tržní cenu bytových jednotek v rámci bytových domů ve Statutárním městě Brně. In Sborník anotací. Brno: Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 27-27. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

KHATIB, N. ANALÝZA A VYHODNOCOVÁNÍ NEGATIVNÍCH JEVŮ SILNIČNÍHO PROVOZU V SYRSKÉ ARABSKÉ REPUBLICE. In Junior Forensic Science Brno 2010. Brno: 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

BRUMOVSKÝ, M. Reziduální metoda a její postavení v rozvojových metodách. In Sborník anotací II. Forenzně vědecké konference Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. 2010. s. 10-10. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

HORALÍK, J. Návrh metodiky pro přesnější stanovení diskontní míry u výnosového oceňování nemovitostí. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2010. s. 15-15. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

BRADÁČOVÁ, Š. Klady a zápory softwarů zpracovávajících podklady pro realizaci stavebních zakázek. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2010. s. 9-9. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

ŠAFRÁNEK, Z. NÁVRH PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ NOVELY VYHLÁŠKY Č. 55/1999 SB., O ZPŮSOBU VÝPOČTU VÝŠE ÚJMY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA LESÍCH, PŘEDLOŽENÉ K 30. SRPNU 2010 A JEJÍ STÁVAJÍCÍ PODOBA V ČÁSTI TÝKAJÍCÍ SE ŠKOD ZVĚŘÍ. In XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: VUT Brno Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 243-247. ISBN: 978-80-214-4238-2.
Detail

ŠAFRÁNEK, Z. ROZBOR AKTUÁLNĚ POUŽÍVANÝCH METOD KE ZJIŠŤOVÁNÍ ŠKOD ZVĚŘÍ NA LESNÍCH POROSTECH V ČR. In 3. odborná konference doktorského studia JUFOS 2011. Brno: VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 52-153. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

REBROŠOVÁ, K. FUNKČNÍ BIOMETRIE PODZEMNÍ ČÁSTI STROMOVÝCH JEDINCŮ ZA ÚČELEM PŘIBLÍŽENÍ SE EXAKTNOSTI V URČITÝCH TYPECH ZNALECKÝCH POSUDKŮ. In XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. USI. Brno: USI, 2011. s. 229-234. ISBN: 978-80-214-4238-2.
Detail

SCHENKOVÁ, K. Vliv situování nemovitosti k bydlení jako primární aspekt ovlivňující její obvyklou cenu a postavení na trhu. In Sborník anotcí konference Junior Forensic Science Brno 2011. 2011. s. 24-24. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

DAŇHEL, P. Analýza znalců v České republice. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 400-405. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

DAŇHEL, P. Územní řízení. In Sborník anotací. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 11-19. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

CHRBJÁT, F. Problémové okruhy při vypracování metodiky pro oceňování živé a usmrcené zvěře. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2011. Brno: USI, VUT v Brně, 2011. s. 49-49. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

BRUMOVSKÝ, M. STRUČNÝ POHLED NA PROFESI ODHADCE VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ A ŠPANĚLSKU. In Sborník anotací III. Forenzně vědecké konference Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

CHRBJÁT, F. Historické přístupy a teorie oceňování zvěře. In XX. mezinárodní věděcká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: ÚSI, VUT v Brně, 2011. s. 224-228. ISBN: 978-80-214-4238-2.
Detail

KOSTKA, R. MONITOROVÁNÍ PORUCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VLIVEM RAŽBY KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU. In 3. ročník konference doktorského studia. Brno: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

HANÁK, J. Proces zápisu znaleckých ústavů. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 43-47. ISSN: 1211-443X.
Detail

CHMELÍK, T. Výpočet nájemného z obecné ceny bytu. Almanach znalca, 2010, roč. 8, č. 4, s. 3-7. ISSN: 1336-3174.
Detail

BRADÁČ, A. Přenos chyb při analýze střetu vozidel na křižovatce. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 19-29. ISSN: 1211-443X.
Detail

CUPAL, M. Bid prices and market prices relation of real estates modelling. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 213-220. ISSN: 1313-2555.
Detail

BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A. Problematika názvosloví ceny obvyklé. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 3, s. 153-162. ISSN: 1211-443X.
Detail

CHMELÍK, T. Vztah nájemného a ceny bytu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 02/2010, s. 1 (X s.)ISSN: 1211-443X.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda a technická závada motocyklu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1211-443X.
Detail

CHMELÍK, T. Výpočet výnosu z bytů - náhradní metodika výpočtu. Znalectvo, 2010, roč. 13., č. 04/2009, s. 38-47. ISSN: 1335-809X.
Detail

DAŇHEL, P.; JELÍNKOVÁ, J. PŘEHLED ČASOPISU DER BAUSACHVERSTÄNDIGE, VYDÁNÍ 6/2009. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1211-443X.
Detail

BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Současný stav znalecké činnosti v ČR. In XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-4238-2.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Střet osobního vozidla Mercedes s malým motocyklem (C1361). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Náraz osobního vozidla Škoda Octavia do stromu - pokus o pojistný podvod (C1356). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/1). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/2). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/3). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/4). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C 1350/5). 2011.
Detail

SEDLÁK, R. Dopravní nehoda chodce a autobusu. In Sborník anotací. Brno: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4276-4.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet autobusu s chodcem (C 1329). 2010.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet nákladního vozidla TATRA s chodkyní (C1338). 2011.
Detail

SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet osobního vozidla s motocyklem Honda (C 1304). 2010.
Detail

BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2011. Úřední oceňování majetku 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2011. s. 1-302. ISBN: 978-80-7204-719-2.
Detail

CHRBJÁT, F. Stanovení hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře pro účely oceňování zvěře. In XXI. mezinárodní věděcká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: USI, VUT v Brně, 2012. s. 363-368. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

CHRBJÁT, F. Stanovení celkové hodnoty zvěře obhospodařované lovem. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. Brno: ÚSI, VUT v Brně, 2012. s. 57-58. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

PERTL, M. Porovnání tržních cen bytů v Havlíčkově Brodě s cenami zjištěnými podle oceňovacích předpisů. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 22-22. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

KHATIB, N. TRAFFIC STATISTICS OF NORTH AMERICA, HEART OF EUROPE AND EAST ASIA COUNTRIES. In Junior forensic science Brno 2012. Brno: 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

SCHENKOVÁ, K. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2011-22, č. 5-6, s. 230-235. ISSN: 1211-443X.
Detail

ULVEROVÁ, M. STATISTICKÁ ANALÝZA OCENĚNÍ JEDNÉ NEMOVITOSTI NĚKOLIKA ZNALCI. In Sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Vývoj bezrizikové sazby v oceňování podniků v letech 2008 - 2009. In Sborník anotací. 2010. s. 88-88. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail

SCHENKOVÁ, K. Průkaz energetické náročnosti budovy jako možný nový aspekt ovlivňující obvyklou cenu rezidenční nemovitosti a její postavení na trhu. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 26-26. ISBN: 9788021444850.
Detail

KHATIB, N.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Reconstruction Of A Motorcycle Head-on Collision - Czech Republic Case Study. In Automotive Engineering for Improved Safety JUMV. Belgrade: 2013. p. 1-14. ISBN: 978-86-80941-38-7.
Detail

ŠAFRÁNEK, Z. MOŽNOSTI VYHODNOCOVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH Z KONTROLNÍCH A SROVNÁVACÍCH PLOCH (KSP) VE VZTAHU KE ŠKODÁM PŮSOBENÝM ZVĚŘÍ NA LESNÍ POROSTY. In XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2013. s. 494-505. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

ŠAFRÁNEK, Z. Návrh postupu terénních prací. In JuFoS 2013. 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4704-2.
Detail

HORALÍK, J. Riziková přirážka v diskontní sazbě u výnosového oceňování nemovitostí. In Juniorstav 2014 16. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 404-404. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KHATIB, N.; VÉMOLA, A. Reálná dopravní situace na Blízkém východě - případová studie. Soudní inženýrství, 2015, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1211-443X.
Detail

HORALÍK, J. RIZIKO VE VÝNOSOVÉM OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. In Sborník konference Junior Forensic Science 2014. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 50-50. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

PANÁČEK, V. Vybrané asistenční systémy vozidel. In Konference Junior Forensic Science Brno 10. Sborník anotací - uvnitř CD s plným zněním příspěvků. Brno: 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4090-6.
Detail