Detail projektu

Analýza, metody navrhování, identifikace a verifikace staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu

Období řešení: 01.01.2005 —

Zdroje financování

Úřad vlády ČR - Projekt pro státní správu CEP, CEZ a RIV.

- částečně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)

O projektu

Oblast navrhování stavebních konstrukcí je v poslední době determinována globálními vývojovými, politickými a sociologickými trendy, kterými jsou rozvoj vědeckého poznání a technologií, snaha po dodržování zásad a principů trvale udržitelného rozvoje, komplexnost pohledu na stavební konstrukci z hlediska jejich vazeb na okolí a interakci s ním. Předmětem výzkumné činnosti realizované v navrhovaném výzkumném záměru je rozvoj poznání v oblasti chování stavebních konstrukcí, vytvoření teoretického základu pro nové metody navrhování a posuzování konstrukcí, navrhování sofistikovaných autoadaptivních konstrukcí, zvyšování únosnosti a zvětšování reziduální statické spolehlivosti.

Popis anglicky
Nowadays, the field of structural design is detemined by the global development, political and sociological trends that comprise development of scientific knowledge and technology, endeavour to observe the rules and pronciples of the permanent sustainable development, comprehensiveness of the judgement on a structure from the point of view of its relation to and the interaction with the environment.The research activity subject implemented within the project plan is development of knowledge in the field of the behaviour of structures, development of a theoretical basis for new methods of design, a sophisticated autoadaptive structures design, increase of load-bearing capacity.

Označení

MSM0021630504

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2005 - nezadáno)

Výsledky

VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Studie porušení předpjatého železobetonového pražce při prototypových zkouškách. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, SR: 2005. s. 157-158. ISBN: 80-227-2277-4.
Detail

ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L. Příspěvek k odvození geometrických vztahů. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, SR: 2005. s. 111-112. ISBN: 80-227-2277-4.
Detail

KUŘÍMSKÁ, P.; MIČA, L. Matematická analýza vlivu výztuh na únosnost podloží. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. s. 103-108. ISBN: 80-214-3114-8.
Detail

HIRŠ, J. EPBD - Česká metodika. Praha: 2005.
Detail

FRANTÍK, P. Simulace ztráty stability štíhlého prutu při kroucení. In Modelování v mechanice 2006. Ostrava, ČR: 2006. s. 55-56. ISBN: 80-248-1035-2.
Detail

MIČA, L.; KOIŠ, R.; NĚMEC, I.; BUČEK, J.; RAČANSKÝ, V. Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic. In Active geotechnical design in infrastructure development. Ljubljana, Slovenia: Slovenian geotechnical society, 2006. p. 293-298. ISBN: 961-91809-1-7.
Detail

FRANTÍK, P. Simulation of the stability loss of the von mises truss in an unsynmmetrical stress state. Engineering Mechanics, 2007, vol. 14, no. 1, p. 155-161. ISSN: 1802-1484.
Detail

MIČA, L. Opěrná vyztužená stěna z prefa bloků - lokální stabilita. In Zakládání staveb Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. s. 99-104. ISBN: 80-7204-413-3.
Detail