Detail projektu

Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- částečně financující (2000-01-01 - 2004-12-31)

O projektu

Cílem institucionálního výzkumu je navrhnout možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků. Smyslem návrhu je zajistit konkurenceschopnost a dlouhodobou prosperitu. V rámci základního cíle se zaměřujeme na oblast managementu, vlastnické struktury, finančního řízení, logistiky a řízení výroby, marketingu, vzdělávání a řízení rizik. Takto pojaté cíle vytvořily předpoklad pro získání množství jedinečných údajů, rozsáhl

Popis anglicky
The aim of the research is suggest possible development trend of the Mechanical and Electrical Engineering companies. The logic of the suggestions is to ensure competitiveness and long-term prosperity. Within the basic objective, we will main focus on management, ownership structure, financial management, logistics and production management, marketing, training and risk management areas. Such a conceptual objectives formed a ground for obtaining certai

Označení

MSM 265100017

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)

Výsledky

REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z. Posibilites of Bank-Credit and Lease Financing of Firms in the czech Republic. In Súčasné trendy v manažmente. Bratislava, SR: Fakulta managementu Univerzity Komenského Bratisla, 2000. ISBN: 80-968125-.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Poptávkový a nabídkový systém firem. In Sborník. Sborník. VUT v Brně: VUT v Brně, 2001. s. 100 ( s.)
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Simulátor poptávky. In Sborník. Sborník. Brno: VUT v Brně, FP, 2001. s. 54 ( s.)
Detail

PETRÁŠ, J., ROMPOTL, J. Development of subcontract in production as a new globalization trend. In Business and economic Developmenet in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. International Conference. Žilina: Žilinská univerzita - EDIS, 2001. p. 118-122. ISBN: 80-7100-897-4.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Credit management - nástroj zlepšování finančního řízení podniku. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. -. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 109 ( s.)ISBN: 80-7078-923-9.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Určování úvěrových limitů jako součást credit managementu podniku. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní. Bratislava: FHI EU v Bratislave, 2001. s. 279 ( s.)ISBN: 80-225-1382-2.
Detail

ZICH, R., ŠUNKA, J. Informační technologie v současné manažerské praxi v českých firmách. In Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference „Quantitative Methods in Economy and Business„. 1. Bratislava: Bratislava, 2001. s. 213 ( s.)ISBN: 80-225-1382-2.
Detail

ZICH, R. Success and Failure Have Many Common Characteristics. In Proceedings from 1st International Post-Graduate Conference IMEA. 1. Pardubice: Pardubice: The University of Pardubice Faculty of Economics and Administration, 2001. p. 163 ( p.)ISBN: 80-7194-347-9.
Detail

ZICH, R. Nejčastější příčiny neúspěchu manažerů. In Přínosy vědeckých disciplín pro rozvoj ekonomiky - Třetí ročník konference doktorandů Fakulty podnikatelské. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 148 ( s.)ISBN: 80-214-1867-2.
Detail

ZICH, R. Definition of Managerial Proficiency and Review of the Possibilities of Its Developing. In V International Conference of Doctoral Students - Conference Proceedings. 1. Torun: Nicolas Copernicus University, 2001. p. 253 ( p.)ISBN: 83-231-1327-0.
Detail

ZICH, R., ŠUNKA, J. Modern Concepts of the Competitiveness and Their Support by Present IT/IS. In Small and Medium Firm Management with Computer Support - Fifth International Conference. 1. Bratislava, SR: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 2001. p. 146 ( p.)ISBN: 80-86510-11-5.
Detail

ZICH, R., ŠUNKA, J. Podporují IT konkurenční výhody?. In GEMAN 01 “General management“ – sborník příspěvků mezinárodní konference, Mariánské lázně 2001. 2. díl. Mariánské Lázně, ČR: GEMAN, 2001. s. 313 ( s.)ISBN: 80-902692-8-1.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Vybrané otázky strategického finančního řízení podniku. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 2. díl. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 167 ( s.)ISBN: 80-210-2537-9.
Detail

MANDELÍK, P., ZICH, R. Rozdíly ve vybraných oblastech mezi podniky s českými vlastníky a podniky s vlastníky zahraničními. In The czech economy at the turn of the millennium. sborník. Brno: MU-ESF v Brně, 2001. s. 623 ( s.)ISBN: 80-210-2533-6.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Rozvoj průmyslu a elektronický obchod. In Sborník "Nové trendy rozvoje průmyslu". Sborník. Brno: VUT v Brně, FP, 2001. s. 5 ( s.)
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Venture capital - potenciální zdroj financování rozvoje podniků. In Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 43 ( s.)ISBN: 80-214-1866-4.
Detail

BARTOŠ, V., SOLAŘ, J. Měření úspěšnosti podnikové strategie. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Mezinárodní konference,sv.1. Brno: Masarykova universita Brno, Ekonomickosprávní fakulta, 2001. s. 18 ( s.)ISBN: 80-210-2533-6.
Detail

NĚMEČEK, P., GROLIGOVÁ, I. Analysis of Machinery Industry and Elekctrotechnical Companies in Select Region. In Sborník Economics and Management. 2. Litva: Vilnius Universitetas.LITVA, 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 80-7100-897-4.
Detail

MALLYA, T. Impacts of Foreign Direct Invetsment on Czech Economy. In The Czech Economy at the the Turn of the Mellennium. 1. Brno: Tisk Lubomír Nos, Ofsetová tiskárna, Brno. Masarykova universita Brno, 2001. p. 579-592. ISBN: 80-210-2533-6.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Credit Management: The Tools of the Improvement of the Financial Management. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards. Brno: University of Trento, 2001. p. 155 ( p.)ISBN: 80-86510-27-1.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Vliv stadia životního cyklu podniku na finanční strategické řízení. In Finanční řízení podniku. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 109 ( s.)ISBN: 80-7078-889-5.
Detail

SOLAŘ, J. Strategic systems for measuring company performance. In CO-MAT-TECH 2001. CO-MAT-TECH2001 ,sv.2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě,Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 2001. p. 178-184. ISBN: 80-227-1591-3.
Detail

MARTINOVIČOVÁ, D. Problematika pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. In Finanční řízení podnik a finančních institucí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 335 ( s.)ISBN: 80-78-923-9.
Detail

MARTINOVIČOVÁ, D. Problems of Insurance of Export Credit Risks in the Czech Republic. In States and Markets: Forging Partnerships for Sustainable Development. Bratislava: Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta managementu, 2001. p. 384 ( p.)
Detail

KŘÍŽOVÁ, Z. Návrh vhodných nástrojů pro zohlednění nefinančních kritérií při rozhodování o výběru leasingového produktu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. VUT. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80.
Detail

MARTINOVIČOVÁ, D. Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelských subjektů. In 1. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů - IMEA. žádný. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 40 ( s.)ISBN: 80-7194-347-9.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Classification of environmental costs in management accouting. In The ninth annul intenational conference Business and economic development in central and eastern Europe: imlications for economic integration into winder Europe. Brno: VUT- Fakulta podnikatelská Brno, 2002. p. 230-236. ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmental aspects of Technological Processes. In 3 years Faculty of Physical Chemistry 40.years High Technological-Technical Scool PROCEEDING professors and their associates. Krusevac: YU Kresavac, october 2001, 2001. p. 183-191.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Enviromentální účetnictví jako nástroj podnikatelského managementu. In Mazinárodní vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilinská univerzita v žilině, Fakulta prevádzky a ekonomickej dopravy a spojov., 2002. s. 54-59.
Detail

ZINECKER, M. Polish privatization methods. In The ninth annual international conference Business and economic development in central and eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe. Brno: VUT, Fakulta podnikatelská, 2001. p. 628633-633. ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Knowlege from companies analysis as a trend concept for their future development. In Smoll and Medium Firm Management with Computer Support. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2001. s. 78-84. ISBN: 80-86510-11-5.
Detail

JUROVÁ, M. Trendy vývoje logistických koncepcí. In Logisticko-distribučné systémy - zbornik referátov, Medzinárodná vedecká konferencia. Zvolen: Katedra podnikového hospodářství Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, 2001. s. 104 ( s.)ISBN: 80-968494-6-8.
Detail

ZINECKER, M. Vývoj polských průmyslových podniků z hlediska jejich transformace na podmínky tržní ekonomiky. In Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia: MendelNet 2001. Brno: Mendelu, 2001. s. 246-250 ( s.)ISBN: 80-7302-024-6.
Detail

ŠUNKA, J. Hodnocení IS opatřování v průmyslových podnicích. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU v Brně, 2002. s. 147 ( s.)ISBN: 80-7303-029-7.
Detail

ZICH, R. Vývoj konkurenčního prostředí a jeho vliv na management v ČR. In Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky (Pozitíva a negatíva) - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina, SR: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 329 ( s.)ISBN: 80-8070-005-2.
Detail

ZICH, R. Vybrané aspekty personálního managementu ve strojírenských a elektrotechnických firmách. In Sborník. brno: MU fakulta ekonomicko správní, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ZICH, R. Classification of Competitive Advantages and Exploring of the Competitiveness of Companies. In The Tenth Annual International Conference - Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 516 ( p.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

ZICH, R.; ŠUNKA, J. IS/IT as a Toll Improving the Competitiveness - Challenge or Problem?. In Conference Proceedings - NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 111111111.
Detail

BARTES, F., VYKYPĚL, O. Use of combat philosophies in business practice. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2002. p. 78 ( p.)ISBN: 80–8055–639–3.
Detail

ZICH, R. Souvislosti mezi vývojem managementu a vývojem konkurenčního prostředí v České republice v kontextu globálních změn. In Conference Proceedings - NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 111111111.
Detail

BARTES, F. Notice to the Knowledge Management. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przediebiorstwach. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika Toruň, 2002. p. 29-33. ISBN: 83-231-1441-2.
Detail

BARTES, F. Contribution to Solution of Problem Sources and Ways of Obtaining Information for Needs of Firm Competitive Struggle. In Kvantitatívne metódy v ekonomii a podnikání – metodológia a prax v novom tisícročí. 1.sekce. Bratislava: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislavě, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 80-225-1589-2.
Detail

BARTES, F. Well-timed information detection. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Žilina: :Žilinská univerzita v Žilině., 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80–7100–951-2.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmentální aspekty v managementu. In Čtvrtá mezinárodní konference se všeobecným zaměřením, GEMAN 02, General management. GEMAN 02. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2002. s. 115-122. ISBN: 80-86596-10-9.
Detail

ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Hodnocení podpory opatřovacích procesů informačním systémem. In Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 316 ( s.)ISBN: 80-8070-005-2.
Detail

ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z. Hodnocení IS z pohledu životního cyklu. In GEMAN 02 - general management. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2002. s. 223 ( s.)ISBN: 80-86596-10-9.
Detail

ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z. Evaluation of ERP systems. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implikations for Econic Integration into wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. p. 491 ( p.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

VIDECKÁ, Z. Podpora Six Sigma počítačovou simulací. In Conference Proceedings - New Trends of the Deevelopment of Industry. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOCMANOVÁ, A. Mnogokriteriálnyj analýz ekologičeskych aspetov technologičeskych procesov. In Edinoe obrazovatelnoe prostranstvo slajanskych gosudarstv v XXI veke problemy i perspektivy Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Brjansk, Rusko: Brjansk, 2002. s. 183-185. ISBN: 5-89838-55-8.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Rozvoj elektronického obchodování. In Systémové řízení. Sborní. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-8055-598-2.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Využití teorie systémů a metod umělé inteligence ve strategickém řízení podniku. In Systémové řízení. Sborník. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-8055-598-2.
Detail

DVOŘÁK, J. Výzkum parametrů poptávky v ČR metodou simulace. In Systémové řízení. Sborník. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 110 ( s.)ISBN: 80-8055-598-2.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Vliv přímých zahraničních investic na českou ekonomiku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2002. s. 108 ( s.)ISBN: 80-225-1616-3.
Detail

PETRÁŠ, J. Trendy využívání e-businessu v českém prostředí. In Projektování elektronického obchodu. Series Economica. Brno: Linie, 2002. s. 72-79. ISBN: 80-903089-8-8.
Detail

PETRÁŠ, J., ROMPOTL, J. Globalizace a její vliv na podnikání a vývoj řízení v České republice. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przedsiebiorstwach. Toruň, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, ul. Gagarina 39, 87-100 Toruň, Polsko, 2002. p. 253-264 (264 p.)ISBN: 83-231-1441-2.
Detail

GROLIGOVÁ, I., KOCMANOVÁ, A. Analyses of the life cycle -the fundamentals of enviromental management. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przedsiebiorstwach, Tom II. Sesja II. TORUŃ: Univerzita M.Kopernika ,TORUŃ,Polsko, 2002. p. 159-163. ISBN: 83-231-1441-2.
Detail

PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Conditions for advancement of research and development the Czech Republic after year 2001. In BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: IMPLICATIONS FOR ECONOMIC INTEGRATION INTO WIDER EUROPE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. p. 344-352. ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Total Customer Satisfaction - marketing target. In Zarzandzanie marketingowe w polskich predsienbiorstwach. Zarzandzanie marketingowe w polskich predsienbiors. Torun: Katedra marketingu, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2002. p. 277-280. ISBN: 83-231-1441-2.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Význam role marketingu v podniku a některé aspekty charakterizující pohled českých manažerů. In New trends of the development of industry. New trends of the development of industry. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: XXX.
Detail

MANDELÍK, P. International quality rank model. In Sixth International Conference Small and medium firm management with computer support. Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 22 ( p.)ISBN: 80-86510-56-5.
Detail

JUROVÁ, M. Strategic Management of Purchasing. In CO-MAT-TECH 2002. Trnava: Slovenská technická unversita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 2002. p. 106 ( p.)ISBN: 80227-1768-1.
Detail

MANDELÍK, P., GROLIGOVÁ, I. Přímé zahraniční investice a jejich vliv a význam. In In Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference „Nové trendy rozvoje průmyslu“. Brno: Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, 2002. s. 150 ( s.)ISBN: 80-214-210.
Detail

MANDELÍK, P., GROLIGOVÁ, I., ŠKAPA, S. Analýza faktorů ovlivňujících investice a jejich vliv a význam na rozvoj jihomoravského regionu. In In Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference „Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

MANDELÍK, P., ŠKAPA, S. Testing influence macroeconomy factors on the exchange rate CZK/EUR. In In Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference „Nové trendy rozvoje průmyslu“. Brno: Brno, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

CHALUPSKÝ, V. Towards the customer satisfaction audit: its purpose and utilization in Czech firms. In Marketing theories and methods. Vilnius: Vilnius University, 2002. p. 65 ( p.)ISBN: 9986-19-516-0.
Detail

PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Výzkum a vývoj v ČR v podmínkách probíhající globalizace. In Globalizacia a jej vplyv na transformujuce sa ekonomiky (pozitiva a negativa). Zborník prednášek z medzinárodnej vedeckej konf. Žilina: Žilinská universita v Žilině, EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2002. s. 208 ( s.)ISBN: 80-8070-005-2.
Detail

PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Výzkum a vývoj v ČR a jeho současná úloha při posilování konkurenceschopnosti výrobních firem. In NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

ZINECKER, M., NÝVLTOVÁ, R. Kvantifikace úvěrového rizka na základě konceptu minimálních pojistných sazeb OECD. In x. x. x: x, 2002. s. 27 ( s.)
Detail

ZINECKER, M. Vývoj polské vnitroodvětvové zahraniční obchodní výměny v období transformace (se zaměřením na agrární produkty)). In x. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. x ( s.)
Detail

JUROVÁ, M. The Logistics - full Valluable scientific Discipline. In Zarzadzanie marketingowe w polskich przedsiebiorstwach. Torun: Unyversytet Mikolaja Kopernika Toruň, 2002. s. 117 ( s.)ISBN: 83-231-14Č1-2.
Detail

JUROVÁ, M. Tvorba strategie opatřování materiálových zdrojů. In Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem ČR do EU. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2002. s. 175 ( s.)ISBN: 80-7302-032-7.
Detail

ZINECKER, M. The ways of polish economic transformation. In Acta oeconomica N 7 -. Zvolen: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. p. 115-118 (118 p.)ISBN: 80-8055-592-3.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Možnosti elektronického obchodu pro rozvoj průmyslu. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. Sborník konferece s mezinárodní účastí. Brno: MU Brno, 2002. s. 208 ( s.)ISBN: 80-210-2969-2.
Detail

JUROVÁ, M. Procurement as a strategic competive advantage. In Business and economic Development in central and eastern Europe:Imokications for economic integration into wider Europe. Brno: Brno university of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

BARTOŠ, V. Integrace Balanced Scorecard do procesů plánování a sestavování rozpočtu. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín, Česká republika: UTB ve Zlíně, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7318-130-4.
Detail

BARTOŠ, V. Problems of ISO 9000/2000 implementation in Czech companies and connections of their solutions with controlling development. In Business and economic development in central and eastern Europe in the period of joining to the European Union. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2445-1.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Environmental Costs as a Tool of Environmental Management. In ENTERPRISE IN TRANSITION. Split - Tučepi: The Faculty of Economics, Split, 2003. p. 557-562. ISBN: 953-6024-49-7.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Úloha strojírenskýho a elektrotechnického průmyslu v zahraničním obchodě. In New Trends of the Development of Industry. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2518-0.
Detail

NĚMEČEK, P. Výzkum inovačního potenciálu vybraných firem. In Przedsiebiorczosc, konkurencyjnosc oraz kondycja malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu integracji z Unia evropejska. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2003. s. 337 ( s.)ISBN: 83-7246-226-7.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Enviromentální management v jihomoravském regionu. In Przedsiebiorczosc, konkurencyjnosc oraz kondycja malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu integracji z Unia evropejska. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2003. s. 209-223. ISBN: 83-7246-226-7.
Detail

NĚMEČEK, P. Výzkum inovačního potenciálu vybraných firem. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: Ústav stavební ekonomiky a řízeni, FAST, VUT v Brně, 2003. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2346-3.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Standard inovačního potenciálu vybraných firem ČR v podmínkách probíhající globalizace. In Przedsiebiorstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji. Katowicw: Górnošlaska wyžsza szkola handlowa v Katowicach, 2003. s. 150 ( s.)ISBN: 83-88402-39-0.
Detail

DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J. Trendy rozvoje elektronického obchodu. In Systémové prognozování. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 45 ( s.)ISBN: 80-7194-559-5.
Detail

DVOŘÁK, J. Elektronické obchodování v teorii a praxi managementu. In Aktuální problémy teorie praxe managementu v ČR. Brno: BIBS, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-86575-96-9.
Detail

NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Pragmatický přístup k výuce managementu. In Education for Management. Brno: Sdružení Evida Plzeň, 2003. s. 219 ( s.)ISBN: 80-86596-25-7.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; LUŇÁČEK, J. Environmental Management and Decisions on Environmental Investments in Moravian Companies. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. Sevilla, SPAIN: Reasearch in Business: New Trends for a New Europe, 2003. p. 1-15.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Trendy vývoje podniků s přihlédnutím k technickému rozvoji. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Rájecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. s. 209 ( s.)ISBN: 80-8070-134-2.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; LUŇÁČEK, J. Systémy environmentálního řízení, informovanost o nich a důvody pro jejich zavádění v podnicích jihomoravského regionu. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: VUT- Fakulta podnikatelská Brno, 2003. s. 188-194. ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Environmental Mangement and Monitoring of Environmental Financal Flows in Moravia Companies. In 1st International Symposium on Environmental Management. Zagreb Fair, CROATIA: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2003. p. 5-16.
Detail

SOLAŘ, J. EFQM Model Excellence a jeho využití pro hodnocení činnosti podniku. In Management, Economic and Business in the New Europe. VUT Brno-FP. Brno: VUT Brno-Fakulta podnikatelská, 2003. s. 173-183. ISBN: 80-214-2518-0.
Detail

JUROVÁ, M. Will reverse logistic resolve environmental issues in companies?. In Transport and Logistics. Vysoké Tatry Slovenská republika: Technická universita Košice, 2003. p. 93 ( p.)ISBN: 1451-107X.
Detail

ZICH, R. DEVELOPMENT OF NEW METHODS IN MANAGEMENT FROM THE VIEW OF THEORY AND PRACTICE - DIFFERENCES AND COMMON POINTS. In VII Konferencja Naukowa Mlodych Ekonomistów - Przedsiebiorczość kluczem do sukcesu mlodych. 2003. p. xx ( p.)
Detail

ZICH, R. Certifications As a Tool of Improvement of Management and Competitiveness - Yes or Not and Why?. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno, ČR: BUT, Faculty of Business and Management, 2003. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2445-1.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Je ukazatel EVA použitelný pro hodnocení investičních projektů?. In New Trends of the Development of Industry. Brno: FP VUT v Brně, 2003. s. xx ( s.)ISBN: 80-214-2518-0.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. MOŽNOSTI A RIZIKA PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ. In Ekonomika, financie a manažment podniku. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. s. 142 ( s.)ISBN: 80-225-1759-3.
Detail

PETRÁŠ, J. Výzkum a vývoj stavebnictví v ČR v prostředí probíhající globalizace. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně, 2003. s. 77-85. ISBN: 80-214-2346-3.
Detail

PETRÁŠ, J. Problémy intenzifikace podnikatelských aktivit v ČR. In Technická a socio-ekonomická paradigmata rozvoje území. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2003. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2531-8.
Detail

NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J. Motivy inovační aktivity firem. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, 2003. s. 223 ( s.)ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Systémy evironmentálního managementu v českých podnicích. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně, 2003. s. 37-48. ISBN: 80-214-2346-3.
Detail

PETRÁŠ, J., ROMPOTL, J. Výzkum a vývoj v ČR v prostředí probíhající globalizace. In Przedsiebiorczosc, konkurencyjnosc oraz kondycja malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu integracji z Unia evropejska. Katovice, Polsko: Wydavnictvo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katovicach, 2003. s. 357-366. ISBN: 83-7246-226-7.
Detail

BARTOŠ, V. Nákladový management předpoklad úspěšnosti implementace Balanced Scorecard. In New Trends of the Development of Industry. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-214-2518-0.
Detail

JUROVÁ, M. Waste Management trough Logistical Spiral od Product Life Cycle. In Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách III. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. p. 96 ( p.)
Detail

PETRÁŠ, J. Současná úloha výzkumu a vývoje ve stavebnictví ČR. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 239-246. ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

ZINECKER, M.; NESEJT, P. Možnosti zapojení českých podniků do struktur projektového financování. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. s. 149 ( s.)ISBN: 80-7318-130-4.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; HOFFMANN, P.; STŘELSKÁ, K. The new trends in the sphere of marketing nad their influence on the Czech industrial market. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. 2003. Sevilla, Španělsko: Sevilla, Španělsko, 2003. p. 1-16. ISBN: 84-688-8441-3.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Strategické aspekty řízení likvidity podniku. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 59 ( s.)ISBN: 80-248-0404-2.
Detail

PETRÁŠ, J.; NĚMEČEK, P. Trends of development of costs applied in the area of research and develipment in the Czech Repiblic. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno - Rozdrojovice: Brno University of technology, 2005. p. 1-6. ISBN: 80-214-2953-4.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Strategic Environmental Management in SMEs Companies Focused on Product Live Cycle. In BUSINESS DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE NEW EUROPEAN AREA. Vilnius, Litva: Vilnius University, 2005. s. 131-136. ISBN: 9986-19-783-X.
Detail

PETRÁŠ, J., MIKULEC, L. Úloha personálního managementu při zajišťování podnikového inovačního procesu. In Personálny management - trendy, výzvy, inšpirácie. Acta academica trenchiniensis. Trenčín: Trenčanska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2005. s. 203-206. ISBN: 80-8075-052-1.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. MOŽNÁ TRAJEKTORIE ROZVOJE VÝZKUMU A VÝVOJE V PODMÍNKÁCH ČR. In Proexportní politika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. ISBN: 80-214-3063-X.
Detail

Bartoš, V. Implementace přístupu Balanced Scorecard v českých podnicích. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2004. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

Jurová, M. Vstup českých firem do integrované evropské logistiky. In Nové trendy rozvoje podniku. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

Jurová, M. Efficiency logistics and of his measurer. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno -Rozdrojovice: Brno university of technology, Faculty of Business and Management, 2004. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2661-6.
Detail

Bartoš, V. Integrace procesů plánování a sestavování rozpočtu do Balanced Scorecard. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: FCHPT STU, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-969189-0-7.
Detail

Dvořák, J., Dvořák, J. Krize v informačních systémech. In Krizový management - Hodnocení rizik a procesy plánování. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 31 ( s.)ISBN: 80-86143-26-0.
Detail

Bartoš, V. ISO 9000/2000 implementation difficulties in Czech environment in connection to controlling development. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. p. 10 ( p.)ISBN: 80-214-2661-6.
Detail

Bartoš, V. BSC implementation barriers and limitations in business management. In The twelfth annual international conference: Business and economic development in central and eastern Europe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2717-5.
Detail

Jurová, M. Služby zákazníkům v obchodních společnostech. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU v Liberci, Hospodářská fakulta, katedra podnikové ekonomiky, 2004. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7083-813-2.
Detail

Zinecker, M. Vývoz investičních celků z pohledu finančního managementu. In New Trends for a New Europe: Research for Enterpreneurship. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

Zich, R. Požadavky na rozvoj vzdělávání v oblasti managementu vyvolané potřebou rozvoje intelektuální kapitálu firem. In EDMAN 04. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 401 ( s.)ISBN: 80-86596-50-8.
Detail

Zich, R. Vývoj konkurenčních vztahů a konkurenčního prostředí. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

Zich, R. Barriers of development of human’s potential in the context of development of company’s intellectual capital. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2717-5.
Detail

KOLEŇÁK, J. Síťování podniků v elektronickém obchodě. In New trends of the development of industry. Brno: VUT v Brně, FP, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2687-X.
Detail

Jurová, M. Řízení výrobního procesu logistickou koncepcí. In Řízení strojírenských podniků. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta strojní, 2004. s. 22 ( s.)ISBN: 80-248-0594-4.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M. Experiences and Perspectives by Financing of the Venture Capital Form in the CR. In New Trend for a New Europe: Research for Entrpreneurship. Brno: FBM BUT Brno, 2004. p. 12 ( p.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

SOLAŘ, J. Koncepce ukazatelového systému pro integrovaný management výrobního podniku. In Management,ekonomics and business development in the new European conditions. VUT Brno-FP. Brno: VUT Brno-Fakulta podnikatelská, 2004. s. 136-142. ISBN: 80-214-2661-6.
Detail

SOLAŘ, J. Metodický přístup k sebehodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Nové trendy rozvoje průmyslu. VUT Brno-FP. Brno: VUT Brno , Fakulta podnikatelská, 2004. s. 195-203. ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Bariéry internacionalizace malých a středních podniků v ČR. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Faculty Business and Management, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; HOFFMANN, P. Trend of the organisational structure change-Total customer satisfaction perspective. In New Trends for a New Europe: research for Entrepreneurship. 2004. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004. p. 1-10. ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

Mezník, I. Common-Sense Logic for Managing Uncertainty. In Proc. of the Int. Conf. Polsko: Alma, 2004. p. 66 ( p.)ISBN: 83-919465-4-1.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Trend v oblasti rizik podnikového výzkumu a vývoje. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Konkurence v podnikovém výzkumu a vývoji po vstupu ČR do EU. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 124 ( s.)ISBN: 80-214-2836-8.
Detail

Němeček, P., Kocmanová, A. Trendy vývoje podniků v kontextu vstupu ČR do EU a její průmyslové politiky. In Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2653-5.
Detail

Němeček, P., Kocmanová, A. Strategický environmentální management v podniku. In Globalizacia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 56 ( s.)ISBN: 80-8070-311-6.
Detail

Němeček, P., Petráš, J. Přístup českých průmyslových podniků k rizikům podnikového výzkumu a vývoje. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 2004. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 62 ( s.)ISBN: 80-8070-311-6.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Impact of live cycle strategic environmental management of the company. In Developing regions through family budiness and tourism. Secretariado de publicaciones Universidad d Sevilla, 2005. p. 1-6. ISBN: 84-472-1018-9.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. ENVIRONMENTAL APPROACHS COST MANAGEMENT. In Socienty and Consumption:Economic-Managerial and Social-Cultural Factors. Kaunas , Lithuania: IGYS, VU KHF, 2004. p. 642-649. ISBN: 9986-19-625-6.
Detail

NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; KOLEŇÁK, J. New trends in Czech companies. In New trends for a New Europa:Research for Entrepreneuship. Brno: Brno University of ttechnology faculty of business and management, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

ZINECKER, M.; LAPINSKA, J. Vybrané otázky polského zahraničního obchodu s produkty elektrotechnického průmyslu. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

ZINECKER, M.; LAPINSKA, J. Transformace polských průmyslových podniků na podmínky tržní ekonomiky. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

ZINECKER, M. Nejnovější trendy hospodářského vývoje nových spolkových zemí SRN. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 150-156. ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

PETRÁŠ, J. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ NA REVITALIZACI PANELOVÝCH DOMŮ JAKO NÁSTROJ PRO SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ. In Brno: DRAFT MANAGEMENT TOO SUPPLIER OF BUILDING WORKS FOR RENOVATIN OF PANEL-BUILDING AS IMPLEMENT FOR DOWN OF CHARGESysoké učení technické v Brně, 2006. s. 97-101. ISBN: 80-214-3173-3.
Detail

ZINECKER, M.; LAPINSKA, J. Vývoj polské vnitroodvětvové zahraničních obchodní výměny v období transformace (se zaměřením na agrární produkty). In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
Detail

ZINECKER, M.; NÝVLTOVÁ, R. The Quantification of Credit Risk Based on OECD Methodology. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Introdution of Environmental Management Systems. In Research and development in mechanical industry - RaDMI 2002. Kruševac,Yugoslavia: Research and development in mechanical industry - RaDMI 2002, 2002. p. 775-781.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmental Aspects in Management. In International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo - ICES 2002. University of Sarajevo, Bosnia a Herzego: Faculty of Economics , University of Sarajevo, Bosnia a Herzegovina, 2002. p. 1-5.
Detail

KLUSÁK, A. Knowledge management z pohledu podniku. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2687-X.
Detail

PETRÁŠ, J.; NĚMEČEK, P. Úloha vybraných segmentů trhu při rozvoji průmyslu jihomoravského regionu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

PETRÁŠ, J.; ROMPOTL, J. Development of subcontract in production as a new globalizetion trend. In The ninth international conference : Business and economic development in Central and Eastern Europe. Brno: Brno University af Technology, 2001. p. 395-400. ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

MALLYA, T.; MANDELÍK, P. Nejčastější příčiny problémů českých firem. In Transfromation, Stabilization and Growth. Brno: Masarykova universita - Brno, 2000. s. 291-299. ISBN: 80-210-2408-9.
Detail

MALLYA, T.; KOCH, M. Information Systems-Technology Strategy and Sustainability. In Sustainable Development and Global Community. Vol. III. Ontario, Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2002. p. 5-10.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. SUCCESSFUL TREND RESSEARCH AND DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC IN TIME AFTER YEAR 2002. In NEW TRENDS FOR A NEW EUROPE: Research for Entrepreneurship. Brno: akulta podnikatelská VUT v Brně, 2006. p. 1-4. ISBN: 80-214-3298-5.
Detail

NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Rozhodovací proces o působení firmy na trhu s podporou managementu výzkumu a vývoje. In xxx. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 212-218. ISBN: 80-244-1468-6.
Detail

BARTOŠ, V.; HOBZOVÁ, L. Přehled zdaňování členských států Evropské unie. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Zlín, 2005. s. 68-68. ISBN: 80-7318-288-2.
Detail

NOVOTNÁ, V. Neuronová síť jako nástroj pro predikci finanční tísně podniku. In Small and medium firm management with computer support, Brno. Sborník. Brno: VUT FP Brno, 2004. s. 61-65. ISBN: 80-214-121.
Detail

FRANKOVÁ, E. Vytváření podmínek pro rozvoj tvořivosti. Část 1.: Tvořivost a tržní ekonomika. Psychologie v ekonomické praxi, 2001, roč. XXXVI, č. 1-2/2001, s. 15-20 ( s.)ISSN: 0033-300X.
Detail

FRANKOVÁ, E. Vytváření podmínek pro rozvoj tvořivosti. Část 2.: Vnější prostředí a management tvořivosti. Psychologie v ekonomické praxi, 2001, roč. XXXVI, č. 1-2/2001, s. 20-26 ( s.)ISSN: 0033-300X.
Detail

JUROVÁ, M. Umíme vytvářet vztahy k zákazníkům ?. Obchodník, 2001, roč. 9, č. 11, s. 34 ( s.)ISSN: 1210-6178.
Detail

JUROVÁ, M. Realizace znalostního managementu v logistickém řetězci. Moderní řízení, 2002, roč. XXXVII, č. 8, s. 46-49. ISSN: 0026-8720.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmentální management součást podnikového řízení. Ekonomická revue, 2003, roč. VI, č. 2, s. 25-37. ISSN: 1212-3951.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Possibilities of Raising Long-Term Financial Resources in Transforming Economies. Transformations in Business&Economics, 2003, no. 1, p. 73 ( p.)ISSN: 1648-4460.
Detail

NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. NOVÉ TRENDY MANAGEMENTU PODNIKU. Vedecké listy, 2005, roč. 1, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1336-815X.
Detail

Jurová, M. Procesní řízení ve výrobní logistice. Logistika, 2004, roč. X, č. 10, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-0957.
Detail

KONEČNÝ, M. Controlling of Research and Development. (International Scientific Conference.). In Sborník z mezinárodní konference. 1. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2445-1.
Detail

KONEČNÝ, M. Řízení inovací v soucasných podmínkách. (Mezinárodní konference.). In Sborník z mezinárodní konference. 1. Brno: Vysoké ucení technické v Brne., 2002. s. 81-84. ISBN: 80-248-0188-4.
Detail

KONEČNÝ, M. Innovation management under current conditions. (International Scientific Conference.). In Sborník z mezinárodní konference. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně., 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 80-248-0188-4.
Detail

KONEČNÝ, M. Development trend of controlling. Development trend of controlling. (International Scientific Conference.). In Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. 1. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2001. p. 10 - 29 ( p.)ISBN: 80-214-2102-9.
Detail

NĚMEČEK, P.; DVOŘÁK, J.; GROLIGOVÁ, I.; NEJEZCHLEB, L. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. 1. Brno: PC DIR, 2002.
Detail

KONEČNÝ, M. Rozšiřování orientace controllingu. 1. Brno: FP VUT v Brně, 2001.
Detail

DVOŘÁK, J., NĚMEČEK, P., DVOŘÁK, J. Rozvoj průmyslu a elektronický obchod. Výzkumná zpráva. Brno: VUT v Brně, FP, 2001.
Detail

ZINECKER, M.; KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z.; SOLAŘ, J. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, průběžná zpráva o řešení dílčího úkolu "Finance". 1. Brno: VUT v Brně, FP, 2001.
Detail

JUROVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Výzkum strategického řízení v čs.firmách. Výzkum strategických přístupů v logistických řetězcích. Výzkum strategického řízení v českých firmách. výzkumná zpráva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
Detail

JUROVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J.; ROMPOTL, J. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Nové trendy rozvoje průmyslu. výzkumná zpráva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002.
Detail

ZINECKER, M. Country risk and importance of its rating for export comapnies. Část Finance. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. ISBN: X.
Detail

ZINECKER, M. Věcná a finanční stránka časového průběhu vývozu investičního zboží. Část Finance. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: X.
Detail

KOCMANOVÁ, A., GROLIGOVÁ, I., LUŇÁČEK, J. Enviromoentální řízení podniků. výzkumná zpráva. FP VUT: Institucionální výzkumný úkol, 2002. ISBN: 80-210-2831-9.
Detail

KONEČNÝ, M. Vývojové procesy podniku. Vědeckotechnický pokrok a inovace v podniku. -. Brno: Institucionální výzkum., 2002. ISBN: -.
Detail

NÝVLTOVÁ, R. Technický rozvoj, globalizace a optimální kapitálová struktura. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
Detail

NÝVLTOVÁ, R. Nový přístup ke stanovení nákladů vlastního kapitálu. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
Detail

NÝVLTOVÁ, R. Zahraniční investice a náklady kapitálu. CEZ, 2003.
Detail

ZINECKER, M. Úvěrové riziko v exportním financování a metody hodnocení bonity obchodního partnera. Institucionální výzkumný záměr J 22/98 265 100017, tým Finanční management, Průběžná zpráva za období leden - červen 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
Detail

KONEČNÝ, M. Controlling výzkumu a vývoje. 2003.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmentální řízení podniků - Hodnocení environmentálního profilu. Brno: VUT Brno Fakulta podnikatelská, 2003. s. 15-52.
Detail

KOLEŇÁK, J. INDIKÁTORY STAVU E-BUSINESS V EVROPSKÉ UNII V ROCE 2004. Výzkumná zpráva - Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region - MSM 265100017. Nové trendy v českých podnicích. Brno: VUT v Brně, FP, 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-214-2687-X.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Služby ve výrobě v průmyslových podnicích. výzkumná zpráva. Brno: 2002.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Trendy v oblasti poskytování zákaznických služeb se zaměřením na e-Commerce. výzkumná zpráva. Brno: 2003.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Terciární sektor a jeho význam pro průmyslové podniky. výzkumná zpráva. Brno: 2003.
Detail

MINAŘÍKOVÁ, V. Likvidace kapitálových obchodních společností z účetního a daňového hlediska. Brno: VUT Brno, FP - doktorská práce, 2002.
Detail

ZINECKER, M. Podpůrné prostředky komunikace na trhu rizikového kapitálu. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1-7.
Detail

ZINECKER, M. Věcná a finanční stránka časového průběhu vývozu investičního zboží. výzkumná zpráva. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1-15.
Detail

ZINECKER, M. Úvěrové riziko v exportním financování a metody hodnocení bonity obchodního partnera. Výzkumná zpráva. 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 1-26.
Detail

ZINECKER, M. Metody hodnocení bonity obchodního partnera. Výzkumná zpráva. 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 1-22.
Detail

NÝVLTOVÁ, R. Možnosti vstupu českých podniků na zahraniční trhy. CEZ, 2004.
Detail

RAIS, K. Operační a systémová analýza. Brno: PC DIR Brno, 2002. ISBN: 80-214-1924-5.
Detail

RAIS, K., LUKÁŠOVÁ, R. Organizace a lidé. Organizace a lidé. Brno: PC DIR Brno, 2001. ISBN: 80-86510-12-3.
Detail

RAIS, K. Základy optimalizace a rozhodování. Základy optimalizace a rozhodování. brno: PC DIR Brno, 2001. ISBN: 80-86510-18-2.
Detail

HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví, učební text pro distanční studium. Managerial Accountning. Brno, ČR: VUT Brno - Fakulta podnikatelská, 2001.
Detail

HANUŠOVÁ, H. Üčetnictví IV - Vnitropodnikové účetnictví, studijní text pro studia BA Hons. Účetnictví IV - vnitropodnikové účetnictví. šesté vydání. Brno, ČR: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2001. ISBN: 80-214-1826-5.
Detail

KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A. Příklady z podvojného účetnictví I.díl. Příklady z podvojného účetnictví. 2000. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráškova 105, Brno, 2000. ISBN: 80-214-1830-3.
Detail

MANDELÍK, P., SOJKA, Z. Cenné papíry a burzy. Cenné papíry a burzy. Brno: PC Dir s.r.o., 2001. ISBN: 80-214-1975X.
Detail

KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. (5. ed.). 5. 5. Brno: PC DIR Real s.r.o. Brno, 2000. 68 s. ISBN: 80-214-1519-3.
Detail

KONEČNÝ, M. Finance podniku. (5. ed.). 1. 1. Brno: Novotný, 2003. 86 s. ISBN: 80-214-2405-2.
Detail

Lukášová, R., Nový, I. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. ek. ek. Praha: Grada Publishing, 2004. 50 s. ISBN: 80-247-0648-2.
Detail

Němeček, P., Kocmanová, A., Jurová, M., Rais, K., Šimberová, I., Konečný, M. Možné trendy rozvoje podniků. VUT v Brně. VUT v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. 148 s. ISBN: 80-7204-362-5.
Detail

KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Controlling. (2. ed.). 2. 2. Brno: PC DIR, 2000. 121 s. ISBN: 80-214-1535-5.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Strategický environmentální management nákladů podniku. Habilitační a inagurační spisy,sv.137. Habilitační a inagurační spisy,sv.137. Brno: VUTIUM Brno, 2004. 51 s. ISBN: 80-214-2652-7.
Detail

Groligová, I. Vliv fiskální a monetární politiky na podnikatelské prostředí JHM regionu a jeho konkurence schopnost. FP VUT Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

CHALUPSKÝ, V. Strategy in industrial marketing environment: concept, types and implementation. 1. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2004.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E. Měření tržní orientace pomocí MKTOR škály u podniků produkujících zboží dlouhodobé spotřeby a zboží pro další výrobu. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Outsourcing služeb. XX. Brno: 2004.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Doprovodné služby poskytované k výrobkům a jejich význam pro průmyslové podniky v České republice. výzkum. Brno, Fakulta podnikatelská: 2004.
Detail

JUROVÁ, M., VIDECKÁ, Z., ŠUNKA, J. Role trendů v logistických koncepcích - část C Logistika. VZ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
Detail

KOLEŇÁK, J. E-business a jeho vliv na management podniků. Brno: VUT v Brně, 2003.
Detail

JUROVÁ, M. Technický rozvoj oblasti výrobní logistiky ve vazbě k ISO 14 000. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003.
Detail

MINAŘÍKOVÁ, V. Potřeba změn v oblasti danové problematiky při vstupu ČR do evropské unie. Daňová problematika v České republice. 2003. Brno: Prif.Ing.Petr Němeček,Dr.Sc, 2003. ISBN: 80-214-2408-7.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Building Customer Database as a Pre-requisite of Functional Credit Management. Situation and Perspective of Research and Development in Chemical and Mechanical Industry. Yugoslavia: University of Belgrade, Department in Krusevac, 2001. p. 148-154.
Detail

CHALUPSKÝ, V. Strategic Aspects of Industrial Marketing. Málaga: Universidad de Malaga, Facultad de ciencias economicas y empresariales, 2004.
Detail

REJNUŠ, O. Cenné papíry a burzy. Brno: CERM, 2013. s. 1-406. ISBN: 978-80-214-4673-1.
Detail

KONEČNÝ, M., PETRÁŠ, J., KOCMANOVÁ, A., NĚMEČEK, P.: Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Brno (06.12.2001)
Detail

PETRÁŠ, J., KOCMANOVÁ, A., KONEČNÝ, M., NĚMEČEK, P.: Možné trendy strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. FP VUT v Brně (04.12.2002)
Detail

RYŠAVÁ, H., DRBAL, K., BABIČ, I., PETRÁŠ, J.: Technická a socio-ekonomická paradigmata rozvoje území. Brno (10.10.2003)
Detail

JUROVÁ, M., KONEČNÝ, M., NĚMEČEK, P.: Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků. Brno (07.12.2000)
Detail

KOCMANOVÁ, A., NĚMEČEK, P., DOHNAL, M., DVOŘÁK, J., BABIČ, I.: Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. Brno (21.04.2004)
Detail

NĚMEČEK, P.KOCMANOVÁ,A: Moderné prístupy k manažmentu. Bratislava (08.09.2005)
Detail

PETRÁŠ, J.: Proexportní politika. Brno (19.10.2005)
Detail

KOCMANOVÁ, A., NĚMEČEK, P.: Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno (24.11.2004)
Detail