Studijní pobyty studentů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Studijní pobyty Erasmus+ jsou známou a dostupnou cestou, jak umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu v zahraničí. Cílem aktivity je zejména studium odborných předmětů, v důvodných případech také studium či výzkum za účelem vypracování bakalářské, diplomové či dizertační práce. V neposlední řadě je dalším efektem studijního pobytu seznámení se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v cizí zemi.

Studijní pobyty Erasmus+ se odehrávají na základě listiny Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 a VUT k tomuto zveřejňuje svůj tzv. Erasmus Policy Statement.

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
ECHE VUT #: 49565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091
OID VUT #: E10208907

PRAVIDLA STUDENTSKÝCH MOBILIT ERASMUS+ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Dle aktuálně platných pravidel je v akademickém roce 2021/2022 možné realizovat tyto 3 typy mobilit:

 • Fyzická mobilita - student je fyzicky v zahraničí, výuka probíhá prezenčně či online či kombinovaně. Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility v hostitelské zemi. Fyzická mobilita musí splňovat minimální délku studijního pobytu (na VUT 90 dní).
 • Virtuální mobilita – student není fyzicky v zahraničí a výuka probíhá výlučně online formou. Student nemá nárok na grant, pokud je ve své domovské zemi, resp. není fyzicky přítomen v zahraničí. Virtuální mobilita je možná jen z důvodu zásahu vyšší moci, např. pandemií covid.
 • Kombinovaná mobilita - kombinace fyzické a virtuální mobility s podmínkou min. délky fyzické mobility dle pravidel programu. (studijní pobyty min. 90 dnů, praktické stáže min. 60dnů). Student má nárok na grant jen za dobu fyzické mobility, nemá nárok na grant za dobu virtuální mobility. Student se může rozhodnout ukončit fyzickou mobilitu a jet domů z důvodu vyšší moci (pandemie COVID-19) a díky tomu pak má nárok na proplacení vícenákladů spojených s náhlým návratem. Je však třeba vynaložit úsilí na jejich minimalizaci a toto úsilí doložit. V souladu s vyšší mocí je také možné, aby fyzická část byla kratší, než je požadováno pravidly programu.

Platí tedy, že studenti kteří se účastní online aktivit v hostitelské zemi, mají nárok na grant. Pokud však zůstávají ve své domovské zemi, či se do ní vrátí, nárok na grant (po příjezdu domů) už nemají.

I nadále zůstává rozhodujícím dokumentem pro posouzení výše vyplaceného grantu dokument Confirmation of Erasmus+ study period/Traineeship Certificate, který student dokládá po návratu/ukončení mobility do 15 dnů. Pokud zahraniční škola potvrdí, že mobilita probíhala online formou, bude potřeba, aby byl účastník mobility schopen doložit svoji fyzickou přítomnost v zahraničí jinou formou – např. boarding pasy/letenkami, jízdenkami nebo ubytovací smlouvu či platbami za ubytování, popř. jinou formou.

Co je vyšší moc?

 • neplánovaná událost
 • nepředvídatelná
 • neovlivnitelná
 • není projevem svobodné vůle účastníka
 • náklady s ní související jsou nezbytné pro realizaci aktivity
 • přímá souvislost vzniklých nákladů s vyšší mocí
 • přímá souvislost pouze s účastníkem mobility

Není-li účastník schopen dokončit svou mobilitu z důvodu vyšší moci, má nárok alespoň na část finanční podpory odpovídající skutečné době trvání mobility. Takové případy budou nahlášeny vysílající instituci a schváleny národní agenturou (DZS).

Účastník je povinen si uchovávat účetní doklady a smluvní dokumentaci za vynaložené náklady spojené s mobilitou, jejichž úhradu by v případě vyšší moci nárokoval.

Všechny případy vyšších mocí překládá VUT ke schválení národní agentuře (DZS).

V akademickém roce 2021/2022 je možné proplatit vícenáklady související s pandemií COVID-19. Pro přesné informace přejděte prosím do sekce FINANCOVÁNÍ POBYTU.


ZAPOJENÉ ZEMĚ DO PROGRAMU ERASMUS+

 • 27 zemí EU
 • 3 země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • kandidátské země Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko
 • Velká Británie (po Brexitu lze do VB na Erasmus+ vycestovat i v AR 2021/2022, je nutné ověřit s Vaší fakultou, zda má s danou institucí platnou interinstitucionální smlouvu)
 • Seznam zahraničních škol, na které se lze přihlásit, Vám poskytne Vaše fakultní koordinátorka.


PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně a podrobně uvedeny v dokumentu Podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty, jenž je přílohou Pokynu č. 18/2017.

  ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  Souhrnný postup a informace jsou k dispozici v Prezentaci z informačních schůzek.

  Checklisty administrativního postupu: 
  FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, FSI, ÚSI, CEITEC.  Před pobytem

  • student musí být  nominován k účasti na studijním pobytu v transparentním výběrovém řízení, které vyhlašuje 2x ročně Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (dále OZV)

   • výběrové řízení je dále v kompetenci fakulty, tato rovněž následně odešle oficiální nominace studentů zahraničním partnerským školám

   • VŘ na zimní či letní semestr nebo na celý AR jsou vyhlašována v období cca prosinec- únor a VŘ na letní semestr v období cca srpen-říjen, sledujte web Vaší fakulty

  • student následně:
   • podává přihlášku hostující instituci (papírovou či online dle zvyklosti školy)
   • získá akceptační dopis (ten má zpravidla podobu emailu, kde zahraniční škola potvrzuje přijetí a termíny pobytu)
   • vyplní Learning Agreement, zajistí podpisy obou zúčastněných institucí, v minimální kreditové hodnotě dle  Podmínek pro studijní pobyty Erasmus+ a Směrnice rektora č. 14/2020
   • lze také vyplnit Online Learning Agreement (OLA) na webu https://learning-agreement.eu/ nebo si stáhnout aplikaci Erasmus+ https://erasmusapp.eu/ a vyplnit OLA v mobilu
   • zajistí včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat (důležité zvláště v letních měsících, kdy je nutné požádat fakultu o předčasný zápis!)
   • zajistí zadání bankovního účtu do informačního systému, není-li zadán, příp. chce-li jej student změnit (postup viz FAQ)
   • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT za účelem podepsání účastnické smlouvy
   • vyplní  online test z jazyka pobytu uvedeného ve studijní smlouvě v systému Online Linguistic Support (OLS), přístup k testu zašle OZV po podpisu účastnické smlouvy.

  Během pobytu

  Po návratu

  • Student
   • odevzdá na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně do 15 dní Potvrzení o délce studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period) - rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtánoDle pravidel programu je požadován ORIGINÁL potvrzení. Pokud se nemůžete na rektorát dostavit osobně a originál předat, pošlete jej prosím poštou. V případě, že zahraniční škola z důvodů pandemie COVID-19 originál dokumentu nevystavila a máte jej pouze v elektronické podobě, požádejte koordinátora/studijní oddělení zahraniční školy o zaslání na email OZV (pazourkovas@vutbr.cz).
   • odevzdá výpis známek (Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes) tzn. přehledu dosažených výsledků na zahraniční instituci v termínu do 45 dní po skončení studijního pobytu, a to:
    • originál, případně kopii (dle požadavku) své fakultě
    • kopii Odboru zahraničních vztahů Rektorát VUT v Brně - je nutná shoda ToR s  Learning Agreementem a jeho případnými změnami, v případě nesrovnalosti je nutné dodatečné doložení jen navštěvovaných/nedokončených kurzů, příp. ekvivalentní vysvětlení.
   • vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail a to do 15 dní od doručení výzvy.
   • vyplní anketu VUT (najde ji ve STUDISU).
   • podá žádost o uznání výsledků zahraničního studia do 30 dní od získání výpisu známek.
  • Fakulta
   • vyřídí žádost o uznání dle Směrnice č. 14/2020 a vydá Potvrzení o uznání části vzdělání absolovovaného v zahraničí (Proof of Recognition).

  FINANCOVÁNÍ POBYTU

  • Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb 2021/2022 pro cílovou zemi.
  • Studentům vyjíždějícím do zemí s vyššími životními náklady je poskytován finanční příspěvěk VUT v Kč (země, kterých se tento příspěvek týká najdete v přehledu paušálních sazeb výše). O příspěvek není nutné jakkoliv žádat, bude Vám vyplacen automaticky spolu s finanční podporou v EUR po podpisu účastnické smlouvy.
  • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
  • Finanční podpora je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

  MOŽNOST PROPLACENÍ VÍCENÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

  V AR 2021/2022 mají studenti nárok na stipendium i za dny, strávené v povinné karanténě po příjezdu do hostitelské země. Po dohodě se studentem lze tedy do účastnické smlouvy uvést datum od kdy bude student v povinné karanténě a i za tuto dobu má nárok na stipendium. Student musí doložit skutečnost, že je karanténa povinná (email, printscreen stránek).  Doba strávená v karanténě by měla být zahrnuta i v dokumentu Learning Agreement a Confirmation of Erasmus+ study period.

  Dále lze požádat o dodatečné proplacení mimořádných nákladů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19. Je možné, abyste si požádali o proplacení těchto nákladů:

  • povinný test na COVID-19 před zahájením studijního pobytu/stáže a povinný test po návratu do domovské země
  • zvýšené náklady na ubytování po dobu povinné karantény po příjezdu do zahraničí, před zahájením Vašeho studijního pobytu/stáže

  K proplacení je nutné zaslat mailem:

  • fakturu za test s uvedenou cenou
  • fakturu za ubytování včetně ceny a daného období ubytování a doložit skutečnost, že karanténa byla požadavkem školy či dané země
  • v případě ubytování i testu je rovněž nutné doložit skutečnost, že požadavek vyplýval buď z nařízení zahraniční školy/firmy nebo daného státu (např. email ze školy, printscreen z webu apod.)
  • vyplněnou a podepsanou žádost o proplacení mimořádných nákladů

  PRODLOUŽENÍ POBYTU

  DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A MOŽNOSTI

                ● Varianta I    ● Varianta II    ● Varianta III

  • Student s ekonomickou překážkou
  • 1) Student pocházející se socioekonomicky znevýhodněného prostředí
  • Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 250 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení stipendia u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení pro praktické stáže, NEBO navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění). Student může požádat prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ o navýšení paušální sazby vyplněním Žádosti o navýšení finanční podpory z důvodu socioekonomického znevýhodnění.

  • O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

  • O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Taktéž o něj mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

  • Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

  • Po předchozí konzultaci a schválení Národní agenturou je možné od Výzvy 2020 navýšit sazbu pro studenty ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí i v jiných případech, než ve výše uvedených.

  • Kromě navýšení stipendia má student v případě krátkodobých mobilit nárok na proplacení cestovních nákladů.
  • Bližší informace v Podmínkách pro studijní pobyty Erasmus+ a v samotné žádosti nebo na webu zde.

  • 2) Student s dětmi/závislými osobami

  • Student je povinen předložit potvrzení, které dokládá tuto skutečnost.
  • Student má nárok na navýšení stipendia a v případě krátkodobých mobilit rovněž na proplacení cestovních nákladů.
  •  

   Dlouhodobé mobility

   Krátkodobé mobility

   Navýšení finanční podpory

   250 EUR/30 dní

   100 EUR (jednorázově, při délce mobility 5–14 dní)

   150 EUR (jednorázově, při délce mobility 15–30 dní)

   Nárok na cestovní náklady

   ne

   ano

  • 3) Student s jinou další překážkou
  • Týká se například profesionálních sportovců, pracujících studentů, studentů specifických oborů, atd. Nově mohou tito studenti vycestovat v rámci krátkodobé kombinované mobility (viz níže). Studenti však nedostávají mimo standardně vyměřenou finanční podporu žádné další finance navíc.

  DALŠÍ VARIANTY STUDIJNÍCH POBYTŮ

  Dlouhodobá kombinovaná mobilita

  • Při dodržení minimální délky trvání fyzické části zahraničního studijního pobytu (na VUT 3 měsíce) může student kombinovat s libovolnou délkou virtuální mobility.
  • Administrativní postup je stejný jako u standardního studijního pobytu.

  Fyzická část mobility

  480–600 EUR/30 dní*

  Virtuální část mobility

  bez finanční podpory

  *Viz aktuální paušální sazby pro Erasmus+ studijní mobility

  Krátkodobá kombinovaná mobilita

  • Určena pro účastníky tzv. Blended Intensive Programmes (BIP) pořádaných zahraniční univerzitou. BIPy se skládají z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility.
  • Krátkodobá kombinovaná mobilita je umožněna rovněž studenům, kteří se z opodstatněných příčin (viz Student s jinou další překážkou) nemohou zúčastnit dlouhodobé mobility. Krátkodobá kombinovaná mobilita se skládá z fyzické části mobility (5–30 dní) a z virtuální části mobility. Pozor! Virtuální část mobility je povinná.
  • Administrativní postup je stejný jako u standardního studijního pobytu.

  Délka (dny)

  Výše stipendia

  1.–14. den mobility

  70 EUR/den

  15.–30. den mobility

  50 EUR/den

  Virtuální část mobility

  bez finanční podpory

  Krátkodobá mobilita pro PhD studenty

  • Určeno výhradně pro doktorské studenty.
  • Možnost krátkodobé fyzické mobility (5–30 dní) bez nutnosti kombinace s virtuální mobilitou.
  • Administrativní postup je stejný jako u standardního studijního pobytu.

  Délka (dny)

  Výše stipendia

  1.–14. den mobility

  70 EUR/den

  15.–30. den mobility

  50 EUR/den


  ČASTO KLADENÉ DOTAZY

  ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU LLP/ERASMUS A ERASMUS+

   Pro koordinátory

   Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.