Studijní pobyty studentů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


OBECNÉ INFORMACE

Studijní pobyty Erasmus+ jsou známou a dostupnou cestou, jak umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu v zahraničí. Cílem aktivity je zejména studium odborných předmětů, v důvodných případech také studium či výzkum za účelem vypracování bakalářské, diplomové či dizertační práce. V neposlední řadě je dalším efektem studijního pobytu seznámení se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v cizí zemi

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země):

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Srbsko, Severní Makedonie a Švýcarsko


Studijní pobyty Erasmus+ se odehrávají na základě listiny Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 a VUT k tomuto zveřejňuje svůj tzv. Erasmus Policy Statement.

Erasmus ID Code VUT: CZ BRNO01
ECHE VUT #: 49565-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
PIC VUT #: 999873091
OID VUT #: E10208907


PODMÍNKY ÚČASTI

Studijního pobytu v zahraničí se může účastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na VUT
 • je po celé období studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci. Studium v daném oboru na vysílající instituci nesmí před ukončením pobytu z zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán ve výběrovém řízení
 • splňuje kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty


PODMÍNKY STUDIJNÍHO POBYTU

Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou nebo součástí VUT a zahraniční institucí.

Dlouhodobý studijní pobyt

 • 3–12 měsíců
 • možnost kombinace fyzického výjezdu s virtuální složkou, přičemž musí být dodržena minimální délka fyzické mobility v délce tří měsíců
 • určen pro všechny studenty od 2 ročníku Bc.

Krátkodobý studijní pobyt

 • 5-30 dnů
 • určen pouze pro doktorandy

Krátkodobý kombinovaný studijní pobyt

 • 5-30 dnů
 • kombinace fyzického výjezdu s virtuální složkou, přičemž musí být dodržena minimální délka fyzické mobility v délce 5 dnů
 • určen pro účastníky Blended Instensive Programme (BIP) a pro účastníky s omezenými příležitostmi

Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 18 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi.

Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady a předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Finanční prostředky se vyplácí

 • v CZK na korunový účet vedený u jakékoliv banky v ČR
 • v EUR na eurový účet vedený u jakékoliv banky v Evropské unii


Student musí mít před podpisem účastnické smlouvy ve STUDIS uvedený bankovní účet, na který mu bude zasláno stipendium. Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.


ERASMUS GRANT 2024/2025 (od 1. 6. 2024)


Dlouhodobý studijní pobyt

660 EUR/měsíc
- Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko
600 EUR/měsíc
- Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko
540 EUR/měsíc
- Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko

U dlouhodobých mobilit dochází ke zrušení příspěvku 50 EUR na Green Erasmus. 

Krátkodobý studijní pobyt
- student má nárok na pobytový + cestovní grant

Pobytové náklady
79 EUR/den
– do 14. dne aktivity
56 EUR/den – od 15. do 30. dne aktivity

Cestovní náklady
Cestovní vzdálenost je kalkulována od místa sídla domovské instituce, tedy z Brna. Výpočet vzdálenosti lze provést zde:
Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu)

Vzdálenost

Výše cestovního grantu

Výše cestovního grantu - Green Erasmus

10–99 km

28€

56€

100-499 km

211€

285€

500-1 999 Km

309€

417€

2 000 – 2 999 Km

395€

535€

3 000 – 3 999 km

580€

785€

4 000 – 7 999 km

1 188€

1 188€

8 000 nebo více

1 735€

1 735€ERASMUS GRANT 2023/2024


Dlouhodobý studijní pobyt

600 EUR/měsíc - Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

480 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko


Krátkodobý studijní pobyt
- bez nároku na cestovní grant

79 EUR/den – do 14. dne aktivity
56 EUR/den – od 15. do 30. dne aktivity


STUDENTI S OMEZENÝMI PŘÍLEŽITOSTMI

Účastníci s ekonomickou překážkou

 • do této skupiny se řadí studenti s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami, specifickými požadavky na stravování aj.
 • jednorázové navýšení finanční podpory se přiděluje následovně:
  • dlouhodobé mobility - 250 EUR/měsíc
  • krátkodobé mobility - 100 EUR/5-14 dní, 150 EUR/15-30 dní
 • student s ekonomickou bariérou dokládá nárok na příspěvek na dítě/sociální stipendium/doložení příjmu domácnosti
 • student s dětmi/závislými osobami doloží rodný list/ošetřovné a doložení příjmu domácnosti
 • student se specifickými požadavky na stravování doloží lékařskou zprávu

Účastníci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním

Student může prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ požádat Národní agenturu (DZS) o příspěvek na zvýšené náklady spojené se specifickými potřebami vyplývajícími z jeho zdravotního stavu (zejm. v případě těžkého handicapu) pomocí příslušné varianty formuláře:

varianta I: jednodušší typy žádostí do výše 3.000 EUR na zahraniční výjezd. Finance se poskytují např. na: stravování (různá dietní opatření, např. celiakie, diabetes; proplácí se rozdíl v ceně oproti běžnému stravování a nákupu), dopravu (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu), ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy), lékařskou péči (pravidelné návštěvy v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie apod.), speciálně upravené studijní materiály apod.

varianta II: žádosti nad 3 000 EUR na zahraniční výjezd. Finance se poskytují např. na asistenta nebo na doprovázející osobu;

varianta III: Žádosti nad 20 000 EUR na zahraniční výjezd.

 • termín podání žádosti je otevřený v období od 1. 6. 20XX do 31. 7. 20XX+1, žádost však musí být institucionálnímu koordinátorovi předložena alespoň 30 dní před zahájením příslušné mobility. Není možné žádost podat a schválit zpětně.
 • Institucionální koordinátor programu Erasmus+ je povinen provést kontrolu žádosti a korekci požadovaných nákladů, které tvoří rozdíl mezi běžnými náklady za zboží či služby v cílové zemi a zvýšenými náklady, vyplývajícími ze specifických potřeb studenta.
 • k žádosti je nutné doložit lékařskou zprávu, kopii průkazu ZTP (pokud jej student vlastní), dokumenty programu Erasmus+ pro příslušnou mobilitu a akceptační dopis, v němž přijímající instituce uvede, že je srozuměna se zdravotním stavem a specifickými potřebami studenta.
 • veškeré prostředky, které budou případně Národní agenturou přiznány, je nutné po skončení pobytu řádně vyúčtovat.
 • účastník musí během výjezdu ukládat účetní doklady a po návratu provede s koordinátorem vyúčtování za doložení všech účetních dokladů.

TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ


Termíny 2024

Výběrové řízení na letní semestr 24/25

 • duben - září 2024
 • realizace mobilit od 1.1.2025 do 30.9.2025


Termíny 2025

Výběrové řízení na zimní semestr a celý akademický rok 25/26

 • prosinec - leden 2025
 • realizace mobilit od 1.6.2024 do 30.9.2025

Výběrové řízení na letní semestr 25/26

 • duben - září 2025
 • realizace mobilit od 1.1.2026 do 30.9.2026

PŘIHLÁŠKA

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím STUDIS.

Výběrové řízení probíhá na jednotlivých fakultách a součástech VUT, požadavky na uchazeče a termín výběrového řízení je zveřejněn na webových stránkách F/S.

Nominace na studijní pobyt Erasmus+ je závazná. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen o tom e-mailem informovat fakultního koordinátora a přihlášku ve STUDIS zrušit. Odstoupení od nominace může mít vliv na budoucí možnost zařazení do výběru v tomto programu.

PŘED ODJEZDEM

Nominace do zahraničí

Po uzavření výběrového řízení nominují fakultní referenti vybrané studenty na zahraniční univerzity.

Zahraniční univerzita většinou kontaktuje studenta a zasílá mu formulář přihlášky, akceptační dopis, vstupní údaje do informačního systému nebo další informace související s pobytem. Je povinností studenta, aby si zajistil podání přihlášky na zahraniční univerzitě a včas a řádně ji vyplnil. Součástí přihlášky může být Transcrip of Record, jazykové certifikáty, Learning Agreement, motivační dopis aj.


Vyplnění Online Learning Agreementu (OLA)

 • Learning Agreement (LA) se vyplňuje ONLINE na webové stránce „learning-agreement.eu“. V případě, že zahraniční univerzita nepodporuje online podpis Learning Agremeent, je možné vyplnit LA v papírové formě.
 • student musí v zahraničí splnit alespoň 18 ECTS kreditů za semestr, je potřeba si ale hlídat minimální počet kreditů pro postup do dalšího semestru na VUT
 • studijní smlouva potvrzená vysílající i přijímající institucí je podmínkou pro vyplacení finanční podpory a musí být schválena všemi stranami před podpisem účastnické smlouvy
 • student může v zahraničí pracovat také na diplomové/disertační práci (dále DP)


Uzavření účastnické smlouvy

Po schválení přihlášky ve výběrovém řízení se student osobně dostaví podepsat účastnickou smlouvu na Oddělení internacionalizace na Rektorátu VUT, a to nejpozději týden před zahájením studijního pobytu. Pokud student odjede do zahraničí bez účastnické smlouvy, nebude mi zpětně vyplaceno stipendium a bude evidován jako zero grant student (bez finanční podpory).

Začátkem studijního pobytu se rozumí první den, kdy musí být student přítomen v přijímající instituci (začátek semestru, první den Welcome week nebo jazykového kurzu před zahájením semestru).

Koncem studijního pobytu se rozumí poslední den, kdy musí být student přítomen v přijímající instituci (pobyt končí poslední vykonanou zkouškou).

Do délky trvání pobytu se nezapočítávají dny cesty.


Před podpisem účastnické smlouvy je student povinen:

 • odeslat na erasmus@vutbr.cz plně podepsaný Learning Agreement a akceptační dopis (může být formou dopisu, popřípadě doložení o konání Welcome Week, jazykového kurzu před zahájením pobytu apod.)
 • vložit do STUDIS číslo bankovního účtu, na který bude vyplacena finanční podpora
 • zajistit si pojištění (zdravotní, úrazové, pojištění odpovědnosti)
 • sjednat si schůzku na Oddělení internacionalizace online prostřednictvím rezervačního systému (studenti bez předem potvrzené schůzky nebudou odbaveni)
 • zajistit včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat (důležité zvláště v letních měsících, kdy je nutné požádat fakultu o předčasný zápis!)
 • zajistit si individuální studijní plán (bude zkontrolováno při podpisu účastnické smlouvy)


Online jazyková podpora

 • student má možnost vyplnit jazykový test a posoudit své jazykové schopnosti
 • jazykový test se vyplňuje na webové stránce EU Academy, kde si student založí účet a vyplní „English placement test“


Ubytování

 • informace ohledně možnosti ubytování student nalezne na webových stránkách zahraniční instituce, příp. je studentovi sdělí sama univerzita po obdržení jeho přihlášky
 • na Instagramu Oddělení internacionalizace najde „ubytovací mapu“, tj. zkušenosti studentů s ubytováním v dané zemi a doporučení
 • pro hledání ubytování můžete využít i platformu Erasmus play


BĚHEM POBYTU

Změny v Learning Agreementu

 • student může změnit svoje předměty v Learning Agreementu prostřednictvím online Changes to Learning Agreement (najdete pod Vaším účtem na webové stránce „learning-agreement.eu“), a to nejpozději 30 dní od zahájení studia na zahraniční univerzitě
 • všechny změny musejí být odsouhlaseny elektronickým podpisem jak vysílající, tak přijímající institucí


Prodloužení pobytu

Student má možnost v průběhu pobytu požádat o jeho prodloužení prostřednictvím žádosti o prodloužení pobytu

 • semestrální prodloužení je možné pouze v rámci jednoho akademického roku, v případě prodloužení o celý semestr je nutné vytvořit nové Changes to Learning Agreement
 • žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a pověřeným pracovníkem na dané fakultě a poté odeslaná na Oddělení Internacionalizace minimálně 30 dní před ukončením pobytu
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené doby stáže automaticky, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí další finanční podporu
 1. prodloužení bez nároku na finanční podporu: student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus+ studenta a z něho plynoucí výhody
 2. prodloužení s finanční podporou: je možné jen v případě dostatečných finančních prostředků z programu Erasmus+, změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě

Aktuálně jsou studijní pobyty prodlužovány bez finanční podpory Erasmus+.


Zkrácení pobytu

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k účastnické smlouvě a poměrným zkrácením finanční podpory
 • v případě, že student zkrátí pobyt o více než 5 kalendářních dní, je povinen vrátit poměrnou část přiděleného grantu.
 • u krátkodobých studijních pobytů neplatí tolerance 5 kalendářních dní a student je při jakémkoliv zkrácení pobytu vrátit poměrnou část přidělené finanční podpory


PO NÁVRATU

Po návratu ze studijního pobytu je student povinen:

 • odevzdat osobně na Oddělení Internacionalizace originál Confirmation of Study Period – potvrzení o reálné délce pobytu podepsané přijímající organizací, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení pobytu (je možné akceptovat i zaslání Confirmation z přijímající instituce na email erasmus@vutbr.cz)
 • do 15 dnů od výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail) a vyplnit Anketu VUT ve Studisu.
 • nechat si uznat výsledky ze studijního pobytu do studia na základě Transcript of Records – uznávání kreditů je v plné kompetenci jednotlivých fakult; o procesu uznávání kreditů se informujte na zahraničním/studijním oddělení své fakulty
 • do 45 dnů od ukončení pobytu odevzdat kopii Transcript of Records na Oddělení Internacionalizace, originál na studijní oddělení fakulty, kde proběhne uznání předmětů

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ PROGRAMU LLP/ERASMUS A ERASMUS+

Pro koordinátory

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.