studijní program

Biomedicínská technika a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-BTBAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0688A060001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.10.2019 - 26.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50
Zdravotnické obory Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Cílem studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je vychovat prakticky zaměřené absolventy, ale také budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky bioinformatiky a matematické biologie. Absolvent studia bude vybaven teoretickými znalostmi z matematiky, fyziky a chemie, biologie, anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, obecnými i odbornými jazykovými dovednostmi, dále také schopnostmi pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Absolvent bude ovládat principy činnosti a zásady využití prostředků zdravotnické techniky a biomedicínské informatiky, bude schopen programově komunikovat s těmito prostředky; bude mít přehled o aktuálních informacích z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. Je schopen spolupracovat v oblasti týmového experimentálního výzkumu a vývoje, ve vývojových týmech výzkumných a vzdělávacích institucí, v rámci vývojových a výrobních firem v oboru medicínské techniky a informatiky, firem zabývajících se prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení, v biologických a genetických laboratořích.
Absolvent má dobré znalosti z matematiky, fyziky, biochemie, biologie, fyziologie člověka a zdravotnické etiky. Je seznámen se současnými trendy v oboru zdravotnické techniky a informatiky. Bude schopen aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické techniky. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společností. Obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru v rámci VUT, či na jiné vysoké škole.
Absolvent je oprávněn vykonávat nelékařské zdravotnické povolání "Biomedicínský technik" podle zákona č. 96/2004 Sb. a je schopen vykonávat povolání dle Národní soustavy povolání. Vede technickou zdravotnickou dokumentaci, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami, vyššími odbornými školami a vysokými školami, podílí se na přípravě standardů.
Biomedicínský technik dále bez odborného dohledu a bez indikace pracuje se zdravotnickými přístroji, pokud nemůže svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může kontrolovat a opravovat zdravotnické přístroje, organizovat a koordinovat technické služby související s provozem zdravotnické techniky, a pokud splňuje kvalifikační předpoklady, opravuje zdravotnické přístroje, provádí technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky.
Biomedicínský technik pod odborným dohledem klinického inženýra nebo klinického technika na základě indikace lékaře a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může pracovat se zdravotnickými přístroji, pokud může svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Pod přímým vedením klinického inženýra nebo klinického technika se specializovanou způsobilostí v oboru může vykonávat činnosti při výběru zdravotnických přístrojů, zejména hodnotit jejich vlastnosti ve vztahu k poskytované zdravotní péči, koncipování kompletů zdravotnických technologií, obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh, hodnocení a klinických zkouškách zdravotnických přístrojů.
Studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu jsou schopni v rámci zdravotnických zařízení samostatně pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, asistovat při diagnostice a terapii s využitím speciální klinické techniky, kontrolovat přístrojovou techniku, zabezpečovat činnosti související s provozem zdravotnické techniky a nemocničního informačního systému, rutině analyzovat bioinformatická data včetně genetických, obsluhovat software pro podporu diagnostiky, podílet se na akvizici zdravotnických přístrojů a na školení pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.
Vysokoškolská kvalifikace, kterou absolventi studijního programu BPC-BTB svým studiem získají, jim umožní pokračování v navazujících magisterských programech příbuzných oborů na VUT v Brně, ČVUT v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, a dalších.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
169 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 4 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 7 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné (PV) předměty jsou vybrané odborné předměty, které slouží k rozšíření odborných znalosti studentů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BCHBiochemiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13 / EX - 13ano
BPC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BPC-FYZFyziologie člověkacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-MA1AMatematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / CPP - 24 / PR - 3ano
BPC-ZAHZáklady anatomie a histologiecs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
BPC-ELSAElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / L - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-PRGAlgoritmizace a programovánícs3PovinnýklCp - 39ano
BPC-FY2AFyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / L - 13ano
BPC-MA2AMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / CPP - 18ano
BPC-PFYPatologická fyziologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-MOLÚvod do molekulární biologie a genetikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-STABiostatistikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-ZSOČíslicové zpracování signálů a obrazů cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
BPC-MA3AMatematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / PR - 4ano
BPC-SPEASilnoproudá a přístrojová elektrotechnikacs4PovinnýklP - 13 / L - 39ano
BPC-KMEÚvod do klinické medicínycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-UMIÚvod do medicínské informatikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ABSAnalýza biologických signálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-BINBioinformatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-OBFObecná biofyzikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BPC-RADRadiologie a nukleární medicínacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 52ano
BPC-ZLPZdravotnická legislativa a právocs2Povinnýzá,zkP - 13 / S - 13ano
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BEJBioelektrické jevycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-BSNElektronika a biosenzorycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-LDTALékařská diagnostická technika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-BSESemestrální prácecs1PovinnýklK - 13ano
BPC-UIMUmělá inteligence v medicíněcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BPC-ZPPZáklady první pomocics3PovinnýP - 13 / L - 13ano
BPC-ETIZdravotnická etikacs3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BCEBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BPC-PBTElektronické systémy a měřenícs4PovinnýP - 13 / L - 39ano
BPC-MBMMateriály a komponenty pro biomedicínucs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BPC-MBEModely v biologii a epidemiologiics4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
BPC-XBEOdborná praxecs0PovinnýPX - 26ano
BPC-PBIPraktika z bioinformatikycs3PovinnýklCp - 39ano
BPC-STDStandardizace ve zdravotnictvícs2PovinnýklP - 26ano
BPC-TPTTerapeutická a protetická technika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 1ano
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3VolitelnýzkCj - 26ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-FY1PFyzika 1 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FY2PFyzika 2 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-MASMatematický seminářcs2VolitelnýCOZ - 14 / CPP - 12ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PA1Praktická angličtina 1cs5Volitelnýzá,zkCj - 52ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ne
XPC-RU1Ruština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ne
XPC-ESP1Španělština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-SCMZáklady simulací v COMSOL Multiphysicscs3VolitelnýklCp - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPA-POPComputers and Programmingen4Povinně volitelnýklP - 13 / Cp - 26ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB 1ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-FY1PFyzika 1 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-FY2PFyzika 2 v příkladechcs2VolitelnýCOZ - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-PA2Praktická angličtina 2cs5Volitelnýzá,zkCj - 52ano
XPC-PFVProjektování fotovoltaických elektrárencs2VolitelnýCp - 26ano
BPC-ORSPsychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávánícs3VolitelnýCOZ - 26ne
XPC-RU2Ruština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ne
XPC-ESP2Španělština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
BPC-TAPTechnické aplikace plazmatu cs2VolitelnýP - 26ano
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVB 1 4 kr - 8 kr BPC-AN4 (2 kr) zimní/letní sem., BPC-AEI (2 kr) zimní/letní sem.