studijní program

Městské inženýrství

Fakulta: FASTZkratka: BPC-MIAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0732A260006

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Členění čtyřletého studijního programu Městské inženýrství vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy středních škol v ČR i v EU. Studijní program umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti městského inženýrství. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovi odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z urbanismu, městské infrastruktury, práva pozemního stavitelství a dalších. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při řešení problémů a úloh urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce bc. před jménem).

Profil absolventa

Studijní profil absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je dán jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce.
Tomu odpovídá i skladba předmětů studijního programu, který je založen zejména na vyváženém poměru teoretických a odborných disciplín. Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).
Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.
Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně – technickým, ekonomicky - technickým a ekologicky – technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“) před jménem a následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání, popř. při splnění podmínek přijetí i v navazujících magisterských programech vysokoškolského studia. Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent bakalářského studijního programu Městské inženýrství, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v navazujících magisterských studijních programech pro získání titulu inženýr (např. v NSP Městské inženýrství).

Charakteristika profesí

Absolvent je odborně zaměřen na problematiku technických, urbanistických, ekonomických a ekologických aspektů řešení území sídel, zejména na problémy dopravy, vodohospodářské infrastruktury, zásobování elektřinou, plynem a dalšími energiemi ve vzájemných vazbách a v urbanistickém kontextu a to v oblasti navrhování, projednávání, schvalování a výstavby. Uplatní se v profesích v oblasti koordinace technického vybavení území v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další (pracovník v orgánech územních samosprávných celků, urbanista, stavební inženýr realizace investic a engineeringu, stavební inženýr přípravy výroby a investic, správce budov).
Absolvent je připravován na výkon regulovaného povolání související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství, zejména komunikací a úprav ploch, zásobování vodou, odvodnění území, plynovody, NTL a STL a regulační stanice STL/NTL, rozvody tepla, sdružené trasy a městský mobiliář. Celková koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a území (Autorizovaný inženýr 1100).
Typickým zaměstnavatelem jsou orgány státní správy, územních samosprávných celků a místních samospráv, organizace zabývající se územním plánováním, technickým urbanismem, stavební výrobou a další.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (240 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, bakalářskou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 26 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 24 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 1 skupinu povinně volitelných předmětů typu A,
- 2 volitelné předměty.
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematickému okruhu Městské inženýrství.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně student v rámci volitelných předmětů si může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B2.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (ECTS). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Městské inženýrství navazuje navazující magisterský studijní program Městské inženýrství. Absolventi také mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BVA001Ekonomiecs, en3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BBA001Fyzika cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
BEA001Geodéziecs, en3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BUA004Informatika (MI)cs5PovinnýC1 - 52ano
BAA001Matematika 1cs, en7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BUA005Informační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA013Konstruktivní geometriecs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA002Matematika 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVB003Pracovní inženýrství (E)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BIA001Stavební látkycs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BEA002Výuka v terénu z geodéziecs, en2PovinnýVT - 40ano
BDA001Základy stavební mechaniky cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BFA001Geologie cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BAA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BFA002Mechanika zemincs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA001Pozemní stavitelství 1cs, en7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BDA002Pružnost a pevnost cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVA020Stavební a správní právocs3PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
BGA002Urbanismus 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSA011Aplikovaná ekologie cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BRA010Hydraulika a hydrologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZA004Legislativa územního plánování a stavebního řáducs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHB004Pozemní stavitelství 2 (S)cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BLA001Prvky betonových konstrukcícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BOA002Prvky kovových konstrukcícs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BGA003Urbanismus 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BVA005Ceny ve stavebnictví 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVA026Finance (MI)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BMA001Pozemní komunikace 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA016Pozemní stavitelství 3 (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BTA001Technická zařízení budov 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BGA004Územní plánovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BMA002Pozemní komunikace 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA017Projekt – Pozemní stavitelstvícs5PovinnýklPR - 52ano
BWA002Technologie staveb 1cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BRA005Úpravy toků a jezycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA003Vodárenstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BNA007Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BJA024Ekologie ve stavebnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BRA011GIScs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA002Inženýrské sítěcs2Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMA003Městské komunikacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVA022Moderní řízenícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA005Projekt 2cs4PovinnýklPR - 52ano
BPA014Vodohospodářská infrastrukturacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BIA008Bakalářský seminář (W)cs4PovinnýS - 52ano
BSB009Pozemkové úpravy (V, MI)cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BZA005Právo v městském inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BTA002Technická zařízení budov 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVA019Veřejné stavební investice 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BBA002Aplikovaná fyzika (K)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265688ano
BIB009Hodnocení stávajících konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265688ano