Detail předmětu

Inženýrské sítě

FAST-BPA002Ak. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy návrhování a projektování inženýrských sítí a hlubší informace o funkci, navrhování a provozu trubních sítích (teplovody a plynovody).

Prerekvizity

Fyzika, Hydraulika a termodynamiky

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje.
2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení.
3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
4. Vodovodní sítě.
5. Kanalizační sítě.
6. Zákonitosti proudění plynů.
7. Tepelné sítě.
8. Zásobení plynem.
9. Plynovodní sítě.
10. Energetické a sdělovací sítě.
11. Výstavba a sanace trubních sítí.
12. Základy teorie trubních sítí.
13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Učební cíle

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

SOVAK. Příručka provozovatele stokové sítě - 3. aktualizované vydání. Praha: SOVAK. 2022
ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci. 2017.
SOVAK. Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací. Praha: SOVAK. 2008
KLEPSATEL, František, RACLAVSKÝ, Jaroslav. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava: JAGA GROUP. 2007. ISBN 978-80-8076-053-3.​
HLAVÍNEK, Petr a kol. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Brno: ARDEC, 2007. ISBN: 80-86020-55-X .
Beránek, J. a kol. Inženýrské sítě. Studijní opora. Brno: VUT v Brně. 2004.
ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství 1. Praha: Academia. 1998. ISBN 80-200-0663-X
ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství 1. Praha: Academia. 2001. ISBN 80-200-0440-8​

Doporučená literatura

GUO, J.C.Y. Street Drainage Design and Modeling. Water Resources Publications, LLC. 2017. 158 p. ISBN 978-1887201919.​
STEIN, Dietrich. Trenchless Technology for Installation of Cables and Pipelines. Stein und Partner, 2005. ISBN 9783000149559

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-MI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje. 2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení. 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 4. Vodovodní sítě. 5. Kanalizační sítě. 6. Zákonitosti proudění plynů. 7. Tepelné sítě. 8. Zásobení plynem. 9. Plynovodní sítě. 10. Energetické a sdělovací sítě. 11. Výstavba a sanace trubních sítí. 12. Základy teorie trubních sítí. 13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koordinace sítí technického vybavení. 2. Optimalizace délky přípojek. 3. Návrh vodovodní přípojky. 4. Návrh kanalizační přípojky. 5. Seminární práce – prezentace. 6. Seminární práce – prezentace. 7. Zápočet.