Detail předmětu

Vodárenství

FAST-BPA003Ak. rok: 2022/2023

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody.

Osnovy výuky

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody.
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody.
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže.
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem.
5. Filtrace.
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody.
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody.
8. Vodojemy, čerpací stanice.
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení.
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování.
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury.
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody.

Učební cíle

Získání základních znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody. 2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody. 3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže. 4. Usazování, čiření vločkovým mrakem. 5. Filtrace. 6. Oxidace a další způsoby úpravy vody. 7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody. 8. Vodojemy, čerpací stanice. 9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení. 10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování. 11. Trubní materiály, tvarovky a armatury. 12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí. 2. Výpočet potřeby vody. 3. Index upravitelnosti surové vody. 4. Návrh jímacího objektu. 5. Návrh vločkovací nádrže. 6. Návrh usazovací nádrže. 7. Technologické schéma ÚV. 8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství. 9. Návrh výškového umístění vodojemu. 10. Pracovní bod čerpací stanice. 11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty. 12. Kladečské schema vybraného uzlu. 13. Zápočet.