Detail předmětu

Konstruktivní geometrie

FAST-BAA013Ak. rok: 2022/2023

Student zvládne konstrukci elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: kótovaného, Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Zvládne zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v kótovaném promítání a kolmé axonometrii, jejich řezy a průsečíky s přímkou. V lineární perspektivě zobrazení stavebního objektu. Zvládne základní konstrukce na topografických plochách a základy teoretického řešení střech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne konstrukci kuželoseček, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Zvládne zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládne zobrazení stavebního objektu. V kótovaném promítání zvládne teoreticky vyřešit střechu a vyřešit umístění stavebního objektu do terénu.

Prerekvizity

Základní poznatky z rovinné geometrie a stereometrie v rozsahu střední školy.

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednášky, cvičení

Způsob a kritéria hodnocení

Denní forma studia: studenti musí napsat dva zápočtové testy, odevzdat dva rysy a další domácí práce.
Pro úspěšné vykonání zkoušky je potřeba získat alespoň 50% bodů.
Kombinovaná forma studia: studenti musí napsat 6 testů během semestru a poskytnout je vyučujícímu. Jejich úspěšné vypracování je podmínkou pro získání zápočtu. Zkouška je úspěšná při získání alespoň 50% bodů.

Osnovy výuky

1. Rozšířený eukl. prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, příklady. Křivka afinní ke kružnici.
2. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání.
3. Mongeovo promítání.
4. Mongeovo promítání. Kótované promítání.
5. Kótované promítání.
6. Kolmá axonometrie.
7. Kolmá axonometrie. Úvod do středového promítání.
8. Lineární perspektiva.
9. Lineární perspektiva.
10. Lineární perspektiva. Topografické plochy.
11. Topografické plochy. Spojení komunikace s terénem.
12. Teoretické řešení střech.
13. Teoretické řešení střech.

Učební cíle

Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Seznámit se s teoretickým řešením střech a topografickými plochami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Student si může zapsat volitelný předmět VAC001 v předcházejícím semestru. Obsah kurzu je úvod do problematiky předmětu deskriptivní geometrie.

Základní literatura

Deskriptivní geometrie, multimediální CD-ROM, verze 4.0; BULANTOVÁ,J.,HON,P.,PRUDILOVÁ,K.,PUCHÝŘOVÁ,J.,ROUŠAR,J.,ROUŠAROVÁ,V.,SLABĚŇÁKOVÁ,J.,ŠAFAŘÍK,J. FAST VUT v Brně, 2012 (CS)

Doporučená literatura

Descriptive geometry ČERNÝ, Jaroslav, KOČANDRLOVÁ, Milada ČVUT, Praha, 1996 (EN)
Konstruktivní geometrie Černý J., Kočandrlová M ČVUT Praha, 2003 (CS)
Deskriptivní geometrie I Drábek K., Harant F.,Setzer O SNTL Praha, 1978 (CS)
Deskriptivní geometrie I, II PISKA, Rudolf, MEDEK, Václav SNTL, 1976 (CS)
Deskriptivní geometrie I,II VALA, Jiří VUT Brno, 1997 (CS)
Cvičení z deskr.geometrie II,III HOLÁŇ, Štěpán, HOLÁŇOVÁ, Libuše VUT Brno, 1994 (CS)
Descriptive geometry Pare, Loving, Hill: London, 1965 (EN)
Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Autorský kolektiv ÚMDG FaSt VUT v Brně https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozšířený eukl. prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, příklady. Křivka afinní ke kružnici. 2. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání. 3. Mongeovo promítání. 4. Mongeovo promítání. Kótované promítání. 5. Kótované promítání. 6. Kolmá axonometrie. 7. Kolmá axonometrie. Úvod do středového promítání. 8. Lineární perspektiva. 9. Lineární perspektiva. 10. Lineární perspektiva. Topografické plochy. 11. Topografické plochy. Spojení komunikace s terénem. 12. Teoretické řešení střech. 13. Teoretické řešení střech.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kuželosečky. Konstrukce na základě ohniskových vlastností. 2. Kolineace, afinita. Konstrukce os elipsy pomocí afinity, 3. Mongeova projekce. 4. Mongeova projekce. 5. Mongeova projekce. Kótované promítání. 6. Kontrolní práce. Kolmá axonometrie. 7. Kolmá axonometrie. 8. Lineární perspektiva. 9. Lineární perspektiva. 10. Kontrolní práce. Lineární perspektiva. 11. Topografické plochy. 12. Topografické plochy. Střechy. 13. Střechy. Zápočty.