studijní program

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Fakulta: FSIZkratka: B-FIN-PAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0719A110001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Fyzika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je vybavit jeho absolventa znalostmi a dovednostmi, které mu umožní buď pokračovat v dalším vzdělávání v oblastech, jako je aplikovaná fyzika, fyzikální inženýrství, nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství, optické inženýrství či metrologie, nebo pracovat v oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Studium vychází ze širokého matematicko-fyzikálního základu doplněného základními poznatky z oblasti inženýrství, zejména z oblasti počítačové podpory konstruování, nebo z oblasti chemie a biologie na úrovni potřebné pro práci v hraničních oblastech výzkumu a vývoje.

Profil absolventa

Znalosti: Student získá vedle širokých znalostí fyziky, nabytých zejména v kurzech obecné a teoretické fyziky a dalších specializovaných fyzikálních předmětech, a matematiky také základní znalosti z oblasti inženýrství, zejména z oblasti počítačové podpory konstruování, nebo z oblastí chemie a biologie na úrovni potřebné pro práci v hraničních oblastech výzkumu a vývoje. Tento komplex teoretických a experimentálních znalostí umožní studentovi porozumět fyzikálním vlastnostem látek a nanostrukturních metamateriálů a metodám jejich zkoumání či funkci fyzikálních a optických zařízení a přístrojů. Významnou část vzdělávání tvoří vlastní práce studentů v laboratořích ústavu vybavených nejmodernějšími zařízeními. K vysoké úrovni vzdělávání přispívá rovněž i možnost využití personálního a materiálního zázemí poskytovaného výzkumnou infrastrukturou CEITEC. Dovednosti: Absolventi vybavení širokými znalostmi fyziky a matematiky budou schopni řešit reálné fyzikálně-inženýrské problémy na úrovni experimentální i teoretické, budou schopni připravit a realizovat experimenty a analyzovat dosažené výsledky. Budou schopni konstruovat fyzikální a optická zařízení a užívat je pro vytváření a charakterizaci struktur požadovaných vlastností. Kompetence: Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, optické inženýrství nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech a mohou se uplatnit v praxi, například v laboratorních provozech, metrologických institucích a technologicky zaměřených firmách apod.

Charakteristika profesí

Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech a mohou se uplatnit v praxi, například v laboratorních provozech, metrologických institucích a technologicky zaměřených firmách apod.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součásti SZZ a jejich obsah
1. Obhajoba bakalářské práce
2. Atomová a kvantová fyzika (Obecná fyzika IV, Kvantová a statistická fyzika)
3. Elektrodynamika a optika (Obecná fyzika II a III, Elektrodynamika a STR, Základy optiky)
4. Fyzika a inženýrství pevných látek a nanostruktur (Fyzika pevných látek, Základy nanověd, Principy zařízení pro fyzikální technologie)
(V závorce jsou uvedeny předměty vztahující se k danému tematickému okruhu.)

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, optické inženýrství, nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1INInformatikacs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
TA1Matematická analýza I Fcs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TUNÚvod do fyzikálního inženýrství a nanovědcs2PovinnýkolP - 13 / C1 - 6 / CPP - 7ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
TLAZáklady lineární algebrycs2Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
0FPFyzikální proseminář Ics2VolitelnýC1 - 26ano
TR0Prezentace výsledkůcs1VolitelnýCPP - 26ano
0PDProgramování v Delphics2VolitelnýCPP - 39ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs2VolitelnýP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z konstruktivní geometriecs2VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs2VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR1Fyzikální praktikum Ics2PovinnýklL - 26ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkK - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
TA2Matematická analýza II Fcs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 33 / CPP - 6ano
2NUNumerické metodycs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
TF2Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)cs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
TCHChemické praktikumcs4Povinně volitelnýklL - 26Skupina č. 1ano
2KKonstruovánícs4Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 26Skupina č. 1ano
0FRFyzikální proseminář IIcs2VolitelnýC1 - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs2VolitelnýCPP - 26ano
T1FPočítačová fyzika Ics3VolitelnýklP - 13 / CPP - 13ano
0F1Semestrální projekt Ics3VolitelnýklCPP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TR2Fyzikální praktikum IIcs4PovinnýklL - 39ano
SA3Matematická analýza IIIcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
TF3Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TEN1Technical English Ien0PovinnýCj - 26ano
TMMTeoretická mechanika a mechanika kontinuacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
3CDCAD - základnícs2Povinně volitelnýCPP - 26Skupina č. 2ano
TOMMakromolekulární chemiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Skupina č. 2ano
3STStatikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14Skupina č. 2ano
0FOFyzikální proseminář IIIcs2VolitelnýC1 - 26ano
SG0Grupy a okruhycs2VolitelnýP - 26ano
T2FPočítačová fyzika IIcs3VolitelnýklP - 13 / CPP - 13ano
0F2Semestrální projekt IIcs3VolitelnýklCPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TDEElektrodynamika a speciální teorie relativitycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
TR3Fyzikální praktikum IIIcs4PovinnýklL - 39ano
4MMatematika IVcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
TF4Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 22 / CPP - 4ano
TEN3Technical English Examen4PovinnýzkK - 1ano
TEN2Technical English IIen0PovinnýCj - 26ano
T1KVybrané kapitoly z matematiky Ics3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TSMModelování molekulárních strukturcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 26Skupina č. 3ano
4PPPružnost a pevnost Ics7Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14Skupina č. 3ano
4PP-APružnost a pevnost Ien7Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14Skupina č. 3ano
TVNStruktura a vlastnosti moderních materiálůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13 / CPP - 13Skupina č. 3ano
TKCÚvod do konstrukce přístrojů a speciální CADcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13 / CPP - 26Skupina č. 3ano
0FQFyzikální proseminář IVcs2VolitelnýC1 - 26ano
TK0Kryogenikacs3VolitelnýP - 16 / P - 16 / L - 10 / L - 10ano
0F3Semestrální projekt IIIcs3VolitelnýklCPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs2VolitelnýCPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2VolitelnýP - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TTVFyzika a technika vakuacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TQSKvantová a statistická fyzikacs8Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
TPXPlánování a vyhodnocování experimentůcs2PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
T2KVybrané kapitoly z matematiky IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TZOZáklady optikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / C1 - 26ano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 26Skupina č. 4ano
TBIMolekulární biologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / C1 - 20Skupina č. 4ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2VolitelnýkolP - 39ano
0FSFyzikální proseminář Vcs3VolitelnýkolC1 - 26ano
0PMPraktická metalografiecs2VolitelnýP - 13 / L - 26ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs4VolitelnýklP - 26 / CPP - 26ano
0F4Semestrální projekt IVcs3VolitelnýklCPP - 26ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs2VolitelnýP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BFBakalářský projekt (ÚFI)cs6PovinnýVB - 78ano
TEFElektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentucs4PovinnýklP - 13 / L - 26ano
TPLFyzika pevných látekcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TPZ-APrincipy zařízení pro fyzikální technologieen3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 6 / CPP - 7ano
TBSSeminář k bakalářské práci (B-FIN)cs2PovinnýC1 - 26ano
TSSpeciální praktikum Ics4PovinnýklL - 39ano
TZNZáklady nanovědcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 10 / CPP - 3ano
TNSMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturcs3Povinně volitelnýkolP - 26 / L - 3 / C1 - 7 / CPP - 3Skupina č. 5ano
TNS-AMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturen3Povinně volitelnýkolP - 26 / L - 3 / C1 - 7 / CPP - 3Skupina č. 5ano
TCSOptické konstruovánícs3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 26Skupina č. 5ano
TF0Fyziologická optikacs2VolitelnýP - 13ano
TK0Kryogenikacs3VolitelnýP - 16 / P - 16 / L - 10 / L - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 nekontroluje se 1 TCH, 2K
Skupina č. 2 6 kr - 7 kr nekontroluje se 3CD (2 kr), TOM (6 kr), 3ST (5 kr)
Skupina č. 3 nekontroluje se 1 TSM, 4PP, 4PP-A, TVN, TKC
Skupina č. 4 nekontroluje se 1 CKP, TBI
Skupina č. 5 nekontroluje se 1 TNS, TNS-A, TCS