studijní program

Architektura pozemních staveb

Fakulta: FASTZkratka: BPC-APSAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0731P010002

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.6.2020 - 9.6.2030

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Architektura pozemních staveb je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. Cílem studia je, aby jeho absolvent:
- nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu,
- dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU,
- mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný architekt,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech architektonicky zaměřených fakultách v ČR a v zahraničí.
Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích a ve veřejné správě.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Ve shodě se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách je tento profesně zaměřený bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb charakterizován záměrem poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře, odpovídající v rámci strukturovaného studia prvnímu, tj. bakalářskému stupni.
Studijní profil absolventa potom vychází z Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, Směrnice Evropského parlamentu 2005/36/ES, odd. 8, čl. 46, o uznávání odborných kvalifikací ze dne 6. 7. 2005, ze zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a z Autorizačního řádu České komory architektů v rozsahu, který odpovídá bakalářskému stupni studia. Je determinován jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce. Je kompatibilní s bakalářskými programy ostatních architektonických škol při českých technických univerzitách. V duchu Boloňské deklarace umožňuje absolventovi pokračovat v dalším odborném studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí. V praxi nalezne absolvent uplatnění především v projekčních kancelářích.

Charakteristika profesí

Absolvent bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice dané studijní specializace. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Absolvent, který je také schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat, nalezne uplatnění:
- na stavebních úřadech,
- na úřadech památkové péče,
- v orgánech ochrany přírody a krajiny,
- ve vedení realizace jednoduché stavby,
- v zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
- jako autorizovaný architekt po splnění odborné praxe pod dohledem a po složení zkoušky odborné způsobilosti nebo v kanceláři autorizovaného architekta.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (240 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu bakalářskou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Architektura pozemních prací se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, bakalářskou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných SZŘ, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb navazuje navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel. Absolventi také mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu na jiné fakultě nebo jiné vysoké škole.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BAA015Deskriptivní geometrie (APS)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA014Matematika (APS)cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA008Obytné stavbycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BHA040Pozemní stavitelství 1 (APS)cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
BGA006Soudobá architekturacs2PovinnýzkP - 26ano
BDA015Stavební mechanika 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA009Veřejné stavby 1cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BGA010Výtvarná tvorba 1cs2PovinnýklC1 - 26ano
BGA007Základy architektonického navrhovánícs4PovinnýklP - 13 / C1 - 39ano
BUA012Základy informatiky (APS)cs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSA011Aplikovaná ekologie cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BGA015Ateliér architektonické tvorby 1cs8PovinnýklA - 104ano
BGA014Dějiny architektury 1cs2PovinnýzkP - 26ano
BHA041Pozemní stavitelství 2 (APS)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BGA012Průmyslové stavbycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BDA016Stavební mechanika 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA011Veřejné stavby 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA013Výtvarná tvorba 2cs2PovinnýklC1 - 26ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BUA013Modelování konstrukcí v roviněcs2PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BUA015Architektonické aplikace CADcs2PovinnýklC1 - 26ano
BGA021Ateliér architektonické tvorby 2cs8PovinnýklA - 104ano
BGA020Dějiny architektury 2cs2PovinnýklP - 26ano
BLA022Nosné konstrukce 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA017Obnova památekcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BHA042Pozemní stavitelství 3 (APS)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BGA019Urbanismus 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA016Venkovské a zemědělské stavbycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA018Výtvarná tvorba 3cs2PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BGA026Ateliér architektonické tvorby 3cs8PovinnýklA - 104ano
BGA025Dějiny architektury 3cs2PovinnýzkP - 26ano
BGA022Interiér a architektonický prostorcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BFA013Nosné konstrukce 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BHA043Pozemní stavitelství 4 (APS)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BIA011Stavební látky a geologiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA024Urbanismus 2cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BGA023Výtvarná tvorba 4cs2PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BUA014Prostorové modelovánícs2PovinnýklC1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BGA032Ateliér architektonické tvorby 4cs8PovinnýklA - 104ano
BGA030Dějiny architektury 4cs2PovinnýklP - 26ano
BGA029Kompozice architektury „v rozšířeném poli”cs2PovinnýzkP - 26ano
BOA019Nosné konstrukce 3cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BHA044Stavební fyzika 1cs1PovinnýP - 26ano
BTA023Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA028Urbanismus 3cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA031Úvod do tradičních stavebních řemeselcs2PovinnýzkP - 26ano
BGA027Výtvarná tvorba 5cs2PovinnýklC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BGA036Ateliér architektonické tvorby 5cs8PovinnýklA - 104ano
BGA034Dějiny architektury 5cs2PovinnýzkP - 26ano
BGA035Detail v architektuře 1cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BEA028Geodézie a kartografie (APS)cs1PovinnýklP - 26ano
BHA045Stavební fyzika 2cs2Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
BZA010Stavební právocs2PovinnýP - 26ano
BTA024Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA033Teorie a estetikacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGB040Kresba a model v architektuřecs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 396064ano
BGB038Techniky vizuální komunikacecs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 266064ano
BGB039Tradiční stavební řemeslacs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 266064ano
BGB037Tvůrčí plenércs3Povinně volitelnýklVT - 406064ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BUA016Informatika pro architektycs1PovinnýC1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BGA041Dějiny výtvarného uměnícs2PovinnýzkP - 26ano
BGA042Detail v architektuře 2cs3PovinnýklC1 - 39ano
BVA025Ekonomika výstavbycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BGA043Komplexní projektcs14PovinnýklPR - 182ano
BZA012Sociologie (APS)cs2PovinnýP - 26ano
BGB044Architektura technické civilizacecs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136066ano
BHB047Stavby s nízkou energetickou náročností (APS)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136066ano
BWB014Technologie stavebcs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136066ano
BGB045-AAngličtina pro architekty – průvodce prací v zahraniční kancelářien3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136067ano
BHB046Poruchy a obnova stavebcs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 136067ano
BUB017Projektování v BIM (APS)cs3Povinně volitelnýklC1 - 266067ano
BRB012Začleňování staveb do krajinycs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 266067ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BGA046Odborná praxe (APS)cs30PovinnýVT - 1560ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
6064 1 BGB040, BGB038, BGB039, BGB037
6066 1 BGB044, BHB047, BWB014
6067 1 BGB045-A, BHB046, BUB017, BRB012