studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: DPC-SEEAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0713D060005

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 60
Energetika Bez tematického okruhu 40

Cíle studia

Studijní program doktorského studia je zaměřen na přípravu špičkových vědeckých a výzkumných specialistů v nejrůznějších oblastech výkonové elektrotechniky, řídicí techniky, návrhu elektrických strojů, výroby a rozvodu elektrické energie, a užití elektrické energie.
Cílem je poskytnout ve všech těchto dílčích zaměřeních doktorské vzdělání absolventům vysokoškolského magisterského studia, prohloubit jejich teoretické znalosti, dát jím též potřebné speciální vědomosti i praktické dovednosti a naučit je metodám vědecké práce.

Profil absolventa

Cílem postgraduálního doktorského studia programu "Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika" je výchova k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Absolventi se uplatní jednak ve výzkumu a vývoji, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích.

Charakteristika profesí

Absolvent doktorského studijního programu "Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika" získá hluboké teoretické znalosti, osvojí si základy vědecké práce a naučí se samostatně řešit složité problémy z oblasti vědy a techniky, s využitím celosvětových informačních zdrojů v daném oboru.
Absolvent je připraven k dalšímu vědeckému a odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility a najde široké společenské uplatnění jednak v oblasti vědy a výzkumu, včetně výzkumu a vývoje v průmyslových společnostech, a to i jako perspektivní pracovník pro vyšší manažerské funkce, jednak i jako vědecko-pedagogický pracovník na technických univerzitách.

Podmínky splnění

Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel doktoranda ve spolupráci s doktorandem. V individuálním studijním plánu jsou specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit. Tyto povinnosti jsou časově rozvrženy do celého období studia, jsou bodově ohodnoceny a v pevně daných termínech probíhá kontrola jejich plnění.
Student si zapíše a vykoná zkoušku z povinného kurzu Zkouška z angličtiny před státní doktorskou zkouškou, z povinně volitelných předmětů ohledem na zaměření jeho disertační práce, přičemž alespoň dva jsou voleny z: Matematické modelování v elektroenergetice, Vybrané problémy z výroby elektrické energie, Vybrané statě z výkonové elektroniky a elektrických pohonů, Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojů, a dále minimálně dvou volitelných předmětů (Angličtiny pro doktorandy; Citování ve vědecké praxi; Řešení inovačních zadání; Vědecké publikování od A do Z).
Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po vykonání všech zkoušek předepsaných jeho individuálním studijním plánem. Před státní doktorskou zkouškou student vypracuje pojednání k disertační práci, v němž detailně popíše cíle práce, důkladné zhodnocení stavu poznání v oblasti řešené disertace, případně charakteristiku metod, které hodlá při řešení uplatňovat.
Obhajoba pojednání, které je oponováno, je součástí státní doktorské zkoušky. V další části zkoušky musí student prokázat hluboké teoretické i praktické znalosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojů a elektrických přístrojů. Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou a kromě diskuze nad pojednáním k disertačním práce se také skládá z tematických okruhů týkajících se povinných a povinně volitelných předmětů.
K obhajobě disertační práce se student hlásí po vykonání státní doktorské zkoušky a po splnění podmínek pro ukončení, jakými jsou účast na výuce, vědecká a odborná činnost (tvůrčí činnost), a minimálně měsíční studijní nebo pracovní stáž na zahraniční instituci anebo účasti na mezinárodním tvůrčím projektu.

Vytváření studijních plánů

Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který zpracuje v úvodu studia školitel doktoranda ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit. Tyto povinnosti jsou časově rozvrženy do celého období studia, jsou bodově ohodnoceny a v pevně daných termínech probíhá kontrola jejich plnění. Průběžné bodové hodnocení všech aktivit doktoranda je vedeno v dokumentu „Celkové bodové hodnocení doktoranda“ a je součástí ISP. Při zahájení dalšího roku studia pak školitel do ISP zaznamená případné změny. Nejpozději do 15. 10. každého roku studia odevzdává doktorand vytištěný a podepsaný ISP na vědeckém oddělení fakulty ke kontrole a založení.
Během prvních čtyř semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných anebo volitelných předmětů pro splnění bodových limitů ze Studijní oblasti, a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce.
Do konce druhého roku studia skládá doktorand státní doktorskou zkoušku, kterou prokazuje široký rozhled a hluboké znalosti v oboru, souvisejícím s tématem disertační práce. K této zkoušce se musí přihlásit nejpozději do 30. dubna ve druhém roce svého studia. Státní doktorské zkoušce předchází zkouška z anglického jazyka.
Ve třetím a čtvrtém roce svého studia provádí doktorand potřebnou výzkumnou činnost, publikuje dosažené výsledky a zpracovává svoji disertační práci. Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, což je nutné doložit nejpozději při odevzdání disertační práce.
Doktorandi ve čtvrtém roce studia předkládají do konce zimního zkouškového období svému školiteli rozpracovanou disertační práci, který ji ohodnotí. Disertační práci doktorand odevzdává do konce 4. roku studia.
Student prezenční formy doktorského studia je v průběhu studia povinen absolvovat pedagogickou praxi, tj. působit v procesu výuky. Zapojení doktoranda do pedagogické činnosti je součástí jeho vědecké přípravy. Pedagogickou praxí doktorand získává zkušenosti v předávání poznatků a zdokonaluje prezentační dovednosti. Skladbu pedagogických aktivit (cvičení, laboratorní cvičení, vedení projektů apod.) určí doktorandovi vedoucí daného ústavu po dohodě se školitelem. Povinnost pedagogické praxe se nevztahuje na doktorandy-samoplátce a na doktorandy v kombinované formě studia. Zapojení do výuky v rámci pedagogické praxe potvrdí po jejím splnění školitel v IS VUT.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Algoritmus adaptace systému chránění

  V chránění distribučních sítí s rozptýlenými zdroji výroby lze v současné době sledovat dva hlavní vývojové směry. Prvním jsou systémy vyžadující ke své činnosti zvýšenou, obvykle rychlou a spolehlivou komunikaci mezi jednotlivými prvky. Jde tedy o systémy, které pro účely chránění využívají znalosti parametrů velké části sítě a mohou na základě těchto znalostí přizpůsobit parametry ochranných funkcí aktuálnímu provoznímu stavu sítě. Druhým méně sledovaným trendem jsou systémy chránění, které ke své funkci znalost parametrů sítě nepotřebují a zpravidla používají algoritmy strojového učení či predikční algoritmy a jejich vzájemnou kombinaci. Disertační práce je zaměřena na výzkum vhodných algoritmů pro parametrizaci ochranných funkcí, který bude využívat predikci nestability sítě na základě sledování napěťových událostí. Algoritmus adaptivních ochranných funkcí bude optimalizován pro centrální chránění napájecí transformovny a bude založen na změně parametrů ochranných funkcí centrální ochrany při změně provozního režimu či změně konfigurace chráněné části distribuční soustavy. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.

 2. Centralizované systémy chránění

  Centralizovaný systém chránění je založen na monitoringu proudových a napěťových poměrů v distribuční síti pomocí moderních převodníků s digitalizovaným výstupem v souladu s protokolem Sampled Values (SV) dle standardu IEC 61850-9-2. Práce je zaměřena na výzkum nových ochranných funkcí využívající jednak možnosti zmíněných převodníků (vysoká linearita a přesnost měření, dynamické korekce měřených veličin) a jednak koncentrace měřených veličin v jednom místě (Process Bus). Jejím cílem je naprogramovat funkční aplikaci pro monitoring a chránění konkrétní části distribuční sítě, která bude využívat zdokonalené algoritmy chránění i zcela nové funkcionality pro centralizované systémy chránění, řízení a optimalizaci elektroenergetických systémů. Téma práce kromě oblasti elektroenergetiky zasahuje významně do oboru informačních technologií. Při řešení se budou aplikovat znalosti z oblasti počítačových sítí, tvorby realtime aplikací a návrhu uživatelského rozhraní pro prezentaci dat. Proto je práce doporučena také zájemcům, kteří absolvovali tento obor. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.

 3. Detekce a lokalizace poruch v aktivních distribučních sítích s využitím měření synchronních fázorů

  Masivní rozvoj rozptýlené výroby elektrické energie přináší potřebu transformace systémů chránění tak, aby byly respektovány požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu sítí pro velké množství možností zapojení sítě včetně ostrovních provozů s různými velikostmi dostupného zkratového výkonu. Cílem práce je analýza možností využití měření synchronních fázorů pro adaptibilní chránění aktivních distribučních sítí. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 4. Diagnostika poruch elektrických strojů

  Téma je zaměřeno na výzkum metod diagnostiky poruch elektrických strojů pomocí různých diagnostických signálů, jejich zpracování a vyhodnocení. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 5. Elektrické stroje odolné proti poruchám

  Téma je zaměřeno na výzkum a vývoj elektrických strojů s vysokou odolností proti poruchám. Může zahrnovat zdvojené třífázové systémy i pěti a vícefázové systémy. Předpokládaná aplikace je v oblasti letectví s výkonem stroje do 100 kW. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 6. Měniče pro vysokofrekvenční indukční ohřev s moderními polovodiči SiC nebo GaN

  Analýza topologií měničů a výkonových rezonančních obvodů pro indukční ohřev pracující se sériovou nebo paralelní rezonancí, způsoby jejich regulace, modelování výkonového LC obvodu včetně vlivu ohřívaného objektu na pracovní činitel jakosti (geometrické uspořádání), praktická realizace měniče vybrané topologie. Součástí studia bude stáž v TU Delft.

  Školitel: Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 7. Nabíjecí stanice pro elektromobily jako prvek elektrizační soustavy

  V souvislosti se současným postupným rozvojem hybridních automobilů a elektromobilů (EVs) se stále naléhavěji ukazuje potřeba rozvoje nabíjecích stanic pro tento typ dopravy. Téma je zaměřeno na návrh a energetickou analýzu konceptu nabíjecí stanice s integrovanou akumulací a s podporou obnovitelného zdroje energie. Na základě navržené koncepce budou sestaveny matematické modely jednotlivých částí systému a bude provedena energeticko-ekonomická analýza s cílem ověřit možnost využití takto koncipované sestavy pro snížení zátěže sítě v odběrném místě. Předpokládá se přímá možnost spolupráce na konkrétním řešení s energetickou společností. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 8. Návrh a vývoj alternativních měřičů a indikátorů částečných výbojů pro vysokonapěťová zařízení

  - Provést rozbor a rešerši současných principů měření částečných výbojů, - nalézt vhodná řešení nebo i kombinaci senzorů na základě citlivosti měření, určení charakteru poruchy, detekce místa poruchy a složitosti řešení, - realizovat vlastní návrh a jeho laboratorní ověření funkčnosti a rozsahu parametrů na základě simulace definovaných poruch ve stíněných buňkách, - provést implementaci vlastních, především alternativních principů měření částečných výbojů do indikátorů a měřičů poruch ve vysokonapěťových zařízení.

  Školitel: Krbal Michal, Ing., Ph.D.

 9. Numerické modelování fyzikálních procesů v tkáni při elektroporaci

  Elektroporace je nadějná a efektivní ablační technika vhodná pro různé oblasti medicíny. Stěžejním problémem metody je správné nastavení elektrických parametrů zákroku pro dosažení elektroporačního efektu v požadované oblasti tkáně. K tomuto účelu lze s výhodou využít metody numerického modelování rozložení elektrické intenzity a Jouleových ztrát. Součástí simulací je i tranzientní tepelná analýza, která umožňuje posoudit rizika nežádoucího termálního poškození tkáně. Cíle práce: 1) Zpřesnění hodnot materiálových konstant používaných při simulacích 2) Provádění simulací dle požadavků lékařského týmu 3) Srovnání dat získaných simulacemi s výsledky reálných experimentů 4) Vytvoření metodiky pro nastavení přístroje s ohledem na druh zákroku Součástí doktorského studia bude minimálně 1 měsíční pracovní stáž na některém z následujících pracovišť: - IHU LIRIC, Hospital Xavier Arnozan, Pessac Francie (Dr. Quido Caluori) - Laboratory of biocybernetics, Univezita Lublaň, Slovinsko (Damian Miklavčič)

  Školitel: Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc.

 10. Ostrovní provoz sítí s distribuovanými zdroji

  S množstvím zdrojů distribuovaných v distribučních sítích (DS) vzniká nově i možnost přechodu části DS do ostrovního provozu (OP), což může být chápáno mimo jiné i jako cesta ke zvyšování spolehlivosti dodávky ve vymezené části DS. Kromě jistě nesporných benefitů, je to však spojeno s řadou technických výzev, zahrnujících především vymezení oblasti, která bude splňovat podmínky pro úspěšný přechod do OP, správnou a spolehlivou detekci stavu pro přechod do OP a zpět, vymezení strategie řízení zdrojů (spotřebičů) pro zajištění stabilního chodu oblasti s odpovídající kvalitou elektrické energie, atp. Je ale třeba vzít v úvahu i bezprostředně spjatá témata související s bezpečností a legislativním rámcem, který provoz DS upravuje. Práce je zaměřena především na technickou realizovatelnost a tedy vytvoření a ověření komplexního konceptu. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 11. Pokročilé testování systémů chránění s využitím real-time simulátoru

  Nové technologie pro výzkum chování elektrických sítí při přechodných jevech umožňují pokročilou analýzu působení rozsáhlých systémů chránění při poruchách. Cílem práce je rozšíření možností real-time simulátoru RTDS pro realizaci simultánních testů v reálném čase. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 12. Regulace napětí v distribučních sítích s vysokým podílem stochastických zdrojů

  Stále rostoucí podíl stochastických zdrojů v sítích má vliv na stabilitu napětí v průběhu dne. V důsledku proměnlivé dodávky výkonu do elektrizační soustavy z těchto zdrojů dochází ke kolísání odchylek napětí v průběhu denního diagramu. Současné prostředky používané k regulaci napětí v některých případech nedokáží zajistit požadovanou úroveň napětí ve všech odběrných místech sítě. Cílem práce je zmapovat nové možnosti a prostředky pro regulaci napětí v distribuční soustavě a navrhnout koncepci této regulace s ohledem na současný vývoj zdrojové základny. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 13. Revize současného a tvorba nového výpočetního nástroje pro návrh zemničů aplikovatelného v národních podmínkách

  V současnosti lze spatřovat tlak elektroenergetického odvětví na zpřesnění výpočtu navrhovaných zemnících soustav, a to především pro případy, kdy se vyskytují ztížené půdní podmínky. Současný postup na národní a částečně i na mezinárodní úrovni je založen na využití koeficientů využití zemničů, který je vhodný pro případy homogenních půd, nicméně je již méně výhodný pro případy půd nehomogenních. Ze strany průmyslu je cítit tlak pro dosažení uspokojivějších řešení i pro tyto případy, nicméně současně užívané analytické řešení založené na zjednodušených vztazích využívajících koeficientů využití je v tomto případě již pro další rozšíření spíše nevhodné. Z principu fungování uvedených koeficientů využití se jeví, že nalezení uspokojivého řešení vede na relativně komplexní závislost, která by pro praktické využití byla spíše obtížně využitelná. Možným uspokojivým řešením by zde mohlo být skrze vytvoření softwarového nástroje, který by využíval novějšího a přesnějšího postupu stanovení rozložení potenciálu v okolí zemniče, tedy např. založená na řešení Laplaceovy rovnice, metodě konečných prvků atp. Lze předpokládat, že využití takto vytvořeného softwarového nástroje by mohlo být zahrnuto do postupu výpočtu zemničů jako případného alternativního způsobu k současnému postupu či být přímo doporučeno českým sdružením elektroenergetických společností v rámci národních podnikových norem elektroenergetiky. Postup práce by byl tedy přibližně následující: - Rozbor současně užívaných výpočtových a měřících postupů, požadavků na výpočet ze strany elektroenergetických společností, seznámení se se současnými legislativními požadavky na národní i evropské úrovni. - Seznámení se, výběr a rozpracování zvolené metody výpočtu zemničů. Volba vstupních a výstupních parametrů. Okolnosti vhodnosti použitého řešení s navržením případných jejich vylepšení. Volba detailnosti samotného řešení, tj. např. jaké modely půdy zahrnout, zemniče umístěné v betonových základech, jejich řešení atp. Zvážení řešení v frekvenční nebo v DC oblasti. - Spolupráce s průmyslem na ověření správnosti získaných výsledků, provedení ověřovacích měření.

  Školitel: Vyčítal Václav, Ing., Ph.D.

 14. Rušení šířená po vedení výkonových sítí v audio pásmu

  Zvyšující se počty polovodičových měničů v distribučních sítích, na straně spotřebičů i v podobě střídačů fotovoltaických zdrojů, vedou ke vzniku a zvyšování úrovně vysoko-frekvenčních rušení šířených po vedení, které mají původ ve spínacích procesech měničů. Výsledkem jsou spínací rušení projevující se především ve frekvenčním pásmu 2-150 kHz, které je také označované jako audio pásmo. Současné zkušenosti s interferencí ukazují, že takové rušení může způsobit dysfunkci snímacích, měřících a řídících systémů, připojených do sítě, s vážnými důsledky. Jelikož se jedná o poměrně novou oblast zájmu, neexistuje dostatečný přehled o charakteru, úrovních, a výskytu diferenciálních rušení v distribučních sítích. Výsledky měření, které byly do současnosti publikovány, jsou pro přehled o stavu nedostatečné a mnohdy neporovnatelné. V této frekvenční oblasti se setkávají dva základní přístupy/metodiky měření využívané na jedné straně pro měření ukazatelů PQ a na straně druhé pro měření úrovní VF rušení, jejichž výsledky jsou navzájem nesouměřitelné. S tím souvisí i značná mezera v koordinaci EMC a související standardizaci. Práce je zaměřená na vývoj odpovídající měřící techniky a procedury pro monitorování inkriminovaného rušení v distribučních sítích. Dále je cílem studium vzniku a šíření daného rušení a v neposlední řadě návrh konceptu koordinace EMC. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na TU Dresden, DE. Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 15. Stroje s přepínáním magnetického toku

  Cílem práce je vývoj, návrh a optimalizace speciálního stroje, které mají magnety buzení a vinutí kotvy na statoru. Vzhledem k tomu, že na rotoru není žádné vinutí ani magnety, je možné tyto stroje vyrobit jako vysokootáčkové, nebo jako stroje integrované, s možností využití rotoru jako čerpadla. Přínosem práce bude návrh vysokootáčkového generátoru o výkonu 70 kW s co největšími otáčkami s využitím dostupných materiálů.

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 16. Systém pro optimalizaci provozu distribučních soustav

  Práce bude zaměřena na vývoj adaptivního systému pro optimalizaci provozu soustavy nízkého a vysokéhonapětí s ohledem na: úroveň napětí, toky jalových výkonů, nesymetrii napětí, zatížení apod. Vlastní systém bude rovněž zajišťovat lokalizaci poruch uvnitř těchto soustav a automatickou rekonfiguraci soustavy. Pro splnění tohoto úkolu budou využívány informace z monitorovacích a ovládacích zařízení, která jsou plánována pro instalaci do distribuční soustavy provozovatelem (smartmetering, reclosery, smart DTS apod.). Ke splnění tohoto úkolu bude využito řešení založené na opensource platformě, které v budoucnu nevyloučí i integraci navrženého řešení do dispečerských řídících a plánovacích systémů. Podmínkou úspěšného obhájení této práce je absolvování nejméně měsíční stáže na zahraniční univerzitě. V současnosti lze považovat za relevantní univerzitu Aalto University (Finsko), avšak konkrétní místo stáže bude upřesněno v průběhu Ph.D. studia.

  Školitel: Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.

 17. Systém pro řízení kvality a toků elektrické a tepelné energie v budovách s obnovitelnými zdroji energie – demand side management

  Zhodnoťte současné možnosti (celosvětově) řízení a monitoringu energetických systémů budov s obnovitelnými zdroji energie. Navrhněte a vytvořte jednotný systém regulace a řízení, který bude zahrnovat tepelné čerpadlo, solární termický kolektor a hybridní energetický systém s akumulací (fotovoltaika, větrná turbína) tak, aby bylo dosaženo maximální možné interakce mezi jednotlivými zdroji a zařízeními s ohledem na okolní vlivy. Výchozím předpokladem navrženého systému je koncepce založená na využití PLC. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 18. Vázané modely elektrických strojů

  Téma dizertační práce je zaměřeno modelování elektrických strojů pomocí tzv. vázaných modelů, tj. analytických modelů zahrnujících elektrické, magnetické, mechanické a tepelné děje ve stroji. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.

 19. Vysokootáčkový generátor

  Cílem je výzkum, vývoj, návrh a optimalizace vysokootáčkových generátorů, které budou sloužit k rekuperaci elektrické energie při zkapalňování plynů pro základní fyzikální výzkum, např. pro jadernou fyziku. Předpokládaný rozsah výkonů a otáček: 5 až 10 kW, 160 000 až 230 000 ot/min. Na základě dostupných informací se předpokládá, že to bude synchronní stroj s permanentními magnety. V rámci disertace bude vyroben funkční vzorek a na základě výsledků měření provedena optimalizace.

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 20. Využití akumulace pro podporu chodu elektrizační soustavy

  S výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů (především z větrných a fotovoltaických elektráren) je úzce spojen pojem stabilita dodávky elektrické energie. Výzkum bude zaměřen na možnosti akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů pomocí moderních technologií, se zaměřením na využití vodíku (VRB systémy), akumulátory na bázi Lithia a přečerpávacích vodních elektráren pro její akumulaci. Výsledkem práce bude návrh opatření v energetické soustavě, který bude řešit časovou disproporci mezi dodávkou a odběrem elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Řešení je spojeno s modelováním (Matlab) na PC a experimentálním měřením na funkčním modelu. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 21. Využití digitální fotografie k hodnocení osvětlovacích soustav

  Téma navazuje na zkušenosti z oblasti analýzy jasu, které má na našem pracovišti dlouholetou tradici. Na základě zkušeností z tohoto oboru, se jeví jako perspektivní v tomto výzkumu pokračovat a povýšit analýzu digitální fotografie na další úroveň, spočívající v hodnocení světelné scény jako celku s ohledem na ostatní světelně-technické parametry (teplota chromatičnosti, oslnění, kontrasty, nevizuální vjemy apod.). Téma by mělo být zaměřeno na propojení různých hodnotících kritérií, kterými se dá ohodnotit osvětlovací soustava a představit tak nový unifikovaný nástroj k hodnocení světelných scén zachycených digitálním fotoaparátem. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Škoda Jan, Ing., Ph.D.

 22. Využití pravděpodobnostního přístupu pro optimalizaci provozu distribučních soustav

  Disertační práce bude zaměřena na výzkum nového pravděpodobnostního přístupu pro posouzení vhodnosti provozu distribučních soustav s ohledem na bezpečnost provozu, četnost poruch a nepřetržitost dodávky elektrické energie. Vlastní metodika bude vycházet jak z již aplikovaných, tak i nových přístupů optimalizovaných tak, aby co nejlépe odrážely provozní vlastnosti nejen národních, ale i zahraničních distribučních sítí. Dané téma disertační práce zasahuje do několika oblastí, které jsou zaměřeny na problematiku výpočtu úrovně poruchových proudů, jejich doby trvání a četnosti výskytu, dále pak do oblasti výpočtu a analýzy rozložení potenciálu povrchu zemně pro zhodnocení možné úrovně dotykových a krokových napětí, problematiky transferu potenciálu a v neposlední řadě do oblasti pravděpodobnostního posouzení přítomnosti osob, vzniku poruchy a koincidence dotyk/porucha. Podmínkou úspěšného obhájení této práce je absolvování nejméně měsíční stáže na zahraniční univerzitě. V současnosti lze považovat za relevantní univerzitu TU Graz (Rakousko), avšak konkrétní místo stáže bude upřesněno v průběhu Ph.D. studia.

  Školitel: Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.

 23. Využití tarifních měřidel s rozšířenou funkcí pro řízení a automatizaci distribučních soustav

  Hlavní funkcí elektroměrů je měřit elektrickou energii v definovaném místě elektrické sítě. Kromě toho však mohou elektroměry plnit řadu dalších funkcí. Například mohou být využity pro měření dalších elektrických veličin vypovídajících o stavu elektrické sítě a následně použitelných, v rámci konceptu Smart Grids, pro její řízení. Cílem je definovat potřebné funkce měřidel a jejich začlenění do jednotlivých bezpečnostně-technických vrstev řízení distribučních sítí. Dále optimalizovat měřící funkce a koncentraci dat pro jednotlivé úlohy. Téma je součástí řešení výzkumného úkolu. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na TU Dresden, DE. Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 24. Vývoj inovativních funkcionalit použitelných při postupném zavádění inteligentních distribučních sítí využívající vybraná data z elektroměrů

  Hlavním cílem práce je vývoj praktických funkcionalit využívající data z chytrých elektroměrů. Funkcionality jednak umožní posouzení aktuálního stavu rozsáhlé a různorodé sítě nízkého napětí, ale současně budou mít zejména prokazatelný pozitivní a inovativní dopad na technicky smysluplný rozvoj Smart grids. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 25. Vývoj metodiky pro certifikaci výrobních modulů se střídači

  • rozbor souvisejících předpisů a norem s požadavky na vlastnosti a funkce výrobních modulů, • definice postupů a specifikací parametrů pro provádění certifikačních/ověřovacích zkoušek včetně možností virtuálního testování, • specifikace a návrh hardwarových požadavků na invertory pro realizaci hardware-in-loop testování v provozních podmínkách • tvorba metodiky pro zpracování a vyhodnocení provozních dat výrobních modulů/zařízení, • implementace navržených postupů a metodik do certifikačních procesů v ČR, včetně řešení systému pro automatizaci prováděných zkoušek

  Školitel: Morávek Jan, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 01.04.2021 do 15.05.2021)

 1. Analýza ztrát a optimalizace parametrů výkonových transformátorů

  V současné době jsou kladené vysoké nároky na účinnost transformátorů. Nové požadavky Evropské Unie na EKO design vyžadují podrobný analytický rozbor ztrát včetně ztrát dodatečných. Pro snížení ztrát bude nutné vysledovat závislost ztrát na tlaku stahovací konstrukce a určit vhodnou sílu utažení, vytvořit analytický popis přídavných ztrát naprázdno - podle zmíněných konfigurací step-lapu ve spoji plechů určit průměrné přídavné ztráty v L a T spojích a v místě děr, odvodit empirické vzorce na základě měření/simulace, které zpřesní výpočet v optimalizačním programu a zmenší bezpečnostní tolerance a umožní případnou úsporu materiálu. Dalším cílem práce bude analytické určení přídavných ztrát ve vinutích (hlavně foliové vinutí). V současnosti neexistuje metoda jak aspoň přibližně určit přídavné ztráty ve foliovém vinutí, které se pohybují až kolem 15% oproti ohmickým ztrátám. Na základě simulace a měření najít analytický výpočet, který by významně přispěl k přesnosti optimalizačního programu.

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 2. Kooperace AC/AC čtyř-kvadrantové měničové trakční stanice s distribuční soustavou

  Nové koncepce napájení AC trakční soustavy ze soustavy distribuční s využitím čtyř- kvadrantových polovodičových měničů je pro distribuční soustavy výzvou i příležitostí. Cílem práce je navrhnout a ověřit integraci AC/AC čtyř-kvadrantových měničových trakčních stanic s možností rekuperace energie a identifikovat, navrhnout a ověřit rozsah možné podpory provozu distribuční soustavy jalovým výkonem. Předpokládaná je spolupráce s provozovateli DS, dodavateli technologií (ABB), projektantem (SUDOP) a mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na University of Campania, IT. Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 3. Metodika pro monitorování umělého světla v nočním prostředí s vazbou na použitou technologii světelných zdrojů

  Problematika umělého světla v nočním prostředí (ALAN) se dotýká jak technologií výroby světla, elektrické energie, měření, ale také ovlivňuje biologické systémy. Pro výzkum biologických vlivů je však zapotřebí znát míru umělého světla. Běžné metriky nejsou schopny pokrýt potřeby testování odezvy v biologických systémech a pro detailnější analýzy bude nutné najít metriky nové. Navrhované téma bude soustředěno na měření světla v nočním prostředí pomocí jasového analyzátoru a hledání vhodné analýzy získaných dat, která by vracela dostatečně relevantní ukazatele použitelné pro další návazný výzkum např. biologů, fyziologů, apod. Nabízí se zde tedy mezioborová spolupráce. Při výzkumu se bude zároveň monitorovat technologická platforma světelných zdrojů, která bude použita jako zdroj metadat pro případné korekce osvětlovacích technologií, pokud bude třeba provádět technologické korekce kvůli nalezeným limitům. V rámci tématu bude prováděn ojedinělý plošný sběr dat v podmínkách ČR popř. dále do Evropy a měla by vzniknout ucelená databáze měření včetně vyhodnocení dle získané metodiky.

  Školitel: Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D.

 4. Metody zrychlení optimalizace elektrických strojů založené na statistických modelech

  V současné době existuje vysoký tlak na optimalizaci a vývoj nových typů elektrických strojů, ať už pro aplikaci v průmyslu, elektromobilitě nebo v letectví. Často se jedná o vysokootáčkové asynchronní stroje s plnými rotory, kde 2D modely vyžadují podstatně delší výpočetní čas ve srovnání se stroji synchronními, a také o stroje, jejichž speciální provedení vede k nutnosti provádět náročný elektromagnetický výpočet prostřednictvím 3D modelů. Optimalizace vybraných typů elektrických strojů tak může být nejenom velmi časově náročná, ale i finančně a energeticky nákladná. Toto téma se snaží na tento problém reagovat, a to skrze výzkum a vývoj statistických modelů elektrických strojů s cílem snížit náklady a čas potřebný pro optimalizaci. Vytvořené náhradní modely pro zrychlení optimalizace elektrických strojů, jako je např. RBF síť, budou nasazeny v reálných výzkumných problémech elektrických strojů, kde umožní rychlou optimalizaci a ověření vyvinutých metodik. Předpokládá se, že výsledky budou pravidelně publikovány na konferencích a v impaktovaných časopisech. Při řešení tohoto tématu bude zajištěna možnost konzultovat výzkumné a vývojové výsledky také s pracovníky JKU – Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Elektrische Antriebe und Leistungselektronik, kde se rovněž očekává absolvování povinné zahraniční stáže doktoranda.

  Školitel: Bárta Jan, Ing., Ph.D.

 5. Pravděpodobnosti reakcí, účinné průřezy, výtěžky štěpných a spalačních reakcí a nejistoty jaderných dat pro urychlovačem řízené podkritické jaderné reaktory

  Urychlovačem řízené zdroje neutronů jsou aktuální nejintenzivnější neutronové zdroje na světě. Díky tomu je možné projektovat podkritické jaderné reaktory s externím zdrojem ve formě urychlovače částic (spalační nebo jiný zdroj). V takovém reaktoru bude vysoká hustota toku neutronů velmi vysokých středních energií, což umožní efektivně transmutovat transurany, včetně nejproblematičtějších štěpných produktů. Dizertační práce se bude zaměřovat na problematiku jaderných dat pro tyto systémy. Předpokládá se spolupráce se zahraničními institucemi (JINR, MSU, RGU, IMP, YSU, UzhNU).

  Školitel: Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D.

 6. Techniky ověřování souladu výroben elektřiny s požadavky Nařízení EU

  Ověřování souladu výroben elektřiny s požadavky je předmětem Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (NC RfG), a navazujících národních implementací požadavků, což jsou v případě ČR Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) - Příloha č. 4: Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele distribuční soustavy (PPDS P4). Zatímco národní implementaci požadavků lze považovat za úspěšnou, zavedení procesů ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky není stále dokončeno. Současný způsob ověřování a prokazování souladu vykazuje zásadní nedostatky, v jejichž důsledku závažné procento současně připojovaných výroben tyto minimální požadavky fakticky neplní. Původ stavu lze identifikovat především v neúplnosti specifikace procesního rámce prokazování souladu a v absenci řešení pro samotné ověřování, která jsou v současné době ve stádiu vývoje. Cílem je nezbytný vývoj a vymezení/určení podpůrných certifikovaných technik a metodik pro ověřování souladu výrobních zařízení a modulů/výroben a jejich monitoring (průběžné ověřování trvání souladu) testováním a měřením v laboratorních i provozních podmínkách. V souhrnu je cíleno na procesy, postupy a prostředky pro dosažení úspěšné integrace nízko/bez-emisních zdrojů, v souladu s bezproblémovým, spolehlivým a bezpečným provozem elektrizační soustavy. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a mezinárodní vědecká spolupráce (Německo, Itálie). Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPC-ET1Elektrotechnické materiály, materiálové soustavy a výrobní procesycs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-EE1Matematické modelování v elektroenergeticecs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-ME1Moderní mikroelektronické systémycs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-RE1Návrh moderních elektronických obvodůcs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-TK1Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhycs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-FY1Rozhraní a nanostrukturycs4Povinně volitelnýdrzkK - 39 / S - 39ano
DPC-TE1Speciální měřicí metodycs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-MA1Statistika. stochastické procesy, operační výzkumcs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-AM1Vybrané kapitoly řídicí technikycs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-VE1Vybrané statě z výkonové elektroniky a elektrických pohonůcs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPX-JA6Angličtina pro doktorandyen4VolitelnýdrzkCj - 26ano
DPC-RIZŘešení inovačních zadánícs2VolitelnýdrzkS - 39ano
DPC-EIZVědecké publikování od A do Zcs2VolitelnýdrzkS - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPC-TK2Aplikovaná kryptografiecs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-MA2Diskrétní procesy v elektrotechnicecs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-ME2Mikroelektronické technologiecs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-RE2Moderní digitální bezdrátová komunikacecs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-EE2Nové trendy a technologie výroby energiecs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-TE2Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemics4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-FY2Spektroskopické metody pro nedestruktivní diagnostikucs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-ET2Vybrané diagnostické metody, spolehlivost, jakostcs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-AM2Vybrané kapitoly měřicí technikycs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPC-VE2Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojůcs4Povinně volitelnýdrzkS - 39ano
DPX-JA6Angličtina pro doktorandyen4VolitelnýdrzkCj - 26ano
DPC-CVPCitování ve vědecké praxics2VolitelnýdrzkS - 26ano
DPC-RIZŘešení inovačních zadánícs2VolitelnýdrzkS - 39ano
Libovolný ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPX-QJAZkouška z angličtiny před státní doktorskou zkouškuen4VolitelnýdrzkK - 3ano