studijní program

Soudní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: DSP SoI_PAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0788D020001

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 25.6.2020 - 24.6.2025

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Bezpečnostní obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Primárním cílem DSP Soudní inženýrství, o který se jedná, je vychovávat mladé vědecké pracovníky, kteří budou schopni rozvíjet úroveň poznatků potřebných pro řešení jak nepřímých příčinných problémů, které souvisejí se zjišťováním příčin a průběhu negativních technických jevů v podobě havárií technických objektů, tak i přímých příčinných problémů, které souvisejí s hodnocením ekonomických důsledků těchto jevů a s oceňováním majetku. Cílem daného studijního programu je vychovávat tyto pracovníky tak, aby byli současně i schopni poznatků z této činnosti využívat pro návrhy opatření zvyšující bezpečnost související s provozem technických a technickoekonomických objektů a kontrolovat způsob jejich zajištění.
Tento aktuální záměr vychází jak z potřeby rozvoje forenzní vědy, jejíž výsledky se využívají především v řízeních před orgány veřejné moci (dále jen OVM), tak i z potřeb rozvoje v oblasti bezpečnosti, při prevenci závažných havárií.
Z hlediska kompetencí absolventů je cílem tohoto studia vychovávat takové mladé vědecké pracovníky, kteří budou schopni:
1. rozvíjet úroveň poznání v daném oboru tak, aby se zlepšovaly podmínky pro práci znalců působících v technických a technickoekonomických oborech znalecké činnosti, současně
2. budou sami schopni řešit velmi obtížné znalecké problémy v oblasti technických a technickoekonomických oborů znalectví,
3. poznatků z této činnosti budou umět využívat pro posílení oblasti bezpečnosti pro návrhy opatření na snižování pravděpodobnosti vzniku negativních jevů a
4. z pohledu potřeb znalecké činnosti budou též schopni posuzovat úroveň zajištění bezpečnosti při provozu konkrétních typů technických a technickoekonomických objektů.

Profil absolventa

V rámci studia DSP Soudní inženýrství
• Studenti získají odborné znalosti z oblasti vybraných matematických metod, základů vědecké práce (systémový přístup, systémové myšlení, systémové metody, systémové postupy) a speciální odborné znalosti vybraných systémových metod (logika, modelování, experiment, mezní stavy).
• Současně si osvojí praktické dovednosti a způsobilosti spojené se sběrem dat a s jejich vyhodnocením, s přípravou, realizací a vyhodnocením experimentů (reálných, myšlenkových i výpočtových), s řešením problémů pomocí modelování, s přípravou a řešením národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů a s prezentací dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích tak, aby byli schopni dále v oboru vědecky pracovat.
• Dále studenti získají odborné znalosti základních oborových metod v oboru soudního inženýrství (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií, teorie oceňování majetku a posuzování škody na majetku), metod uplatňovaných pro zvyšování bezpečnosti technických a ekonomických soustav, speciálních metod a postupů používaných při řešení konkrétních typů znaleckých problémů v oblasti, do níž spadá zaměření řešené disertační práce.
• V oblasti bezpečnosti získají studenti odborné znalosti a dovednosti v problematice identifikace analýzy a hodnocení rizik, včetně schopnosti posoudit a navrhnout vhodná opatření pro snížení míry rizika a zvýšení úrovně bezpečnosti. Zároveň budou schopni tyto nástroje využít jako znalci při retrospektivním posouzení volby vhodných bezpečnostních opatření.
• Dále si osvojí praktické způsobilosti a dovednosti z řešení obtížných znaleckých problémů, které jsou zpracovávány na ÚSI a dalších součástech VUT působících jako znalecké ústavy, které jsou formou znaleckých posudků zpracovávány pro potřeby řízení před orgány veřejné moci. Z této činnosti též získají informace o variabilitě situací, které vedou k negativním jevům, poznají složitost situací, pro které jsou OVM vyžadována obtížná technická a technickoekonomická posouzení a rovněž si prakticky osvojí vybrané metody a postupy, které odpovídají stávající úrovni poznání tak, aby získali podněty a využili je pro potřeby dalšího bádání, a to jak pro rozvoj technického a technickoekonomického znalectví, tak i z hlediska potřeb posilování bezpečnosti týkající se konkrétních typů znaleckých objektů.
• Studenti též získají základní znalosti z oblasti práva v rozsahu potřebném pro činnost technických a technickoekonomických znalců tak, aby získané technické a ekonomické znalosti a dovednosti byli schopni uplatnit i jako pracovníci znaleckých ústavů nebo znalci v řízeních před OVM při objasňování příčin a průběhu složitých technických a technickoekonomických jevů.

Závěrečné práce studentů pak budou zaměřovány do těchto inženýrských oblastí:
1. Bezpečnost technických a ekonomických systémů
2. Posuzování vad a poruch v technice
3. Oceňování majetku
4. Analýza silničních nehod
Charakteristiky profesí, pro jejichž výkon budou absolventi připraveni, a zaměstnavatelů, u kterých budou moci uplatnit získané vzdělání, jsou uvedeny v části D-I žádosti, a to v oddílu Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Charakteristika profesí

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven a dalších možností jeho uplatnění
Úspěšní absolventi oboru soudní inženýrství mají nejlepší předpoklady stát se pracovníky znaleckých ústavů nebo znalci, kteří působí v technických a technickoekonomických oborech znalecké činnosti. Podle zaměření témat svých doktorských prací se jedná o následující obory znalecké činnosti:
Bezpečnost technických systémů a posuzování vad a poruch v technice:
• znalecký obor Stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové, zemědělské, dopravní, inženýrské, specializace posuzování vad a poruch, zjišťování příčin havárií, posuzování kvality provedených stavebních prací, posuzování vhodných bezpečnostních opatření apod.;
• znalecký obor Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů, zařízení, zemědělské a manipulační techniky, opravárenství, posuzování vhodných bezpečnostních opatření apod.;
• znalecký obor Kybernetika se specializací na bezpečnost ICT systémů;
• znalecký obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace stanovení výše škody.
Bezpečnost ekonomických systémů a oceňování majetku:
• znalecký obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, oceňování movitého majetku, kancelářské a výpočetní techniky, elektroniky, nábytku, vybavení domácností, oceňování podniků a dále též stanovení výše škody na výše uvedených typech majetku či posuzování metod řízení rizik ve firmách a institucích.
Analýza silničních nehod:
• obor Doprava, odvětví doprava silniční a doprava městská, specializace technické posudky o příčinách silničních nehod;
• obor Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu motorových vozidel;
• obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování motorových vozidel, stanovení výše škody.
Charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání
Jako zaměstnanci najdou absolventi uplatnění ve školství při pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, ve vědeckých a výzkumných ústavech oprávněných ke znalecké činnosti a ve znaleckých ústavech specializovaných na znaleckou činnost. Ve vztahu ke znaleckým ústavům se jedná především o vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru znalecké činnosti, které se ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících zapisují do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů. Kromě výzkumné činnosti jsou pak tyto ústavy při výkonu znalecké činnosti určeny především pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Absolventi se též uplatní v bankách zejména při posuzování zástav, v pojišťovnách, zejména při odhalování pojistných podvodů, ve státní správě, zejména při správě státního majetku, u policie zejména při řešení dopravních nehod ev. při odhalování majetkových trestných činů, příp. též u realitních a developerských firem a firem, které se zabývají oceňováním majetku.

Podmínky splnění

Doktorandi daného DSP mají tyto povinnosti:
• Složit tři zkoušky z povinných předmětů ze skupiny DSNA (doporučeno do konce 2. semestru studia).
• Složit dvě zkoušky z předmětů povinně volitelných, jeden předmět ze skupiny DSNB, jeden předmět ze skupiny DSNC (doporučeno do konce 3. semestru).
• Složit jednu zkoušku z předmětu DSNJ00 Cizí jazyk pro doktorské studium (doporučeno do konce 4. semestru).
• Absolvovat povinný seminář DSNS00 Právní aspekty vědecké práce zakončený kolokviem (doporučeno do konce 1. semestru).
• V 1. až 5. semestru splnit každý semestr podmínky pro udělení zápočtu z doktorských seminářů DSNS01 až DSNS05.
• Do konce 5. semestru zpracovat pojednání k SDZ a přihlásit se ke SDZ. Výjimečně lze v odůvodněných případech, se souhlasem školitele a na základě kladného stanoviska OR, tento termín prodloužit do konce 6. semestru, jinak se studentovi studium ukončí.
• V 6. až 7. semestru po absolvování SDZ splnit podmínky pro udělení zápočtu z doktorských seminářů DSNS 06 až 07.
• Do konce 8. semestru zpracovat svoji dizertační práci, splnit další podmínky pro podání přihlášky k obhajobě a přihlásit se k obhajobě dizertační práce. V odůvodněných případech lze na základě kladného stanoviska školitele tento termín prodloužit, nesmí být však překročena maximální doba studia vymezená ve SZŘ VUT.
• Průběh studia na základě pravidelných ročních hodnocení prováděných studentem a jeho školitelem sleduje a kontroluje OR.

Vytváření studijních plánů

Studium doktoranda, v souladu s čl. 28 Studijního a zkušebního řádem VUT (dále jen SZŘ) probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP). Tento plán, v souladu se SZŘ a směrnicí č. 70/2017 (Pravidla pro organizaci studia na ÚSI VUT), zpracuje v úvodu studia školitel doktoranda ve spolupráci s doktorandem. V ISP jsou specifikovány povinnosti, které musí doktorand v průběhu studia splnit k jeho úspěšnému ukončení. Po schválení ISP se tento stává pro doktoranda závazný.
Studijní program je navržen jako studijní program bez specializací. Povinné a povinně volitelné předměty pro daný studijní program jsou členěny do 5 skupin DSNA, DSNB, DSNC, DSNJ, DSNS. Předměty ve skupinách DSNA, DSNB, DSNC jsou předměty, které slouží k tomu, aby doktorand získal znalosti potřebné pro vědeckou práci a přehled odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření disertační práce. Předměty ze skupiny DSNJ slouží k rozšíření aktivní znalosti cizího jazyka. Předměty ze skupiny DSNS pak slouží k rozšiřování dalších praktických dovedností potřebných pro vědeckou práci a vedou doktorandy k průběžnému plnění studijních povinností.
1. Skupina DSNA – povinné předměty studijního programu (typ předmětu P – povinný) jsou základní předměty, které slouží k získání znalostí potřebných pro vědeckou a tvůrčí práci v daném oboru. Jedná se o předměty:
• DSNA01 Pravděpodobnost a matematická statistika
• DSNA02 Bezpečnost technických a ekonomických soustav
• DSNA03 Soudní inženýrství - obecná metodika
Charakteristiky předmětů jsou uvedeny v části B-III žádosti.
2. Skupina DSNB – první skupina povinně volitelných předmětů studijního programu (typ předmětu PV – povinně volitelný, povinně si student volí 1 předmět z dané skupiny) jsou předměty, které slouží k prohloubení znalostí doktoranda především ve vztahu k typu entit, jež jsou předmětem řešení jeho práce. Jedná se o předměty DSNB01 až DSNB11, jejich charakteristiky vč. názvu jsou uvedeny v části B-III žádosti.
3. Skupina DSNC – druhá skupina povinně volitelných předmětů studijního programu (typ předmětu PV – povinně volitelný, povinně si student volí 1 předmět z dané skupiny) jsou předměty, které slouží k prohloubení znalostí doktoranda zejména ve vztahu k přístupům k řešení znaleckých a dalších typů expertních problémů na daném typu entit, jež jsou předmětem řešené práce. Jedná se o předměty DSNC01 až DSNC07, jejich charakteristiky vč. názvu jsou uvedeny v části B-III žádosti.
4. Skupina (předmět) DSNJ – předmět DSNJ00 Cizí jazyk pro doktorské studium – je povinný předmět studijního programu (typ předmětu P – povinný), který slouží k prohloubení znalostí cizího jazyka, zpravidla angličtiny, v oblasti odborné terminologie daného vědního oboru a problematiky řešené v rámci disertační práce a k posílení jeho kompetencí v oblasti tvorby publikací v cizím jazyce a prezentačních dovedností. V rámci přípravy na povinnou zkoušku studenti absolvují 6 individuálních konzultací. V rozsahu dle svých potřeb a znalostí se pak studenti mohou ke zkoušce připravovat v rámci volitelných jazykových seminářů pořádaných na Ústavu společenských věd po dobu až 3 semestrů tak, aby dosáhli znalostí cizího jazyka nejméně na úrovni B1+ dle CEFR a především si prohloubili aktivní znalost cizího jazyka.
5. Skupina DSNS – ostatní povinné předměty (typ předmětu P – povinný) je skupina povinných seminářů. Jedná se o semináře:
• DSNS00 Právní aspekty vědecké práce, seminář je zakončen kolokviem
• DSNS01 – DSNS07 Doktorský seminář I až VII, které organizačně zajišťuje školitel doktoranda a slouží k vedení a kontrole doktorandů z hlediska průběžného plnění studijních povinností popsaných v části BII-b žádosti v oddílech požadavky na tvůrčí činnost, na absolvování stáží a další studijní povinnosti. Předměty jsou zakončeny zápočtem.
U předmětů ze skupiny DSNB, DSNC se nevylučuje, aby na základě zdůvodnění provedeného školitelem doktoranda, se souhlasem oborové rady, si student zapsal i jiný předmět určený pro akreditovaný DSP fakulty, která se spolupodílí na uskutečňování tohoto celoškolského DSP, pokud tento bude lépe odpovídat zaměření doktorské práce studenta.
Nad rámec minimálního počtu absolvovaných předmětů PV si doktorandi mohou, po dohodě se školitelem, do ISP zapsat i více předmětů ze skupiny DSNB, DSNC nebo jiný předmět na VUT určený pro DSP. Tyto volitelné nejsou pro studenty povinné a jejich absolvování se pro ně stává závazné zápisem do ISP.
Tím, že se u všech předmětů daného DSP jedná výhradně o předměty určené studentům DSP, předměty nemají přiřazeny počty kreditů a v souladu s čl. 33, odst. 6 SZŘ se tak nevyužívá systému ECTS používaného na VUT pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářských a magisterských studijních programech.
Doporučené zařazení předmětů do ISP je uvedeno v části BII-b této žádosti, oddíl studijní povinnosti.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium v DSP vhodně navazuje na celoškolské akademicky zaměřené navazující magisterské studijní programy Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě, Řízení rizik technických a ekonomických systémů, Informační bezpečnost ev. na další magisterské studijní programy poskytující vzdělání z oblasti stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, informatiky, dopravy, v ekonomických oborech či přímo v oblasti bezpečnosti.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Metoda identifikace, analýzy a hodnocení rizik v inteligentních sítích

  Téma je zaměřeno na výzkum vhodné metody k identifikaci, analýze a hodnocení rizik, jejich management včetně návrhů opatření snižující míru rizika v inteligentních sítích. Student v rámci teoretické části nejprve analyzuje současně používané metody pro identifikaci, hodnocení rizik včetně závažnosti zranitelností a parametry, které jsou v jednotlivých metodách použity. Vlastním přínosem práce bude vlastní návrh a implementace metody včetně ověření funkčnosti.

  Školitel: Martinásek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.

 2. Proces analýzy rezidenčního segmentu realitního trhu v tržním oceňování

  Analýza realitního trhu tvoří nezbytný podklad pro kvalitní a věrohodný odhad tržní hodnoty nemovitostí. Tato analýza však může mít ve svých souvislostech a implikacích z hlediska ekonomické teorie téměř neomezený rozsah a hloubku. Její aplikace v oceňování by však měla mít určitý postup i rámec. Práce bude mít za cíl vytvoření doporučeného algoritmu pro znalce a odhadce při tržním oceňování nemovitostí, který bude nastavovat úrovně tržní analýzy, analýza substitutů, nástroje a indikátory pro identifikaci lokálního realitního trhu, resp. rezidenčního segmentu. Metodologie práce bude využívat obecné vícerozměrné statistické metody a metody strojového učení pro klasifikaci v datech, kde výstupem bude postižení hlavních souvislostí pro detekci tržního segmentu. V získaných segmentech jsou pak hledány souvislosti reálného chování realitního trhu, které jsou porovnány s mikroekonomickými zákonitostmi a s přihlédnutím i k makroekonomickým ev. jiným socioekonomickým aspektům. Následně budou získané poznatky, souvislosti, postupy a indikátory namodelovány a schematizovány do aplikovatelné roviny při procesu tržního ocenění. Pozn. Téma vyžaduje pokročilejší znalosti z oblasti statistických metod a modelů.

  Školitel: Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 01.09.2020 do 18.09.2020)

 1. Analýza environmentálních vlivů ovlivňující cenu nemovitostí

  Vedle vlivů, které ovlivňují cenu majetku, jako je např. lokalita, místo, kde se nemovitost nachází a s tím spojené vlivy jako je občanská vybavenost a dostupnost, zhodnocení přítomnosti konfliktních skupin a tím spojená bezpečnost a úroveň života v dané lokalitě, kvalita stavebních prací, vybavení, designové řešení nemovitosti, historická hodnota, velikost nemovitosti a náležícího pozemku, hraje rovněž velmi významnou roli i environmentální vlivy (např. emise, hluk, oblasti se zvláštním režimem ochrany apod.). Cílem dizertační práce je analýza a následné ocenění environmentálních vlivů, které mohou výrazně ovlivnit výslednou cenu nemovitostí, vč. návrhu metodologie postupu při oceňování nehmotného majetku.

  Školitel: Popelová Barbora, Ing., Ph.D.

 2. Analýza odhadů rychlosti vozidel svědky a účastníky dopravních nehod

  V rámci analýzy dopravních nehod se obvykle vyskytují jako podklady svědecké výpovědi, které obsahuji subjektivní odhady rychlosti vozidel zúčastněných při dopravní nehodě. V současné době neexistuje metodika / databáze na základě které by bylo možné stanovit očekávanou přesnost odhadu, zejména u svědků. Práce se bude zabývat analýzou odhadů rychlosti vozidel z pohledu svědků nebo účastníků dopravních nehod. V rámci práce budou popsány vlivy typu karoserie vozidla, prostředí, řidičských zkušeností, role svědka či účastníka a dalších na přesnost odhadu rychlosti vozidla.

  Školitel: Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D.

 3. Cena roboticky stavěných domů a její vliv na cenu nemovitostí

  Stavebnictví jde neustále kupředu, staví se čím dál více a na stavební firmy je kladen stále větší tlak, aby stavěli rychleji a kvalitněji. Bohužel počet lidských zdrojů, který se pohybuje ve stavebnictví je omezený a jeho výkonost nelze příliš zvyšovat i přesto, že se neustále zlepšují pracovní podmínky. Proto se stavební firmy snaží nahradit lidské zdroje stroji. Z tohoto důvodu se na stavebním trhu začínají používat automatizované stroje (roboti), kteří jsou naprogramováni tak, aby velkou část domu (hrubou stavbu) dokázali postavit sami. Používání robotů při výstavbě je v současné době 7 novinka a jak to u nových věcí bývá, nevíme o ní spoustu věcí. Přesto, že jde u nás o první vlaštovky, za chvíli se budou tyto stavby prodávat na realitním trhu, bude zapotřebí stanovit jejich cenu, a také bude zapotřebí i u těchto staveb řešit jejich vady a nedodělky, případně vzniklé pojistné události. Proto je zapotřebí podrobně analyzovat tyto nové technologie výstavby, zjistit jejich silné a slabé stránky a pokusit se je pro účely oceňování rozdělit. Zjisti dopad konkrétní technologie výstavby na cenu nemovitosti a analyzovat, jaký dopad bude mít nová technologie výstavby na cenu nemovitostí.

  Školitel: Čech Josef, Ing., Ph.D.

 4. Finanční modelování u nemovitostí pro příjmový přístup

  Trh s nemovitostmi se rozpadá na segmenty s nemovitostmi; od těch, které negenerují žádný příjem až po ty, jejichž tržní hodnota je na generovaném příjmu silně závislá. Zejména v takových případech je nutné co nejvěrohodněji odhadnout, jak se bude očekávaný příjem v budoucnu vyvíjet. Takový průběh je pak předmětem finančního modelování dle struktury příjmů a také pravděpodobnosti jeho dosažení. Empirická část práce bude obsahovat zobecnění typických průběhů měřených na konkrétních entitách včetně simulací. Metodologie práce bude založena primárně na finanční matematice a také částečně na statistickém přístupu. Výsledky práce pak budou formovány do znaleckého a odhadcovského prostředí a potažmo do praxe. Pozn. Téma vyžaduje alespoň mírně pokročilé znalosti z oblasti finanční matematiky.

  Školitel: Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

 5. Interakce mezi vybranými účastníky silničního provozu

  Obecně stále neexistuje dostatek kvantifikovaných údajů k procesu vnímání, rozhodování a jednání účastníků silničního provozu, a to zejména při interakci mezi řidiči vozidel a zranitelnými účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, motocyklisté). Zranitelní účastníci provozu přitom dlouhodobě tvoří přibližně polovinu usmrcených v silničním provozu. Cílem práce bude analyzovat chování při interakci mezi účastníky silničního provozu – např. při předjíždění.

  Školitel: Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.

 6. Posuzování rozhledových možnosti řidiče vozidla vybaveného adaptivními světlomety

  V současné době se v případě dopravní nehody v noci posuzují možnosti řidiče včas spatřit optický podnět, na který by měl reagovat, na základě statického vyšetřovacího pokusu (viz certifikovanou metodiku ÚSI), popř. je prováděna vizualizace s pomocí simulačního SW. Ani jeden způsob však neumožňuje zohlednit případné asistenční systémy vozidla, které ovládají mj. i přední světlomety. Jedná se např. o změnu vertikálního úhlu osy světlometu v závislosti na rychlosti vozidla, příp. „vykrývání“ vpředu jedoucích vozidel či vozidel v protisměru, aby nedocházelo k oslnění (např. LED Matrix), popř. naopak přisvětlování do zatáček či k „nasvětlování“ chodců poblíž vozovky apod. Cílem práce tedy bude zmapovat existující systémy předních světlometů vozidel a stanovit všechny faktory, které prostřednictvím řídících jednotek ovlivňují směr, tvar či intenzitu světla dopadajícího před vozidlo, z nich vybrat ty podstatné a následně stanovit (a na základě série experimentů ověřit) postupy, jak tyto vlivy zohledňovat při posuzování rozhledových možností řidiče v konkrétní dopravní situaci.

  Školitel: Bradáč Albert, Ing., Ph.D.

 7. Posuzování vlivu gentrifikace na cenu nemovitostí v lokalitě

  Tento jev přichází s tržní ekonomikou a je u nás stále častější. Původ slova gentrifikace vychází z anglického „gentry“, což znamená v překladu šlechta. Proces gentrifikace vyjadřuje proměnu chudých čtvrtí v čtvrti atraktivní pro některé složky populace. V rámci tohoto jevu se obměňuje obyvatelstvo, opravují a přestavují se nemovitosti a jejich hodnota stoupá. Ve zkratce se dá říci, že jde o socio-ekonomicko-kulturní změny. Zejména zvyšování cen má za následek vytlačování původního obyvatelstva a nahrazování lidmi z vyšších společenských vrstev. Motivací k obsazování chudých lokalit jinými společenskými třídami může být nízká cena nemovitostí, poloha blízko centra města nebo třeba osobitost čtvrti, která se liší od typické městské výstavby. Sekundární projevy gentrifikace jsou i vyšší vzdělanost, vyšší příjmy, klesající tendence velikosti rodiny a zvyšování nákladů na běžný život. Z pohledu oceňování nemovitého majetku má hodnota nemovitostí v gentrifikovaných lokalitách vzestupný charakter. V počátcích se jedná o čtvrti velmi levné a pro valnou většinu populace nezajímavé. To ovšem prochází vývojem, kdy lokalitu obývá jiná společenská skvadra a tím mění i ráz místa. Postupně se náhled veřejnosti na čtvrť mění, přicházejí podnikatelské příležitosti a hodnota daných nemovitostí postupně roste. Rostou nájmy, ceny pozemků, samotných staveb a s růstem ceny se proměňuje i klientela. A přichází další vlna gentrifikace, kdy zvyšování cen v daném místě má za příčinu, že si bydlení zde nemohou dovolit starousedlíci a po čase ani první gentrifikanti. Šlo by tedy shrnout, že čtvrti, kde probíhá proces gentrifikace jsou k nalezení v každém větším městě a úzce souvisí se změnou hodnoty nemovitostí. Jako téma pro disertační práci by se jednalo o propojení urbanismu, sociologie s následným ekonomickým odrazem na poli nemovitostí.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 8. Stanovení příčin a dopadů dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek vybranými dopravními módy a ocenění ztrát a škod na veřejných aktivech

  Nebezpečné látky lidé potřebují k životu, proto jejich touha žít v bezpečí a mít možnost rozvoje musí respektovat potřebu a zároveň vlastnosti nebezpečných látek. Pro existenci přiměřených podmínek v území je zapotřebí zajistit též bezpečnou přepravu nebezpečných látek. Na základě konceptu integrální bezpečnosti bude v práci provedena identifikace, analýza, hodnocení a posouzení rizik spojených s přepravou nebezpečných látek ve vybraných územích různého typu. Zohledněna budou i rizika plynoucí z organizačních havárií a teroristických útoků. Pomocí zásad pro řízení rizik a vypořádání rizik inženýrskými postupy budou: identifikovány varianty možných kritických situací způsobených dopravní nehodou s přítomností nebezpečných látek několika typů; stanoveny jejich dopady na veřejná aktiva; a pro alespoň pět vybraných případů různých územních a časových podmínek budou oceněny ztráty a škody na veřejných aktivech.

  Školitel: Procházková Danuše, doc. RNDr., CSc., DrSc.

 9. Statistická analýza znečištění ovzduší vybranými polutanty

  Kvalita ovzduší se v posledních letech dostává do popředí všeobecného zájmu a je diskutována na všech celosvětových úrovních. Za nejvíce problematické polutanty z hlediska lidského zdraví lze považovat zejména pevné částice, ozón, oxid dusičitý a benzo(a)pyren, u kterých dochází nejčastěji k překračování stanovených limitních hodnot na ochranu lidského zdraví. Data o polutantech v ovzduší budou získána z pracovišť Českého hydrometeorologického ústavu a dalších měřících stanic v rámci ČR. Bude provedena statistická analýza získaných časových řad. Ke statistické analýze budou použity metody popisné statistiky, korelační a regresní analýzy a metody mnohorozměrné statistiky. Dále bude vyhodnocena variabilita koncentrací v jednotlivých ročních obdobích a jejich vzájemné porovnání. Závěry statistických analýz budou posouzeny s ohledem na imisní limity vyhodnocovaných polutantů. Součástí práce bude i hodnocení zdravotních rizik těchto polutantů.

  Školitel: Veselík Petr, Ing., Ph.D.

 10. Systémový přístup k oceňování motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování osobních motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stavu vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňují rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 11. Určování kritických prvků v oblasti silniční dopravy

  V současné době tvoří silniční doprava významnou část dopravní infrastruktury. Tato infrastruktura sestává z řady prvků utvářejících komplexní systém. Některé prvky jsou pro daný systém natolik kritické, že v důsledku jejich výpadku může dojít k závažnému narušení funkce celého systému. Disertační práce se bude zabývat problematikou určování kritických prvků v rámci silniční dopravy. Bude stanovena sada kritérií zaměřených primárně na hodnocení rizik, výkonu, významu, nahraditelnosti či složitosti příslušného prvku. Výsledkem bude procentuální vyjádření kritičnosti, které tvoří základ pro stanovování kritických prvků.

  Školitel: Veselík Petr, Ing., Ph.D.

 12. Vliv nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na nehodovost v provozu MHD a porušování předpisů

  Dizertační práce si bere za cíl zanalyzovat, rozklíčovat a nalézt závislosti dopadů nerovnoměrně rozvržené pracovní doby řidiče MHD. Posuzovány budou především dopady na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, dále na dodržování vnitropodnikové legislativy a obecných zásad slušného chování ve společnosti. Práce bude rovněž posuzovat závislost následků dopravních nehod a míry únavy řidiče vycházející z nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Všechny poznatky vycházející z vypracování dizertační práce pomohou určit při vypracování znaleckého posudku míru zavinění dopravní nehody v důsledku zvýšené dlouhodobé a kumulované únavy a tím pomůžou zlepšit teoretickou a metodologickou základnu a umožnit přímou vazbu na praxi, čímž dojde ke zkvalitnění podkladů pro znaleckou činnost. Rovněž získané poznatky přispějí ke zvyšování bezpečnosti provozu, snižování nehodovosti a přispějí ke zvýšení kultury při přepravě cestujících ve veřejné dopravě.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 13. Vliv pneumatik na průběh a analýzu silničních nehod

  Práce si bere za cíl zanalyzovat vliv vlastností, stavu pneumatik na jízdní vlastnosti a ovladatelnost vozidel ve vztahu k zákonným požadavkům, a to na různých površích a atmosférických podmínkách, a to např. základě návrhu testování z naměřených dat z reálného provozu a poznatků reálných silničních nehod, kde mohly mít pneumatiky podíl na příčině nehody.

  Školitel: Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D.

 14. Výzkum kombinovaných detekčních metod pro identifikaci chybových stavů, stavů selhání a provozních anomálií

  Téma je zaměřeno na výzkum metod kombinující techniky identifikace anomálií a rozpoznání kritických provozních poruchových stavů. Výzvu zde představuje právě ona kombinace dnešních pokročilých metod pro detekci anomálií založených na vzorech, umělé inteligenci a strojovém učení, společně se znalostními metodami provozního prostředí, protokolů a sítí včetně aditivních informací mj. i provenance. Výzkum povede k vytvoření vlastních metod, které napomůžou k identifikaci vzniku těchto krizových stavů, jejich popisu, ale také k zjištění jejich příčin a původu vzniku. Přínosem práce je tak převážně zvýšení bezpečnosti technologického provozního prostředí i přispění k identifikaci zodpovědnosti či k samotným forenzním procesům.

  Školitel: Fujdiak Ina Birgit, Mgr.

 15. Výzkum kvantifikačních metod pro analýzu rizik v provozním prostředí

  Téma je zaměřeno na kvantitativní metody určování míry rizika v provozním prostředí. Vědeckou výzvu představuje převážně dynamické prostředí obsahující neurčený počet proměnných, které vstupují do identifikovaných rizik a které jsou mnohdy podceňovány či naopak přeceňovány, díky semi-kvantitativním metodám. Téma je tak zaměřeno nejen na samotnou identifikaci rizik, ale i jejich podstaty, kde s podporou simulačních a modelovacích nástrojů bude student schopen popsat fungující systém i následně testovat případná identifikovaná rizika, která následně pomocí matematického a statistického aparátu vyčíslí. Vědecký přínos zde představuje převážně vytvoření nového přístup pro určování provozních rizik, zpřesnění jejich vyhodnocení a tím i zlepšení následného návrhu mitigačních opatření či obecného managementu rizik.

  Školitel: Fujdiak Radek, Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNA02Bezpečnost technických a ekonomických soustavcs0PovinnýdrzkP - 24 / KK - 6 / K - 8ano
DSNS01Doktorský seminář Ics0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
DSNA03Soudní inženýrství - obecná metodika cs0PovinnýdrzkP - 24 / KK - 6 / K - 8ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNS02Doktorský seminář IIcs0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
DSNA01Pravděpodobnost a matematická statistika cs0PovinnýdrzkP - 24 / KK - 6 / K - 8ano
DSNS00Právní aspekty vědecké práce cs0PovinnýkolKK - 6 / K - 8 / S - 24ano
DSNB11Aplikovaná kryptografiecs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB10Architektura a urbanismus při posuzování stavebcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB02Diagnostické metody ve zkušebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB09Psychologie a sociologie v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB01Technologie sanace betonůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
DSNB03Teorie oceňování majetkucs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNBano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNS03Doktorský seminář IIIcs0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
DSNC06Speciální metodika SoI - analýza rizikcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNCano
DSNC01Speciální metodika SoI - analýza silničních nehodcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNCano
DSNC04Speciální metodika SoI - oceňování movitého majetkucs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNCano
DSNC03Speciální metodika SoI - oceňování nemovitého majetkucs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNCano
DSNC05Speciální metodika SoI - oceňování obchodních závodůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNCano
DSNC07Speciální metodika SoI -principy komunikačních technologiícs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / P - 12 / KK - 6DSNCano
DSNC02Speciální metodika SoI - SoI ve stavebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 12 / KK - 6 / K - 12DSNCano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNJCizí jazyk pro doktorské studiumcs0PovinnýdrzkKK - 6 / K - 8 / Cj - 24ano
DSNS04Doktorský seminář IVcs0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNS05Doktorský seminář Vcs0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNS06Doktorský seminář VIcs0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSNS07Doktorský seminář VIIcs0PovinnýKK - 6 / K - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
DSNB min. 1 DSNB11, DSNB10, DSNB06, DSNB02, DSNB09, DSNB01, DSNB05, DSNB04, DSNB08, DSNB03
DSNC min. 1 DSNC06, DSNC01, DSNC04, DSNC03, DSNC05, DSNC07, DSNC02