Detail předmětu

Právní aspekty vědecké práce

ÚSI-DSNS00Ak. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Výsledky učení předmětu

Nabytí hlubokých teoretických znalostí z etiky výzkumné práce a vědecké práce v širokém smyslu včetně přehledových znalostí právního rámce fungování výzkumu, vývoje a inovací.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

Telec, I.: Akademická kriminalita. Blog Jiné právo, 4. 9. 2008, http://jinepravo.blogspot.com/2008/09/ivo-telec-akademick-kriminalita.html, portál epravo, http://www.epravo.cz/top/clanky/akademicka-kriminalita-55190.html, 16. 9. 2008, Žurnál UP, 2008, č. 3 - 4 (v tisku).
Telec, I.: Právní aspekty výzkumu a vývoje. Elportál, výukové publikace [online]. Brno: Masarykova univerzita [http://is.muni.cz/elportal/]. Aktuál. znění; zde zveřejňováno od 2007. [ISSN 1802-128X]. (Etika výzkumu a vývoje, Právní aspekty, též zde zveřejněna samostatně.)
Doporučení Komise 2005/251/ES z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Úř. Věst. č. L 075, 22. 3. 2005, s. 67); přístup Česka schválen usnesením vlády č. 951 z 16. 8. 2006
Doporučení vlády České republiky, usnesení vlády č. 1005 z 17. 8. 2005, Etický rámec výzkumu
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky, Akademický bulletin, 2006, č. 6.
Vzorový etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol, schválený na 5. zasedání sněmu Rady vysokých škol 17. 5. 2007
Good scientific practice in research and scholarship, European Science Foundation Policy Briefing No. 11 (December 2000). Bulletin Grantové agentury České republiky, 2001, č. 1.
Memorandum on Scientific Integrity (2003), All European Academies (ALLEA)
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy provádějící.

Způsob a kritéria hodnocení

Obhajoba domácího původního písemného akademického eseje na téma z právních aspektů výzkumu a vývoje včetně etiky výzkumu a vývoje dle vlastní volby studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura.
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
3. Vědec, vědecký poznatek, vědecké dílo, vědecká práva.
4. Zaměstnanecká vědecká díla, podnikové vynálezy, školní díla, díla na objednávku I.
5. Zaměstnanecká vědecká díla, podnikové vynálezy, školní díla, díla na objednávku II.
6. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty.
7. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) I.
8. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) II.
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) III.
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje.
11. Závazky ve výzkumu a vývoji.
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje.
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.

Cíl

Seznámení se s právní a etickou úpravou výzkumné činnosti na české a mezinárodní úrovni.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning