Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

ÚSI-DSNJAk. rok: 2020/2021

Ústní zkouška ze znalostí gramatiky a slovních vazeb akad. angličtiny (výjimečně jiného cizího jazyka) a ze znalostí odborné terminologie z prostudované cizojazyčné odborné publikace

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Doktorand je schopen si přečíst cizojazyčnou odbornou publikaci ze svého oboru a přesně porozumět tezím, myšlenkám a řešením uvedeným v textech.
Dokáže aktivně používat získané znalosti v písemném i mluveném projevu, tj. dokáže vlastními slovy popsat, objasnit a shrnout svoje myšlenky, názory a postoje.
Je schopen rozumět cizojazyčnému mluvenému odbornému projevu / přednášce a spontánně na ně ústně reagovat.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny (výjimečně jiného cizího jazyka) minimálně na úrovni B1 dle CEFR.

Doporučená nebo povinná literatura

COUBILD, C. English Grammar, Harper Collins Publishers 1992
MC CARTHY, M., O´DELL, F. Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2012
ŠTĚPÁNEK, L., DE HAFF, J. a kol. Academic English / Akademická angličtina, Grada 2011
FRONEK, J. Velký anglicko-český slovník, Leda 2006
BORSKÁ, Z., GROSS, Z. Anglicko-český a česko –anglický stavební slovník, Montanex 1996
Kolektiv pracovníků. Odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV, FAST VUT Brno, 2009 – 2012; uloženo v Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška sestává z četby a překladu úryvku odborného textu, a následně z konverzace na téma prostudované publikace a doktorandovy disertační práce.
Ke zkoušce doktorand předkládá písemně zpracovaný přehled klíčové odborné slovní zásoby z prostudované publikace a její překlad do češtiny.
K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat, že je schopen rozumět na přijatelné úrovni čtenému odbornému textu a dokáže se plynule a spontánně účastnit odborně zaměřené diskuse ve svém oboru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

6 x 2 hod. individuálních konzultací v termínech domluvených s doktorandy

Cíl

Cílem předmětu je získání:
a) znalostí gramatických charakteristik, slovní zásoby, větných vazeb a spojovacích výrazů z oblasti akademické angličtiny,
b) znalostí odborné terminologie daného vědního oboru na úrovni B1+ a vyšší dle CEFR.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor