Detail předmětu

Psychologie a sociologie v soudním inženýrství

ÚSI-DSNB09Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje se základními východisky humanitních a společenských věd jako je sociologie, sociální psychologie, psychologie a psychologických disciplín (např. psychologie práce, psychologie v řízení motorových vozidel atd.), podává orientaci v pohledu na fungování společnosti a jejích institucí. Informuje o základních aspektech fungování lidské psychiky, zaměřuje se na chování člověka ve společnosti včetně patologického chování, to vše ve vztahu na funkci znalce.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají speciální a odborné znalosti a dovednosti z oblasti humanitních věd, které umožní vidět technickou a technologickou problematiku ve vztahu k životu lidí a funkci společnosti i její společenskou determinaci.

Prerekvizity

Základní znalosti humanitních věd tak jak jsou vyučovány na gymnáziích. Pro absolventy jiných např. odborných škol je připraven základní kurz, který sjednotí znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

BAŠTECKÝ, J.: Psychiatrie, právo a společnost. Galén, 1997
ČÍRTKOVÁ,J.: Policejní psychologie. Support, Praha 1995
DACÍK, T.: Soudní antropologie. MU, Brno 1993
HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998
KOUKOLÍK,F.: Mozek a jeho duše. Makropulos, Praha 1997
KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2003
LORENZ,K.: Takzvané zlo. Kolumbus, Praha 1992
NAKONEČNÝ,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995
VYKOPALOVÁ,H.: Vybrané kapitoly ze základů psychologie. UP, Olomouc 1995
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3.
BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK,J., ŠIMEK,J.: Psychosomatická medicína, Avicenum, Praha 1993
VACEK, J.: O nemocech duše. Mladá fronta, Praha 1996
WILSON,E.O.: O lidské přirozenosti. LN, Praha 1993
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7.
SCHMEIDLER, K. et. al. Human Machine Interface: Impact and effect of IVIS and ADAS in car. 1st ed. Brno: Transport Research Centre, 2010. 113 p. ISBN 978-80-86502-18-2.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška písemným testem a ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do psychologie a sociologie. Předmět, systém, klasifikace psychologických a sociologických disciplín.
2. Základní výkladové okruhy: Osobnost a osobnostní potenciál, osobnostní typologie, temperament. Poznávání osobnosti. Společnost, její vznik, struktura a fungování
3. Duševní jevy - vnímání, paměť, myšlení, učení, city a emoce.
4. Motivy a motivace ovlivňující chování. Chování člověka z hlediska vývojového. Individuální vývoj.
5. Význam vnějších a vnitřních faktorů ovlivňující chování.
6. Normalita a patologie lidského chování.
7. Závislosti a jejich vliv na chování.
8. Psychická odolnost - důsledky a projevy zátěžových situací
9. Psychická zátěž a stres. Osobní potenciál a percepce stresu v zátěžových situacích.
10. Agrese a agresivita v chování.
11. Konflikty a zátěžové situace.
12. Psychosomatické poruchy, projevy a vliv na chování.
13. Sociální kontakt, interakce a percepce.

Cíl

Studijním cílem předmětu je orientace v humanitních, sociálních a psychologických vědách na úrovni nutné k vykonávání funkce všestranně fundovaného experta v soudním inženýrství. Získání znalostí a dovedností ze sociálních věd umožní orientovat se ve složité problematice oceňování a zjistit váhu lidského faktoru např. v nehodovosti na pozemních komunikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky, ev. semináře

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor