Detail předmětu

Soudní inženýrství - obecná metodika

ÚSI-DSNA03Ak. rok: 2020/2021

Předmět připravuje studenty pro řešení složitých znaleckých problémů v oblasti technického a technicko-ekonomického znalectví a výzkumu pro tuto oblast. Současně shrnuje problematiku praktického výkonu znalecké činnosti, tak aby studenti získali znalosti o organizaci a řízení znalecké činnosti a uměli vystupovat v řízeních před orgány veřejné moci (dále jen OVM) jako osoby, které se podílejí na zpracování znaleckých posudků v rámci činnosti znaleckých ústavů, příp. po jmenování i jako znalci.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o organizaci a řízení znalecké činnosti, naučí se uplatňovat systémový přístup při řešení složitých problémových situací, zejména v oblasti techniky, technického a technicko-ekonomického znalectví a tyto znalosti uplatňovat při zpracování znaleckých posudků a při tvorbě odborných a vědeckých prací pro danou oblast.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

BRADÁČ a kol. : Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech, Brno: 2018. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., ISBN 978-80-7204-995-0 (CS)
KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 2. vyd. Brno: 2014. VUT v Brně, ÚSI. ISBN 978-80-214-5041-7 (CS)
JANÍČEK, P. Systémová metodologie. Brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: 2014. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 978-80-7204-887-8 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství. 1. vyd. (dotisk) Brno: 1999. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 80-7204-133-9 (CS)
RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I, Brno: 2006. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)
Časopis: Soudní inženýrství (Forensic Engineering). AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno (CS)
NOON, R. K., Scientific Method: Applications in Failure Investigation and Forensic Science, CRC Press, 2009, ISBN: 9781420092806 (CS)
NOON, R. K., Introduction to Forensic Engineering, CRC Press, 1992, ISBN: 9780849381027 (CS)
Franck, H., Franck, D., Forensic engineering Fundamentals, CRC Press, 2012, ISBN: 9781439878392 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z obhajoby semestrální práce, v rámci které studenti rozpracují řešení vybraného odborného či vědeckého problému v systémovém pojetí a z ústní zkoušky k obsahu studia předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Systémová metodologie: teorie systémů, pojmy soustava a systém, systémový přístup, atributy systémového přístupu, systémové myšlení.
2. Systém podstatných veličin (SPV) na objektu, základní pojmy v teorii systémů (pojmy související se strukturou entit, s procesy na entitě, s poznáváním, s kvantifikací entit, s modelováním a s etikou).
3. Soudního znalectví, soudního inženýrství: postavení mezi jinými disciplínami, soudní znalectví jako systémový objekt. Právní úprava znalectví: Pojem znalec. Řízení a organizace znalectví, typy znaleckých posudků, požadavky právních předpisů na znalecký posudek.
4. Právní úprava znalectví: Znalecká činnost (činnost zapsaných znalců, znalecká činnost ústavů, činnost znalců ad hoc.). Přibírání znalců k podání posudku v řízení před OVM (TrŘ, OSŘ, SpŘ), přibrání znalců mimo řízení.
5. Řešení problémů v systémovém pojetí, problémová situace a problém, komplexní analýza problému, systémový postup při řešení problémů. Systémový postup při řešení problémů - problémy poznávací. Systémové pojetí systémových metod.
6. Znalecká činnost v systémovém pojetí: práce s informacemi při řešení znaleckých problémů – příjem zadání, formulace znaleckého problému, získávání informací, zpracování informací, odpovědi na otázky, předání informací, úkony po podání posudku. Aplikace předpisů ve ZP.
7. Podíl znalce na zajištění důkazu: základní pojmy (důkaz, důkazní prostředek, dokazování), dokazování v OSŘ, v TrŘ, ve SpŘ, ohledání, obecné zásady zajištění důkazů (měření, fotografie, fotogrammetrie, filmový záznam, odběr vzorků, protokol).
8. Úvod do logiky: základní pojmy, zákony logiky, přehled typů logik, soustava logických metod, aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství.
9. Systémové pojetí experimentu: systémový přístup k experimentu, základní pojmy, etapy technického experimentu, počítačová podpora experimentu, teorie experimentu, technická diagnostika. Experiment v rámci vyšetřovacího pokusu v TrŘ.
10. Systémové pojetí mezních stavů technických objektů: vymezení základních pojmů, mezní stavy technických objektů, členění mezních stavů, systémový přístup k posuzování mezních stavů technických objektů.
11. Teorie modelování: vymezení modelování, struktura modelování. Modely a modelování - základní charakteristiky modelu, zobecněná struktura modelu, zobecněná struktura modelování, základní činnosti v modelování, typy modelování.
12. Úvod do speciálních metodik Soudního inženýrství: Přímé a nepřímé příčinné problémy. Úvod do oborových metod (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií, metody pro oceňování majetku, posuzování škody na majetku).
13. Struktura znaleckého posudku, struktura vědecké a disertační práce. Etika při vědecké práci, etika ve znalecké činnosti, odpovědnost znalce za podaný znalecký posudek (odpovědnost trestní, odpovědnost za škodu), odstraňování vad ve znaleckém posudku.

Cíl

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali obecné znalostí z oblasti systémové metodologie (systémový přístup, systémové myšlení, systémové metody, systémové postupy), speciální odborné znalosti vybraných systémových metod (logika, modelování, experiment, mezní stavy) a základní přehled principů oborových metod (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií, metody pro oceňování majetku, posuzování škody na majetku). V rámci přípravy pro výkon znalecké činnost je cílem naučit studenty orientovat se v řízeních před OVM tak, aby uměli vystupovat jako znalci v trestním řízení (TrŘ), občanském soudním řízení (OSŘ) i správním řízení (SpŘ), a to na základě dobré znalosti předpisů, které upravují znaleckou činnost a předpisů, které upravují postupy OVM v těchto řízeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor