studijní program

Elektronika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-EKTAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060003

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cíle studia bakalářského programu Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT) spočívají v získání znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a embedded systémy s detailním zaměřením na aplikace v radiokomunikačních službách a technologiích.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT) má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Student umí pracovat jak s analogovými elektronickými obvody, signály a systémy, tak i s moderními číslicovými, mikroprocesorovými a mikropočítačovými obvody a systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky. Absolventi bakalářského programu naleznou uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technické, řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro další doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Charakteristika profesí

Tříletý studijní program Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT) je bakalářským studiem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT připravujícím prakticky zaměřené specialisty pro oblast elektroniky a moderních komunikačních technologií se zřetelem na přípravu absolventů pro návrh, konstrukci, provoz, servis a údržbu náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
142 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 28 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BKC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BKC-MA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 22 / O - 4ano
BKC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3PovinnýzkP - 14 / COZ - 12 / L - 14ano
BKC-TDETechnická dokumentacecs3PovinnýklP - 12 / Cp - 26ano
BKC-ELSElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / COZ - 13 / L - 13 / L - 13ne
BKC-FYSFyzikální seminářcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BKC-MASMatematický seminářcs2VolitelnýCOZ - 14 / CPP - 12ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ELPElektronické praktikumcs2PovinnýL - 26ano
BKC-ESOTElektronické součástkycs5Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13 / L - 26ano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BKC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BKC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / O - 6ano
BKC-PP1Počítačové programování 1cs5PovinnýklP - 13 / Cp - 39ano
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-AE1Analogová elektronika 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ne
BKC-MA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / O - 4ne
BKC-MVAMěření v elektrotechnicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-PP2Počítačové programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ne
BKC-SI1Signály 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-AE2Analogová elektronika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 13 / L - 13ne
BKC-ANTAntény a vedenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ne
BKC-DE1Digitální elektronika 1cs6Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 26 / L - 13ne
BKC-SI2Signály 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BKC-ESIObvodové simulace na PCcs5Povinně volitelnýklP - 13 / Cp - 39PVA 1ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-DE2Digitální elektronika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-KS1Komunikační systémy 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ne
BKC-SEPSemestrální prácecs1PovinnýklPR - 1ne
BKC-VFTVysokofrekvenční technikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
BKC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ne
BKC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 2ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-BAPBakalářská prácecs5PovinnýVB - 1ne
BKC-KS2Komunikační systémy 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-MVTMikrovlnná technikacs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
BKC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
BKC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-ELSElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / COZ - 13 / L - 13 / L - 13ne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ne
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ne
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
BPC-UBCÚvod do biologie člověkacs4VolitelnýklP - 39ne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ne
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr BKC-ESI (5 kr)
PVA 2 5 kr BKC-EMC (5 kr)
PVA 3 5 kr BKC-MKO (5 kr)
PVB 1 4 kr BKC-AN4 (2 kr), BKC-AEI (2 kr)
PVB 2 5 kr BKC-NDI (5 kr)
PVB 3 5 kr BKC-NAO (5 kr)