Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2020/2021

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Vodní hospodářství a vodní stavby" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Jako základní teoretické disciplíny jsou prezentovány matematika, stavební a aplikovaná fyzika, hydromechanika, hydrologie, hydropedologie, mechanika zemin, chemie vody, jakost vody v povodí a řada dalších předmětů. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín vodohospodářského zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti, umožňující tvůrčí řešení problematiky a vývoj nových metod a přístupů, použitelných pro řešení aktuálních vodohospodářských problémů a pro jejich uplatnění při konstrukci vodohospodářských staveb. Doktorské studium je úzce propojené s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností na školícím pracovišti a s technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DP61Čištění odpadních vodcs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DS73Hydropedologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DP64Jakost vody v povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394206ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394206ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394206ano
DS71Hydrologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
DR71Hydromechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
DC61Chemie vodycs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DP62Městské odvodněnícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DP63Vodárenstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4205
4205 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4206
4206 DA58, DA61, DA62
4207
4207 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4208
4208 DS71, DR71, DC61
4209
4209 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77
4850
4850