Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba

FaVUZkratka: ATDAk. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér tělového designu FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.12.2023

Profil

Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér multimédií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.

Klíčové výsledky učení

Absolventi magisterského stupně prohlubují kompetence v rámci své specializace v návaznosti na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné. Reflektují aktuální vývoj oboru, jsou schopni pregnantně artikulovat svá východiska i tvůrčí záměry.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1TD-ZOborový ateliér navazující I - Tělový design - zimnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2PovinnýS - 26ano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4PovinnýzkP - 10 / S - 16ano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3VolitelnýzkP - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
CPD-ZCyklus přednášek doktorandů 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ano
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M1TD-LOborový ateliér navazující I - Tělový design - letnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2PovinnýS - 26ano
TU-LTeorie a umění ve 20. století I. - letnícs3PovinnýzkP - 26ano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / S - 13ne
CPD-LCyklus přednášek doktorandů 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2VolitelnýP - 13 / S - 13ne
UA-LUmění – architekturacs3VolitelnýzkP - 26ano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2VolitelnýS - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M2TD-ZOborový ateliér navazující II - Tělový design - zimnícs10PovinnýS - 195ano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5PovinnýK - 9 / S - 4ano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století II. - zimnícs3PovinnýzkP - 26ano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2USPUmění spoluprácecs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5PovinnýS - 13ano
M2TD-LOborový ateliér navazující II - Tělový design - letnícs10PovinnýS - 195ano
SZK-PPraktická diplomová prácecs, en20Povinný - 13ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano