Detail předmětu

Seminář ke státní závěrečné zkoušce 1

FaVU-CPZZ-IAk. rok: 2018/2019

První z trojice seminářů sloužících studentům jako opora při přípravě na teoretickou část magisterské státní závěrečné zkoušky. Obsah tohoto semináře se opírá o doporučenou studijní literaturu k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky č. 1 – 10. V úvodu semestru jsou rozděleny mezi studenty tematické okruhy. V každém semináři proběhnou dvě studentské prezentace – každá představí jeden vybraný text.

Výsledky učení předmětu

Studenti se podrobněji seznámí s vybranou studijní literaturou, a získají tak základ pro individuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku. Ti, kteří v rámci semináře vystoupí s prezentací, posílí své kompetence v oblasti rešerše a následného strukturování informací do časově omezené prezentace a získají větší jistotu v přednesu. Ostatní posílí své schopnosti v oblasti práce s odbornou literaturou.

Prerekvizity

Dobrá orientace v dějinách moderního a současného umění, schopnost kritické práce s textem.

Literatura

Marita STURKEN – Lisa CARTWRIGHT, Studia vizuální kultury, Praha: Portál, 2009. (CS)
Marta FILIPOVÁ – Matthew RAMPLEY (eds.), Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace, Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. (CS)
Nicolas MIRZOEFF, Úvod do vizuální kultury, Praha: Academia, 2012. (CS)
Yve-Alain BOIS – Benjamin Buchloh – Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900, Praha: Slovart, 2007. (CS)
Anour ABDEL–MALEK – Chinua ACHEBE – Aimé CÉSAIRE – Achille MBEMBE – Edward W. SAID – Ngũgĩ WA THIONGʼO, Postkoloniální myšlení II, Praha: tranzit.cz, 2011. (CS)
Karel CÍSAŘ (ed.), Sochy v ulicích III. Stav věcí, Brno: Dům umění města Brna, 2012. (CS)
Hans Ulrich OBRIST, Stručná historie kurátorství, Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2012. (CS)
David KORECKÝ (ed.), Médium kurátor: role kurátora v současném českém umění, Praha: Agite/Fra, 2009. (CS)
Claire BISHOP, Installation Art, London: Tate Publishing, 2011. (EN)
Jakub STEJSKAL, „Umění, ideologie a estetika“, in: Pavel ZAHRÁDKA (ed.), Estetika na přelomu milénia, Brno: Barrister & Principal, 2010. (CS)
Josef FULKA, Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha: Herrmann & synové, 2008 (část I). (CS)
Wolfgang WELSCH, Naše postmoderní moderna, Praha: Zvon, 1994. (CS)
Rosalind KRAUSS, „Sochařství v rozšířeném poli“, in: Karel CÍSAŘ (ed.), Sochy v ulicích III. Sochy v ulicích, Brno: Dům umění města Brna, 2012, s. 130–143. (CS)
Karsten SCHUBERT, The Curator’s Egg, Londýn: Ridinghouse, 2009. (EN)
Bojana PEJIĆ (ed.), Gender check: A reader. Art and Theory in Eastern Europe. Kolín nad Rýnem: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010. (EN)
Pavel BARŠA, Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem, Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. (CS)
Helena BENDOVÁ – Matěj STRNAD (eds.), Společenské vědy a audiovize, Praha: NAMU, 2014. (CS)
Fredric JAMESON, Postmodernismus neboli Kulturní logika pozdního kapitalismu, Praha: Rybka Publishers, 2016. (CS)
Paul O’NEILL, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), The MIT Press, 2012. (CS)
Denis CIPORANOV –Tomáš KULKA (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Červený Kostelec: Mervart, 2010. (CS)
Hal FOSTER, „Co je nového na neoavantgardě?“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 4, 2010, č. 8, s. 58–84. (CS)
Pavel ZAHRÁDKA (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky, Brno: Barrister & Principal, 2010. (CS)
Martina PACHMANOVÁ (ed.), Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha: One Woman Press, 2002. (CS)
Jean-François LYOTARD, O postmodernismu (Postmoderno vysvětlované dětem; Postmoderní situace), Praha: Filosofický ústav AVČR 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tento kurz se opírá o metodu aktivního učení, v němž studenti vystupují z pasivní role příjemců obsahu. Role vyučujících je koordinační (rozdělování úkolů), ale samozřejmě také odborná – korigují případné nedostatky v prezentacích a v krátkých řízených diskuzích v závěru prezentací směřují studenty k dalším vhodným zdrojům informací.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění docházky (80 %]. Dalším požadavkem k udělení zápočtu je buďto prezentace na semináři, nebo zpracování výtahu z jednoho zvoleného odborného textu ze státnicových okruhů probíraných v daném semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vizuální kultura.
2. Umění a kritika ideologie.
3. Globální svět umění a politika identity.
4. Umění a psychoanalýza.
5. Reprezentace těla v umění (druhé poloviny) 20. století.
6. Postmoderní myšlení a umění.
7. Umění za hranicemi galerie.
8. Umění jako instituce.
9. Kurátorství a galerijní provoz.
10. Instalace (jako strategie, jako médium).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými texty doporučené literatury, které slouží jako studijní opory při přípravě na státní závěrečnou zkoušku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (nejvýše tři neomluvené absence za semestr).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor