Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GAKAk. rok: 2018/2019

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 26.7.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Geometrická přesnost ve výstavbě

  Tématem práce je problematika geometrické přesnosti ve výstavbě. Řešena bude metodika kontrolních měření geometrických parametrů staveb s využitím nejmodernějších geodetických měřicích technologií (robotizované totální stanice, GNSS, laserové skenování, aj.) a jejich dokumentace jako součást prokazování jakosti stavby. Součástí řešení tématu je analýza výrobkových norem (Eurokódů) z hlediska geometrické přesnosti staveb v kontextu současných vytyčovacích ČSN a jiných souvisejících norem.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 2. Indoor mobile mapping

  Cílem tématu je vývoj mobilního systému pro mapování a 3D modelování vnitřních prostor budov. V první fázi půjde o vývoj systému určeného pro snímání uzavřených prostor s rovnou podlahou. Další směřování bude upřesněno v návaznosti na důkladnou rešerši požadavků zákazníků a trendů v této oblasti trhu.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.

 3. Integrace GPS a InSAR dat pro řešení stresových poměrů v okolí hlavních zlomů na území Moravy

  Integrace rychlostí GPS a InSAR může být klíčem k vylepšení přesnosti a rozlišení napěťových poměrů, které jsou důležité pro hodnocení seismických ohrožení. Napěťové poměry, která jsou zpravidla největší v rozmezí 10-50 km od aktivního zlomu, se určí tak, že se využije prostorových změn z naměřených rychlostí křivek v zemské kůře. Pokud budou metody GPS a InSAR optimálně integrovány, budou vhodným primárním geodetickým nástrojem pro řešení korových napěťových poměrů v nejkritičtějších oblastech naších aktivních oblastech.

  Školitel: Pospíšil Lubomil, doc. RNDr., CSc.

 4. Integrace GPS a InSAR dat pro řešení stresových poměrů v okolí hlavních zlomů na území Moravy

  Integrace rychlostí GPS a InSAR může být klíčem k vylepšení přesnosti a rozlišení napěťových poměrů, které jsou důležité pro hodnocení seismických ohrožení. Napěťové poměry, která jsou zpravidla největší v rozmezí 10-50 km od aktivního zlomu, se určí tak, že se využije prostorových změn z naměřených rychlostí křivek v zemské kůře. Pokud budou metody GPS a InSAR optimálně integrovány, budou vhodným primárním geodetickým nástrojem pro řešení korových napěťových poměrů v nejkritičtějších oblastech naších aktivních oblastech.

  Školitel: Pospíšil Lubomil, doc. RNDr., CSc.

 5. Integrovaný model kvazigeoidu pro území jižní Moravy

  Na území České republiky je k dispozici několik modelů kvazigeoidu. K jejich vytvoření byly použity různá data a metody. Vhodné bude posoudit výslednou přesnost jednotlivých modelů, posoudit metody jejich tvorby a navrhnout postup vytvoření integrovaného modelu kvazigeoidu s využitím doplňujících dat.

  Školitel: Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc.

 6. Kalibrace měřících zařízení využívaných při stavební činnosti na mořském dně

  Stavební činnosti na mořském dně souvisí hlavně s těžbou ropy, plynu a s výstavbou větrných elektráren. Pro tuto stavební činnost jsou využívané lodě se speciální výbavou pro určení polohy a orientace lodě či některé její části. Požadované přesnosti jsou pod 10 cm v poloze a proto jsou zařízení před každým projektem kalibrována. V současnosti neexistují jasná pravidla pro provádění těchto kalibraci. Cílem tématu je návrh metodik kalibrací založený na analýze stávajícího stavu.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.

 7. Měření posunů technologií Globálních Navigačních Satelitních Systémů

  Současná metodika měření posunů pomocí Globálních Navigačních Satelitních Systémů s ohledem na aktuální stav jejich vývoje. Analýza a kritické zhodnocení dosavadních observačních a vyhodnocovacích postupů s využitím permanentních a epochových observací. Testování modifikovaných postupů měření posunů na různých typech objektů.

  Školitel: Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.

 8. Monitoring staveb

  Tématem práce je problematika monitoringu staveb. Řešena bude problematika etapových měření i kontinuálního automatizovaného měření s využitím elektronických měřících stanic různého typu. Součástí řešení bude metodika měření, problematika integrace různorodých dat a jejich vyhodnocení, grafické vyjádření výsledků, analýza přesnosti a interpretace výsledků.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 9. Optimalizace pořizování a zpracování dat pořízených z bezpilotních prostředků

  V posledních 5 letech je velký nárůst počtu firem využívající data z bezpilotních prostředků.Jedná se o velké počty snímků a následně obrovské množství vygenerovaných bodů , v řadě případů zcela nadbytečných. Cílem je analyzovat parametry experimentálních snímkování a skenování a následujícího zpracování včetně kalibračních letů.

  Školitel: Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.

 10. Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy

  Předmětem tématu je vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy, zahrnující kvalitativní zhodnocení a optimalizaci dat získaných technologiemi laserového skenování, fotogrammetrie a metodou GNSS. Cílem je efektivní vytěžení dat, zvýšení jejich informačního obsahu a praktické využitelnosti. Součástí řešení bude i optimalizace sběru dat na bázi operační analýzy např. grafových algoritmů.

  Školitel: Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IE52Analýza měřických datcs8Povinně volitelnýzkP - 393916ano
IE51Geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393916ano
IU54Prostorové modelování v systémech CADcs8Povinně volitelnýzkP - 393916ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA03Pravděpodobnost a matematická statistikacs7PovinnýzkP - 39ano
DB01Stavební fyzikacs7PovinnýzkP - 39ano
IE55Digitální zpracování obrazucs7Povinně volitelnýzkP - 393917ano
IE53Fyzikální geodéziecs7Povinně volitelnýzkP - 393917ano
IE54Geodetické sítěcs7Povinně volitelnýzkP - 393917ano
IU53Systémy řízení bází datcs7Povinně volitelnýzkP - 39 / C1 - 263917ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394823ano
DA01Matematikacs4Povinně volitelnýP - 394823ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394823ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IE57Družicová geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
IE58Fotogrammetriecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
IE59Informační systémy a digitální kartografiecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
IE56Inženýrská geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393926ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA02Matematika IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394824ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3916 0 IE52, IE51, IU54
3917 0 IE55, IE53, IE54, IU53
3926 0 IE57, IE58, IE59, IE56
4823 0 DA58, DA01, DA61
4824 0 DA65, DA67, DA59, DA02, DA63, DA66, DA64