Detail předmětu

Umění po roce 1989 1

FaVU-2U1989-1Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen představení vybraných témat a tendencí v současném umění v období 1989–2020. Jelikož v tomto případě není možné zaujmout dostatečný odstup, abychom mohli hovořit o „dějinách umění“, neklade si kurz za cíl vytvoření nějakého nadčasového kánonu, ale sleduje vybraná témata a tendence perspektivou jejich aktuální relevance. Obsah předmětu je rozdělen do dvou semestrů, které mají vnitřně identickou strukturu – vybraná témata/tendence jsou nejprve představena formou přednášky, po které následuje seminář, v němž je téma diskutováno do větší hloubky na základě společného čtení textů případně sledování audiovizuální dokumentace uměleckých děl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Orientace v dějinách umění druhé poloviny 20. století.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě docházky a aktivní účasti na seminářích. Zkouška je vykonána odevzdáním eseje v rozsahu cca 5 normostran. Esej bude hodnocena pomocí kritérií věcné a jazykové správnosti, schopnosti argumentace, práce se zdroji a literaturou.

 

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studujícím témata, tendence a přístupy, které měly v současném umění, respektive v jeho vývoji po roce 1989 významné místo. Znalost aktuální umělecké praxe a témat, jak se objevovala na směrodatných výstavách a v publikacích reflektujících vývoj současného umění, by měla studujícím pomoci ke kritickému artikulování vlastní pozice a tvůrčího směřování.

 

Studující získají přehled v proměnách institucionálního provozu umění v posledních 30 letech, jak v globálním kontextu, tak v regionu střední a východní Evropy. Budou znát významné osobnosti a události v umění 90. let. Budou se orientovat v uměleckých tendencích usilujících o sociální relevanci umění a zapojování publika do procesu vzniku díla. Porozumí příčinám (n)ostalgie po období reálného socialismu a budou schopny/i identifikovat její představitelky a představitele a její projevy v umění střední a východní Evropy.

 

Základní literatura

Benjamin BUCHLOH – Yve ALAIN-BOIS – Hal FOSTER – Rosalind KRAUSS, Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha: Slovart, 2007. (CS)
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK – Věra KREJČOVÁ (eds.), Atlas transformace. Praha: Tranzit, 2009. (CS)
Boris BUDEN, Konec Postkomunismu. Praha: Rybka publishers, 2013. (CS)
Pavlína MORGANOVÁ – Martin ŠKABRAHA (eds.), Umění a emancipace. Výběr z textů Piotra Piotrowského. Praha: VVP AVU 2022. (CS)
Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar SVATOŠOVÁ – Jiří ŠEVČÍK (eds.), České umění 1980-2010: texty a dokumenty, Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. (CS)
Tomáš POSPISZYL, Posledních padesát let, Hradec Králové: Galerie moderního umění, 2021. (CS)
Jan ZÁLEŠÁK, Minulá budoucnost / Past Future. Brno – Praha: FaVU VUT v Brně – tranzit, 2013. (CS)

Doporučená literatura

Elena FILIPOVIC – Marieke VAN HAL – Solveig ØVSTEBO (eds.), The Biennial Reader, Hatje Cantz, 2010. (EN)
Maria HLAVAJOVA – Simon SHEIKH, Former West: Art and the Contemporary After 1989, MIT Press, 2017. (EN)
Lucia KVOČÁKOVÁ – Piotr SIKORA (eds.), The New Dictionary of Old Ideas, Praha: Meetfactory, 2020. (EN)
Terry SMITH, Contemporary art: world currents, London: Laurence King, 2011. (EN)
Barbara VANDERLINDEN – Elena FILIPOVIC (eds.), The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe. Cambridge MA: MIT Press, 2005. (EN)
Rachel WEISS – Luis CAMNITZER, Making art global: the third Havana Biennial 1989 / (Part 1). London: Afterall, 2011. (EN)
Jan ZÁLEŠÁK, Umění spolupráce, Praha: VVP AVU – Brno: MU, 2011. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vývoj v institucionální struktuře světa umění po roce 1989. Vzestup formátu bienále současného umění a „zrod“ kurátorských hvězd. Rozvoj instituce muzea současného umění a „nový institucionalismus“. Rozvoj trhu s uměním – veletrh umění jako svébytná alternativa mezinárodní výstavy současného umění.
 2. Vývoj v institucionální struktuře světa umění v postsocialistických zemích střední a východní Evropy po roce 1989 s důrazem na vytváření mezinárodních sítí a organizací orientovaných na podporu vzniku, vystavování a sbírání umění z tohoto regionu.
 3. Young British Artists a další „hvězdy devadesátek“ – přehled vybraných osobností a událostí dekády, charakteristické řadou protichůdných jevů a těžko naplnitelných očekávání.
 4. Nový žánr veřejného umění, vztahová estetika a sociální obrat v současném umění – různé přístupy k chápání umění jako sociálně relevantní aktivity. Představení základní terminologie, představitelek a představitelů umělecké praxe a její teoretické a kurátorské reflexe.
 5. (N)ostalgie a současné umění z postsocialistických zemí střední a východní Evropy reflektující zkušenost ambivalentní nostalgie po období socialistické modernity.

(Na každé z pěti uvedených témat navazuje seminář, v němž je v řízené diskuzi kriticky analyzován vybraný text, respektive vybrané umělecké dílo nebo výstava.)

 

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor