studijní program

Design

Fakulta: FaVUZkratka: DES_MAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0211P310001

Udělovaný titul: MgA.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.9.2023 - 26.9.2033

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Design a užité umění 100

Cíle studia

Profesně orientovaný navazující magisterský studijní program Design cílí zejména na absolventky*ty bakalářských studijních programů stejného nebo podobného zaměření, ale je otevřen i uchazečkám*ům s ukončeným magisterským, případně doktorským vzděláním. Cílem studijního programu je prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti designu. Absolventky a absolventi vykazují jejich profesionální zvládnutí, ale také jsou schopni je svébytným způsobem uplatnit a rozvíjet. Absolventky*ti jsou vybaveny*i silnou reflexivitou a kritickým myšlením, umějí vyhledávat nová témata, problémy či příležitosti. Obsah studia je přizpůsoben hlavnímu cíli, jímž je výchova komplexních tvůrčích osobností schopných prosadit se jak v oblasti designu, tak v oblastech příbuzných, případně dále úspěšně pokračujících v doktorském stupni studia.

Profil absolventa

Koncepce profesně orientovaného navazujícího magisterského studijního programu Design je zaměřena na hlubší rozvoj znalostí, profesních kompetencí a dovedností, tvůrčích schopností a kritického myšlení studujících. Absolventky*ti profesně orientovaného NMSP Design ovládají designový proces a jsou si vědomy*i jeho vlivu na společnost a kulturu, stejně jako jeho ekonomických či ekologických souvislostí. Mají teoretické a praktické zkušenosti s tvorbou designových konceptů, jsou schopny*i je kriticky analyzovat a řešit související problémy s různými zainteresovanými stranami. Absolventky*ti mají dobré předpoklady pro kariéru v různých oblastech designové praxe, jako jsou produktový design, grafický design, herní design, design orientovaný na člověka a mnoho dalších. Díky svým schopnostem a vzdělání se mohou uplatnit jako samostatné*í designérky*ři nebo jako členky*i designérských týmů.

Odborné znalosti absolventek*tů
• Znají historii, současný stav i perspektivy oboru a jsou schopny se k nim vztáhnout ve vlastní praxi.
• Znají místní i mezinárodní kontext designérské praxe, znají významné osobnosti, studia atd.
• Znají metodologii designového procesu a s jistotou ji aplikují ve vlastní praxi.
• Jsou schopny*i kritického myšlení, analytického a strategického plánování a řešení designových problémů.
• Vědí, jak komunikovat, prezentovat a spolupracovat s kolegy, klienty a uživateli a jak získat zkušenosti potřebné k vedením týmu.

Odborné dovednosti absolventek*tů
• Mají praktické dovednosti a odborné znalosti v různých oblastech designu, které umí aplikovat v podnikání, v průmyslové sféře, v oblasti kulturní produkce, ve společensky prospěšných projektech a dalších oblastech souvisejících s designem.
• Orientují se v oblasti výzkumného designu a jsou schopné*ni artikulovat vlastní kreativně-výzkumné záměry.
• Ovládají procesy navrhování, výroby a prezentace vlastních designových projektů.
• Umí navrhovat a implementovat udržitelná a ekologicky šetrná řešení.
• Umí aplikovat etické a profesionální standardy oboru ve své praxi.
• Disponují dovednostmi v oblasti inovací.

Obecné způsobilosti absolventek*tů
• Schopnost prezentovat svou tvůrčí práci na profesionální úrovni (přehlídek, výstav, soutěží či veřejných prezentací, pro účely grantových žádostí).
• Schopnost vést odborně fundovanou diskuzi o vlastní práci, stejně jako oborovou diskuzi o tématech z oblasti designu.
• Schopnost obhájit svou práci jako společensky relevantní.
• Schopnost aplikovat etické a profesionální standardy oboru ve své praxi.
• Připravenost pracovat v multikulturním prostředí.
• Připravenost dále se vzdělávat a rozvíjet získané znalosti a dovednosti.

Charakteristika profesí

Absolventky*ti profesně orientovaného navazujícího magisterského studijního programu Design jsou primárně připraveny*ni pro kariéru v různých oblastech designérské praxe. Mohou se uplatnit jako samostatné*ní designérky*ři i jako členky*ni designérských týmů. Díky získaným znalostem a dovednostem nachází uplatnění v široké oblasti kulturní produkce, stejně jako v různých odvětvích průmyslu; jsou dobře vybaveny*ni pro mezioborové a mezigenerační spolupráce.

Podmínky splnění

Obecné podmínky pro úspěšné ukončení studia jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem VUT. Pro úspěšné ukončení studia v programu je třeba získat 120 kreditů, z toho minimálně 60 kreditů za povinné předměty a alespoň 14 kreditů za povinně volitelné předměty. Studijní program je ukončen Státní závěrečnou zkouškou skládající se ze dvou zvlášť hodnocených částí — obhajoby teoretické části diplomové práce (Research Paper) a prezentace a obhajoby praktické části diplomové práce (Diploma Project). Obě části diplomové práce adresují společné téma, formulované v průběhu třetího semestru studia. Teoretická část diplomové práce prokazuje schopnost provést výzkum na téma vztahující se k vlastní kreativní praxi a zpracovat ho do podoby studie splňující vysoký standard požadavků na odbornou závažnost a formální vytříbenost. Praktická část diplomové práce je autorským projektem v oblasti designu a prokazuje schopnost samostatné kreativní práce na úrovni, která odpovídá nárokům profesionálního světa designu.

Vytváření studijních plánů

Studium na Fakultě výtvarných umění VUT se řídí Studijním a zkušební řádem VUT a pro jeho evidenci je využíván Informační systém VUT. Samotné vytváření studijních plánů se řídí vnitřním předpisem univerzity – Řádem studijních programů VUT.
Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Standardní doba v navazujícím magisterském studijním programu Design je 2 roky a je stanovena s ohledem na předpokládanou studijní zátěž, obsah a cíl studia a profil absolventky*ta. Tomu odpovídá rovněž kreditové ohodnocení předmětů stanovené v souladu s ECTS. Studijní plán je rozvržen do čtyř semestrů ve dvou akademických rocích. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování magisterského studia je 120 ECTS kreditů. Doporučený roční studijní plán je stanoven na 60 kreditů, pro postup do dalšího ročníku nicméně postačuje 50 získaných kreditů. Délka vyučovací hodiny je 50 minut.
Předměty ve studijním plánu jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Celkový úhrn kreditů za povinné předměty je 91 (z toho zhruba třetinu tvoří předměty teoretického základu). NMSP Design je koncipovaný tak, aby umožňoval soustředěnou a dlouhodobou práci na diplomovém projektu – významná část povinných předmětů tak souvisí s jeho přípravou a realizací. Dvě skupiny povinně volitelných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce jsou situovány v prvních dvou semestrech studia. Je stanovena podmínka absolvovat alespoň 1 povinně volitelný předmět z každé této skupiny. Studijní plán zahrnuje pestrou nabídku volitelných předmětů, situovaných téměř výhradně do prvních třech semestrů studia (poslední semestr by měl být již ideálně dedikován vzniku diplomové práce).

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studujícím se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studujícím jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Magisterský studijní program Design navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program akreditovaný na FaVU VUT. Absolventky*ti programu mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Výtvarná umění akreditovaného na FaVU VUT, ale také na jiných univerzitách v ČR (např. AVU, UMPRUM, FUD UJEP apod.) nebo v zahraničí.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů