studijní program

Information Technology

Fakulta: FITZkratka: BITAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0613A140028

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 25.6.2019 - 25.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Informatika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Profil absolventa

V bakalářském studijním programu Informační technologie je kladen důraz nejen na kvalitní teoretickou přípravu studentů v oblasti technických i programových prostředků, tj. na získání široké znalosti a porozumění předmětům v oboru, ale i na získání praktických znalostí a dovedností v rámci studia, které umožní využití teorií, konceptů a metod v praxi.

Vyučovaný teoretický základ, zejména v oblasti matematiky, formálních jazyků, algoritmů, obecných principů programovacích jazyků a objektově orientovaného programování apod., v kombinaci s průběžnou přípravou na zvládnutí všech aspektů tvůrčí činnosti (včetně etického rozměru u některých aspektů), kdy studenti používají odpovídající základní výzkumné postupy, poskytuje kvalitní přípravu jak pro praxi, tak pro další studium v navazujících magisterských a následně doktorských studijních programech. Cílem programu je rozvinout schopnost studentů samostatně a odpovědně se rozhodovat na základě rámcového zadání a samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě osobní praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení. Již v rámci studia předmětů studenti pracují v týmech, kdy posílí v rámci oboru dovednost srozumitelně a přesvědčivě sdělovat své názory na danou problematiku a řešení problémů a zpracovat a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu.

Absolventi studijního programu jsou nejen schopni čerpat z širokých teoretických znalostí v oboru ale jsou také kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti. Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oblasti informačních technologií.

Pokud absolvent bakalářského studijního programu Informační technologie v průběhu svého studia absolvoval volitelné elektrotechnické předměty blíže specifikované v pravidlech pro sestavování studijních plánů, je pro něj tento studijní program vysokoškolským bakalářským vzděláním z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání dle § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Charakteristika profesí

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA). Z důvodu účasti studentů z různých zemí, a tedy s často rozdílným absolvovaným jazykovým vzděláním, je pro studenty, mimo specializovaného předmětu Angličtina pro IT, zařazen i předmět Angličtina, aby byla zajištěna rovná úroveň pro absolvování předmětů v tomto jazyce. 

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů a v každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů, které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.

Vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Za povinné předměty je celkem 146 kreditů. Z povinně volitelných skupin je nutné absolvovat min. jeden předmět angličtiny ze skupiny PVA na úrovni B1 a vyšší a min. jeden povinně volitelný technický předmět (PVT). Skupiny PVA i PVT jsou z hlediska metodiky MŠMT skupiny typu B. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky. Počet kreditů za volitelné předměty je doplňkem do 180 kreditů. Vyučovací hodina má délku 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

K přijetí do studijního programu není nutné absolvování konkrétních středních škol. Nejvíce však navazuje
na školy typu středních průmyslových a odborných škol se zaměřením na IT. Absolventi mohou pokračovat
v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných
studijních programech na jiných vysokých školách.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů