Detail předmětu

Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II

FA-AT5Ak. rok: 2022/2023

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

14

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

– student si osvojí schopnost navrhovat architektonické a provozní řešení různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů
– student si dle konkrétního typu zadání rovněž osvojí principy řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami
– student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu
– student si osvojí schopnosti pro vypracování dokumentace architektonické, případně urbanistické studie
– student bude schopen adekvátně volit konstrukční systém, vhodný pro danou navrhovanou stavbu či soubor staveb
– student bude schopen pochopit kontext místa a reagovat na něj ve svém návrhu

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti v řešené typologii.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy.
Metody vyučování jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce.
Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.
Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonicko-urbanistické studie, které obsahuje:
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy objektem, případně řezy území
– pohledy
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– případně prostorové zobrazení interiéru
– případně prostorové zobrazení řešeného území
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Práce probíhá 13 týdnů. Jedná se o samostatnou a/nebo týmovou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.
Rámcový harmonogram je tvořen z následujících okruhů:
– analýza místa a zadání
– práce na konceptu
– 1. kritika
– práce na urbanistickém, architektonickém, provozním a konstrukčním řešení
– 2. kritika
– finalizace projektu
– práce na prezentaci projektu
– závěrečná veřejná prezentace před porotou
Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Učební cíle

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů, případně řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce. Povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu dle zadání a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Základní literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)

Doporučená literatura

aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný